Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007 og § 2 i lov nr. 398 af 30. april 2007 og senest ved § 10 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Pensionskasser som nævnt i § 2, nr. 4, skal

1) have hjemsted her i landet eller udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have Finanstilsynets tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed her i landet,

2) udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, og § 21 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser, eller

3) have hjemsted i et land inden for EU/EØS og her have tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed.«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal være oprettet i livsforsikringsselskaber, der

1) har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet,

2) efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, eller

3) har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed.«

3. § 6 affattes således:

»§ 6. Skatteministeren kan bestemme, at reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger anvendes på pensionskasser, pensionsfonde el. lign., der har til formål at udbetale pension som nævnt i § 2, men som ikke opfylder betingelserne i § 3.«

4. § 7, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

5. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 15 B, stk. 5,« til: », § 15 B, stk. 5, og § 41, stk. 1, nr. 3,«.

6. § 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1.
Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed. Policen skal være oprettet inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Policen kan dog oprettes efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, hvis forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden rateforsikring i pensionsøjemed eller kontohaver i en rateopsparing i pen­sions­øje­med og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende police eller konto ikke er indtrådt. Sker oprettelsen ved overførsel efter § 41, stk. 1, nr. 3, er det dog ikke et krav, at der ikke må være indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt for policen eller kontoen. Oplysning om oprettelsen af en police som nævnt i 3. pkt. skal påføres den tidligere police eller konto. En police som nævnt i 3. pkt. kan højst oprettes med en forsikringssum, der ved samme udbetalingstidspunkter som efter den tidligere forsikring udgør halvdelen af den tidligere aftalte forsikringssum, jf. dog 7. pkt. Der kan i stedet for det i 6. pkt. anførte forhøjelsesgrundlag vælges et forhøjelsesgrundlag, hvorefter indbetalingerne i alt højst kan udgøre et beløb svarende til halvdelen af den oprindelige ordnings værdi på det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, og et beløb svarende til halvdelen af de på dette tidspunkt aftalte fremtidige indbetalinger. I tilfælde, hvor den oprindelige ordning er en rateopsparing i pensionsøjemed, anvendes det i 7. pkt. nævnte forhøjelsesgrundlag.«

7. § 10, stk. 1, nr. 1, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed.«

8. I § 11 A, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 15 B, stk. 6,«: »og § 41, stk. 1, nr. 3,«.

9. § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., affattes således:

»Opsparingen skal være påbegyndt, før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med told- og skatteforvaltningens godkendelse i en anden institution inden for EU/EØS.«

10. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, indsættes efter 1. pkt.: »Sker oprettelsen ved overførsel efter § 41, stk. 1, nr. 3, er det dog ikke et krav, at der ikke må være indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt for policen eller kontoen.«, og i 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«

11. I § 11 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres » 4. og 5. pkt.« til: »4.-9. pkt.«

12. § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., affattes således:

»Opsparingen skal være påbegyndt, før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med told- og skatteforvaltningens godkendelse i en anden institution inden for EU/EØS.«

13. § 12, stk. 1, nr. 1, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast ejendom, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el. lign. i selskabet, eller i andele i en personligt drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. Et beløb svarende til det, der efter § 16 årligt højst kan anvendes til kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed, kan dog altid anbringes i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 100.000 kr. Værdien af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr., højst 50 pct. af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., og højst 75 pct. af den del, der ligger over 4 mio. kr. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed.«

14. I § 15 A, stk. 5, 2. pkt., ændres »3.-8. pkt.« til: »2.-8. pkt.«

15. I § 15 B, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 5 og 6«.

16. Efter § 15 B indsættes før overskriften »Fælles bestemmelser«:

»Pensionsordninger oprettet i udlandet

§ 15 C. Personer, som har oprettet en pen­sions­ord­ning i et livsforsikringsselskab, en pen­sions­kasse eller et kreditinstitut med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i sit hjemland har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende pen­sions­ord­nin­gen som omfattet af kapitel 1. Godkendelse sker, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i kapitel 1.

2) Pensionsordningen skal være tarifmæssigt opbygget.

3) Personen skal indvillige i

a) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen, der modtages, efter at personen ikke længere er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og personens bopælsland ville kunne have beskattet udbetalingen som følge af, at forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet,

b) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvor ordningen er oprettet, ville kunne have beskattet udbetalingen som følge af, at forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet, og

c) at livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet påtager sig forpligtelserne i nr. 4.

4) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., som udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1 her fra landet.

5) Livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets godkendelse må ikke være tilbagekaldt.

6) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pen­sions­kassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 4.

Stk. 2. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1. Godkendes forsikringsselskabet m.v., vil pensionsordningen på tidspunktet for oprettelsen være godkendt for personen, i det omfang livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kre­dit­in­sti­tut­tet på vegne af told- og skatteforvaltningen indhenter en erklæring som nævnt i stk. 1, nr. 3. Godkendelse af forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1 sker, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.

2) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1.

3) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pen­sions­kassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 2.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1 eller 2, hvis betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Hvis Danmark efter stk. 1, nr. 3, beskatter udbetalingen, medregnes ikke udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for her i landet. Ved beskatning efter stk. 1, nr. 3, litra a, hvor personen er skattemæssigt hjemmehørende, herunder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, i en anden stat end den stat, hvori den i stk. 1 nævnte pensionsordning er oprettet, og sidstnævnte stat opkræver kildeskat af udbetalingen, finder ligningslovens § 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse. En overførsel af ordningen til en anden ordning for samme person behandles ikke som en udbetaling, hvis overførslen ville have været omfattet af §§ 41-44, hvis personen havde været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 uden at være anset for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er dog en betingelse, at den anden bestående eller nyoprettede ordning kan godkendes efter stk. 1 eller 2.

Stk. 5. Omregning fra fremmed valuta i forbindelse med indberetning af indbetalinger og indeholdelse af indkomstskat og afgift af udbetalinger efter denne lov sker til Nationalbankens middelkurs på forfalds- eller indbetalingstidspunktet, jf. § 18, stk. 1, henholdsvis indeholdelsestidspunktet. Ved indberetning og indbetaling af skat efter pensionsafkastbeskatningsloven sker omregningen til Nationalbankens middelkurs ved udgangen af indkomståret.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om godkendelse af pensionsordninger efter stk. 1 og 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om tilbagekaldelse efter stk. 3, herunder fastsætte en periode, hvorefter personer kan flytte pensionsordninger til et andet forsikringsselskab m.v., uden at § 30, stk. 1, finder anvendelse.

§ 15 D. For personer, der i forbindelse med deres tilflytning til Danmark er omfattet af pen­sions­ord­nin­ger, der er oprettet i livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter i lande inden for EU/EØS, og som ved tilflytningen bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark, kan told- og skatteforvaltningen for en periode på 60 måneder godkende pen­sions­ord­nin­gen som omfattet af kapitel 1, selv om ordningen ikke opfylder betingelserne i kapitel 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal på oprettelsestidspunktet have kvalificeret til nedslag i personens skattepligtige indkomst.

2) Personen skal før tilflytningen til Danmark have deltaget i og bidraget til pensionsordningen i mindst 1 år.

3) Personen må ikke inden for de seneste 3 år forud for tilflytningen have været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2.

4) Pensionsordningen skal i hovedsagen svare til en ordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1.

5) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere personens dokumentation vedrørende pensionsordningen.

Stk. 2. Pensionsordningen som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens personen

1) ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller

2) var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst ansås for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 3. Den periode på 60 måneder, der er nævnt i stk. 1, regnes fra og med den dato, hvor personen bliver fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark. Efter udløbet af perioden på 60 måneder omfattes ordningen ikke længere af kapitel 1, jf. dog stk. 5. Efter udløbet af perioden på 60 måneder omfattes ordningen af § 53 A. § 30, stk. 1, finder ikke anvendelse, når ordningen ikke længere omfattes af kapitel 1, jf. 2. pkt.

Stk. 4. Kan pensionsordningen godkendes, behandles ordningen i skattelovgivningen efter reglerne for den pensionsordning i kapitel 1, som ordningen ligner mest, jf. dog 2. og 3. pkt. Reglerne i afsnit I finder tilsvarende anvendelse for sådanne ordninger, i det omfang reglerne er anvendelige på disse ordninger. Bidrag og præmier til pensionsordningen er alene fradrags- eller bortseelsesberettigede, i det omfang de ville være fradrags- eller bortseelsesberettigede efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning kvalificerede til nedslag i personens skattepligtige indkomst på oprettelsestidspunktet, jf. stk. 1, nr. 1. Reglerne i § 18, stk. 1, 4. pkt., og stk. 2-8, og §§ 19 A-E finder ikke anvendelse. Indtræder der afgiftspligt, skal personen indbetale afgiften til statskassen under overholdelse af fristerne i § 38.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for grænsegængere omfattet af kildeskattelovens afsnit I A. Perioden på 60 måneder regnes dog fra og med den dato, hvor den pågældende bliver omfattet af reglerne i kildeskattelovens afsnit I A.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af pensionsordninger efter stk. 1.«

17. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsbidrag § 11, stk. 5« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag § 11, stk. 5 og 6«.

18. I § 20 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Den del af udbetalinger fra pensionsordninger som nævnt i stk. 1, der svarer til indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som den pågældende kan godtgøre at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den del af udbetalingen, der efter stk. 4 er fritaget for skat.«

19. I § 30, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Dog kan udbetalingstidspunktet, udbetalingsperiodens længde og udbetalingsforløbet ændres, indtil første rateudbetaling finder sted.«

20. I § 30, stk. 9, ændres »har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv« til: »Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område«.

21. I § 30 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »pensionsafkastbeskatningslovens § 29 A giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 13, stk. 7« til: »pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 7«.

22. I § 30 B, stk. 2, 2. pkt., ændres »pensionsafkastbeskatningslovens § 29 A giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 13 a« til: »pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 16«.

23. I § 30 B, stk. 3, 1. pkt., ændres »den 30. november i kalenderåret« til: »den 31. december«.

24. I § 32, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der skal dog ikke betales afgift af den del af udbetalingen eller ordningens værdi, der svarer til indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, når den pågældende kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for indbetalingerne.«

25. I § 32 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den del af udbetalingen, der efter stk. 1, 2. pkt., er fritaget for afgift.«

26. I § 33 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 3. og 4. pkt.« til: »§ 30, stk. 1, 4. og 5. pkt.«

27. I § 33 A, stk. 4, 1.pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 2. og 3. pkt.« til: »§ 30, stk. 1, 3. og 4. pkt.«

28. I § 41, stk. 1, ændres »§ 7 i pensionsafkastbeskatningsloven« til: »§ 10 i pensionsafkastbeskatningsloven«, »§ 7, stk. 7« ændres til: »§ 10, stk. 1«, og efter »behandles ikke som ud- og indbetaling« indsættes: », jf. dog stk. 9«.

29. § 41, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3.
fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til en anden rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 8, medmindre kun én af pen­sions­ord­nin­gerne omfattes af § 15 A eller overførslen sker efter første rateudbetaling fra en af ordningerne, idet overførsel dog kan ske, hvis et påbegyndt udbetalingsforløb i en af ordningerne kan fortsætte på samme vilkår,«

30. I § 41, stk. 1, nr. 8, udgår »eller«.

31. I § 41, stk. 1, nr. 9, ændres »§§ 233-235« til: »§§ 233-235, eller«.

32. I § 41, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10.
under andre omstændigheder, hvor udbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1 ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person.«

33. I § 41 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1, jf. § 15 C og § 15 D, er skattebegunstiget i udlandet.«

34. I § 49 A, stk. 5, og § 49 B, stk. 5, indsættes efter »udenlandsk pensionsordning«: », der ikke er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 C,«.

35. § 53 affattes således:

»§ 53. I tilfælde af ratevis eller udskudt udbetaling af en kapitalforsikring, for hvilken forsikringsbegivenheden er indtrådt, medregnes afkastet af forsikringen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven og medregnes i den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4.

Stk. 2. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger fra ordningen. Er der flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang.«

36. § 53 A, stk. 1, affattes således:

»Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

5) syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,

6) livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,

7) pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1, og

8) pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.«

37. § 53 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.«

38. § 53 A, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.«

39. I § 54, stk. 2, indsættes efter »indbetalingen«: », og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet«.

§ 2

I lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, § 9 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 347 af 18. april 2007 og senest ved § 1 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, litra c, f og h, ændres »jf. § 11, stk. 5« til: »jf. § 11, stk. 5 og 6«.

2. I § 8, stk. 1, litra i, indsættes efter »lov om social service«: », jf. § 11, stk. 5 og 6«.

3. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 2-4 og stk. 8« til: »jf. dog stk. 2-4 og 9«.

4. I § 11, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »bidragets størrelse«: », jf. dog stk. 6«.

5. I § 11 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. For indbetalinger som nævnt i § 8, stk. 1, litra c, f, h og i, der indbetales til et udenlandsk forsikringsselskab, pensionskasse eller kreditinstitut, som efter tilladelse i et land inden for EU/EØS udøver livsforsikringsvirksomhed, pen­sions­kassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed dér, opgør arbejdsgiveren m.v. bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Arbejdsgiveren m.v. giver den bidragspligtige oplysning om bidragets størrelse.«

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 7-10.

6. I § 11, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1, 5 og 6,« til: »stk. 1 og 5-7,«.

7. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 11, stk. 4 og 8« til: »§ 11, stk. 4 og 9«.

8. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 11, stk. 7, henholdsvis § 11, stk. 4 og 8« til: »§ 11, stk. 8, henholdsvis § 11, stk. 4 og 9«.

9. I § 12, stk. 2, og § 13, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, ændres »§ 11, stk. 4, 7 og 8« til: »§ 11, stk. 4, 8 og 9«.

10. I § 13, stk. 1,1. pkt., ændres »§ 11, stk. 1, 5, 6 og 9« til: »§ 11, stk. 1, 5-7 og 10«.

11. I § 13, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »1. september«: », jf. dog § 11, stk. 6«.

12. I § 13, stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 11, stk. 1 og 6« til: »§ 11, stk. 1 og 7«.

13. I § 13, stk. 9, ændres »§ 11, stk. 1 og 6« til: »§ 11, stk. 1, 6 og 7«.

14. I § 14, stk. 1,1. pkt., ændres »§ 11, stk. 9« til: »§ 11, stk. 10«.

15. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 11, stk. 1, 5 eller 6« til: »§ 11, stk. 1 eller 5-7«.

§ 3

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1192 af 11. oktober 2007, som ændret ved § 7 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »pensionsafkastbeskatningsloven«: »eller fonde, der udbyder pensionsordninger omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1«.

§ 4

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »nr. 1-11« til: »nr. 1-10«.

2. § 3, stk. 1, nr. 7, ophæves.

3. § 3, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 7, affattes således:

»7) Oplysning om indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og andre oplysninger, jf. § 21 i lov om arbejdsmarkedsbidrag.«

Nr. 8-11 bliver herefter nr. 7-10.

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 3 i lov nr. 560 af 7. juni 2006 og § 3 i lov nr. 345 af 18. april 2007 og senest ved § 7 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 8, ændres »9-29« til: »10-29«.

2. I § 44, litra b, indsættes efter »selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a«: », eller der er tale om skattepligtig indkomst fra pensionsordninger godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 15 C«.

§ 6

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 28. september 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 343 af 18. april 2007, § 4 i lov nr. 344 af 18. april 2007 og § 11 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, 1. og 3. pkt., ændres »pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 5,« til: »pensionsafkastbeskatningslovens §§ 6 eller 7«.

2. I § 28 ændres »Selskaber, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1,« til: »Livsforsikringsselskaber«.

3. § 41, stk. 18 og 19, ophæves.

§ 7

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 L, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 9, i lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »§ 11, stk. 10, i lov om arbejdsmarkedsbidrag«.

2. § 8 R, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for aktieselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 3 A.«

3. I § 33, stk. 1, 1. pkt., udgår »jf. dog pensionsafkastbeskatningslovens § 19, stk. 2«.

§ 8

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 A, stk. 1, 1. og 3. pkt., og § 3 A, stk. 4, 2. pkt., ændres »pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1,« til: »pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2,«.

2. I § 3 A indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Når et ejendomsaktieselskab overgår til beskatning efter denne paragraf, opgøres en skatteforpligtelse svarende til skatteværdien af den skattepligtige fortjeneste, som ville opstå, hvis aktieselskabets faste ejendomme var solgt til handelsværdien på tidspunktet for overgangen. Skatteværdien beregnes med den skatteprocent, der i henhold til § 17, stk. 1, gælder for det første indkomstår med beskatning efter denne paragraf. I det omfang aktieselskabet ejes af en pensionskasse eller en pensionsfond, der ikke er skattepligtig efter denne lov, og aktieselskabet afstår fast ejendom som nævnt i 1. pkt., behandles skatteforpligtelsen som et skattebeløb, der skal betales af aktieselskabet for det pågældende indkomstår. Hvis afståelsessummen for ejendommen er mindre end handelsværdien ved overgangen til beskatning efter denne paragraf, anvendes afståelsessummen ved opgørelsen af skatteforpligtelsen. Skatteforpligtelsen bortfalder, når aktieselskabet ophører med at være omfattet af denne paragraf eller ejendommen afstås.«

3. § 12 ophæves.

4. I § 13, stk. 2, ændres »pensionsafkastbeskatningsloven« til: »pensionsafkastbeskatningslovens § 8, i det omfang indkomstårets skat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8 har reduceret indkomstårets hensættelser eller ydelser til de forsikrede«.

5. I § 13, stk. 8, 1. pkt., § 13, stk. 11, 4. pkt., § 13, stk. 12, 1. pkt., og § 13, stk. 13, 1. pkt., ændres »pensionsafkastbeskatningsloven« til: »pen­sions­afkastbeskatningslovens § 8«.

6. I § 13 B, stk. 1, ændres », jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 2, og stk. 3, nr. 3« til: »og som beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven«.

7. § 13 F affattes således:

»§ 13 F. Livsforsikringsselskaber kan opgøre det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person som summen af udlodningerne fra andelen og gevinst og tab på andelen opgjort efter stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4, når den juridiske person efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt. Det er en betingelse, at den skattepligtige ikke på noget tidspunkt i indkomståret er koncernforbundet med den juridiske person, jf. § 5 i lov om finansiel virksomhed. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis investeringen sker via en kontoførende investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Stk. 2. Gevinst og tab på en andel i en juridisk person som nævnt i stk. 1 opgøres som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Ved køb af andelen i løbet af indkomståret opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien af andelen ved indkomstårets udløb og andelens anskaffelsessum. Er andelen afstået i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og andelens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er andelen erhvervet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem andelens afståelsessum og anskaffelsessum.

Stk. 3. Den skattepligtige kan fradrage skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland i skat efter ligningslovens § 33, stk. 1 og 2, hvis skatten er tillagt beskatningsgrundlaget efter stk. 1. Det er en betingelse, at den skattepligtige opgør en skat til fradrag efter ligningslovens § 33, stk. 1 og 2, for samtlige indkomster fra samme land.

Stk. 4. Den skattepligtige indkomst efter stk. 1 nedsættes med en forholdsmæssig del af den værdistigning på andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges udgifter, der ikke er fradragsberettigede, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Den skattepligtige indkomst efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i den juridiske person, der modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person. Den skattepligtige indkomst efter stk. 1 skal tillægges en forholdsmæssig del af den juridiske persons tab på fordringer på selskaber, der er koncernforbundne med den skattepligtige, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Stk. 5. Vælger den skattepligtige at opgøre skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter stk. 1, er dette valg bindende for den skattepligtige, så længe opsparingen er anbragt i andelen, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Er betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke længere opfyldt, kan den skattepligtige ikke på et senere tidspunkt vælge opgørelse efter stk. 1.

Stk. 6. Ved afhændelse af fast ejendom erhvervet før den 1. januar 1998 beskattes den del af skattepligtig fortjeneste eller tab, der vedrører perioden fra erhvervelsestidspunktet til den 1. januar 1998 efter reglerne i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Afskrivninger foretaget efter indkomståret 1997 tillægges den skattepligtige indkomst efter stk. 1.

Stk. 7. Ved afhændelse af fast ejendom erhvervet den 1. januar 1998 eller senere tillægges foretagne afskrivninger den skattepligtige indkomst efter stk. 1.

Stk. 8. Opgøres det skattepligtige afkast af en andel i en juridisk person efter stk. 1, finder § 13, stk. 8-14, ikke anvendelse.«

§ 9

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 2 i lov nr. 1582 af 20. december 2006 og senest ved § 10 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 3 B, stk. 9, 1. pkt., ophæves.

2. § 8 B, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) indestående og afkast af pensionsordninger m.v. omfattet af § 53 A, stk. 1 og 3, i nævnte lov uden at være omfattet af stk. 4 i nævnte paragraf,«

3. I § 8 E udgår », indkomstregisteret« og »eller månedlige«.

4. I § 9 A, stk. 1, indsættes efter »§ 8 B,«: »§ 8 E,«, og 2. pkt. ophæves.

5. § 11 C, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ved besiddelse af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A hos forsikringsselskaber m.v. i udlandet skal forsikringstageren m.v. opfylde betingelserne i stk. 3 og 4, jf. stk. 2.«

6. I § 11 C, stk. 1, 2. pkt., udgår », således at ordningen ikke har nogen kapitalværdistigning«.

7. I § 11 C, stk. 3, 1. pkt., ændres »forsikring« til: »ordning«, og efter »stk. 1, 1. pkt.,« indsættes: »ved udløbet af perioden som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 15 D, stk. 1,«.

8. I § 11 C, stk. 3, nr. 2, ændres »Forsikringsselskabets« til: »Selskabets«.

9. I § 11 C, stk. 3, nr. 3, ændres »forsikringen« til: »ordningen«, og »forsikringens« ændres til: »ordningens«.

10. I § 11 C, stk. 3, nr. 4, ændres »forsikringssummen« til: »pensionsydelsen«.

11. § 11 C, stk. 4 og 5, affattes således:

»Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte erklæring skal, når den tegnede ordning ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, og ordningen ikke er tegnet under omstændigheder som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, være vedlagt følgende:

1) Fuldmagt fra forsikringstageren m.v. til told- og skatteforvaltningen til indseende i ordningen i det udenlandske selskab.

2) Erklæring fra det udenlandske selskab, hvori det påtager sig hvert år af egen drift inden den 1. februar til told- og skatteforvaltningen at sende følgende oplysninger vedrørende ordningen det foregående kalenderår:

a) Ordningens indestående ved indkomstårets udgang.

b) Årets udbetalinger fra ordningen.

c) Årets skattepligtige afkast opgjort efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3-5. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4.

Stk. 5. Indsender det udenlandske selskab ikke indberetning til told- og skatteforvaltningen rettidigt og med de krævede oplysninger, kan told- og skatteforvaltningen pålægge den eller dem, der råder over ordningen i forhold til selskabet, at opsige ordningen.«

12. I § 11 C, stk. 6, 1. pkt., ændres »forsikringen« til: »ordningen«, og »forsikringsselskaber« ændres til: »selskaber«.

§ 10

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder arbejdsmarkedsbidrag, der indeholdes af arbejdsgiveren efter § 11, stk. 6, i lov om arbejdsmarkedsbidrag.«

2. I § 5, stk. 5, ændres »forsikringsselskaber og pengeinstitutter« til: »forsikringsselskaber, pengeinstitutter og arbejdsgivere m.v.«

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-12.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 6, 7, 9, 11-17 og 34, § 2, § 7, nr. 1, og § 10 har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 3. § 1, nr. 5, 8, 10, 18, 24, 25, 29-33 og 39, § 4, § 5 og § 9, nr. 3-5, har virkning fra og med den 1. januar 2008.

Stk. 4. § 1, nr. 21-23 og 28, § 3, nr. 1, § 6, nr. 1-3, § 7, nr. 2 og 3, og § 8, nr. 1 og 4-7, har virkning fra og med indkomståret 2010, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. § 1, nr. 21-23 og 28, har virkning fra og med indkomståret 2008 for pensionsordninger oprettet i et andet land inden for EU/EØS end Danmark.

Stk. 6. § 1, nr. 35, og § 9, nr. 6-12, har virkning fra og med den 1. januar 2010.

Stk. 7. § 1, nr. 36-38, og § 9, nr. 2, har for pensionsordninger, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, virkning fra og med den 1. januar 2010. Det gælder dog ikke arv, der falder fra og med den 1. januar 2010, af en forsikring oprettet før den 18. februar 1992.

Stk. 8. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, nr. 1, 4. pkt., i pensionsbeskatningsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, har virkning fra og med den 1. januar 2008.

Stk. 9. Bestemmelsen i § 15 D i pensionsbeskatningsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, har virkning for personer, der bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark den 1. januar 2008 eller senere.

Stk. 10. § 8, nr. 2, har virkning for selskaber, der overgår til beskatning efter selskabsskattelovens § 3 A med virkning for indkomståret 2007 eller senere indkomstår, og som afstår fast ejendom den 28. november 2007 eller senere.

Stk. 11. § 8, nr. 3, og § 9, nr. 1, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 12. Fysiske eller juridiske personer, som pr. 31. december 2009 er omfattet af skattekontrollovens § 11 C, og som fra og med den 1. januar 2010 omfattes af skattekontrollovens § 11 C som ændret ved denne lovs § 9, nr. 6-12, skal senest den 1. oktober 2010 fremsende fuldmagt og erklæring til told- og skatteforvaltningen. Foreligger der allerede en fuldmagt efter skattekontrollovens § 11 C, stk. 4, nr. 1, skal en sådan fuldmagt ikke indsendes på ny.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2007

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen

Officielle noter