Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1325 af 30. november 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4: Radio- og tv-nævnet kan for én eller flere af de udbudte sendemuligheder dispensere fra det i stk. 2 nævnte dækningskrav, såfremt nævnet anser dette for nødvendigt under hensyn til resultatet af forhandlinger med nabolande om ibrugtagning af sendemulighederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation.«

2. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Der kan dog i bodsaftalen åbnes mulighed for dispensation fra en sådan bod, såfremt manglende dækning skyldes særlige forhold, jf. § 3, stk. 4.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Kulturministeriet, den 21. december 2007

Brian Mikkelsen

/ Lars M. Banke