Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

(Nedvejning af varebiler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret ved § 23 i lov nr. 309 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Et køretøj, der er afgiftsberigtiget efter denne lov, og som derefter op- eller nedvejes hen over en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der er lagt til grund for afgiftsberigtigelsen, eller en af de vægtgrænser for køretøjets tilladte totalvægt, der gælder på tidspunktet for registreringen af op- eller nedvejningen, skal afgiftsberigtiges på ny.

Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. § 7 b, stk. 2. Overskydende registreringsafgift tilbagebetales ikke.

Stk. 3. Bestemmelsen gælder ikke biler, der er omfattet af §§ 29-29 b.«

2. I § 22, stk. 1, indsættes som 2. pkt .:

»Ved anmeldelse til registrering af en bil til op- eller nedvejning skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift efter regler, der fastsættes af skatteministeren.«

3. Efter § 28 indsættes efter overskriften »Andre bestemmelser« :

»§ 29. En bil, der er registreret første gang før den 25. april 2007, og som derefter registreres første gang i Centralregisteret for Motorkøretøjer som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 t, afgiftsberigtiges efter § 5, jf. dog § 29 b, bortset fra at varebilen efter ejerens valg enten afgiftsberigtiges med

1) 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb eller

2) 50 pct. ud over det afgiftsfrie beløb kombineret med betaling af løbende afgift efter § 20 a, stk. 2, i vægtafgiftsloven efter satserne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en varebil,

1) der hidtil har været fritaget for registreringsafgift efter § 2, hvis betingelserne for afgiftsfritagelsen ophører, eller

2) for hvilken der tidligere er udbetalt godtgørelse efter § 7 b, men som registreres på ny i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

§ 29 a. En varebil, der er afgiftsberigtiget med 30 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, afgiftsberigtiges med 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb, hvis bilen omregistreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre. I øvrigt finder § 5 anvendelse på afgiftsberigtigelsen, jf. dog § 29 b.

Stk. 2. Den del af bilens værdi, der er registreringsafgift fra den tidligere afgiftsberigtigelse, modregnes ved opgørelsen af den nye registreringsafgift, jf. § 7 b, stk. 2, nr. 4.

Stk. 3. På samme måde som nævnt i stk. 1 og 2 afgiftsberigtiges en varebil, hvoraf der skal betales afgift efter § 20 a, stk. 1, i vægtafgiftsloven, hvis bilen omregistreres til en anden tilladt totalvægt. Dette gælder dog ikke, hvis bilen omregistreres til en tilladt totalvægt på over 2 t, idet en sådan omregistrering kan ske, uden at bilen afgiftsberigtiges på ny.

§ 29 b. En varebil, der er afgiftsberigtiget efter § 29 eller § 29 a, afgiftsberigtiges efter § 4, hvis bilen ophører med utvivlsomt at være konstrueret og indrettet til godstransport eller have en tilladt totalvægt på ikke over 4 t. Afgiften nedsættes dog med 95 pct., respektive 50 pct., af den del af køretøjets værdi, der overstiger 12.100 kr.«

§ 2

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 541 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Der betales afgift efter denne lov af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens § 5.

Stk. 2. Der betales afgift efter denne lov af en bil, der afgiftsberigtiges efter § 29, stk. 1, nr. 2, i registreringsafgiftsloven, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af vægtafgiftslovens § 20 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 2.

Stk. 3. Registreringsafgiftslovens § 29 og § 29 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, har virkning fra den 28. november 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2007

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen