Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Områder

Kapitel 3   Generelt om dyresundhedsbetingelser vedrørende handel, markedsføring eller eksport til tredjelande

Kapitel 4   Straf og ikrafttrædelse

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab 1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 3, §§ 33-34, § 37, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, og § 39, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3 og 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Ved udbrud af højpatogen aviær influenza i fjerkræ og andre fugle i fangenskab forårsaget af influenza type A, subtype H5N1, og ved mistanke herom finder denne bekendtgørelse anvendelse som supplement til reglerne i bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza.

§ 2. I den bekendtgørelse forstås ved:

1) »Fjerkræ«: Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af disse kategorier af fugle.

2) »Andre fugle i fangenskab«: Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 1 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

3) »Vildtlevende fjervildt«: Vildtlevende jagtbare fugle til konsum.

4) »Rugeæg«: Æg af fjerkræ bestemt til udrugning.

5) »Direktiv 2005/94/EF«: Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF.

6) »Biproduktforordningen«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

7) »Forordning 853/2004«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

8) »Forordning 854/2004«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum.

Kapitel 2

Områder

Oprettelse af område A og B

§ 3. Ved udbrud af eller mistanke om højpatogen aviær influenza i fjerkræ og andre fugle i fangenskab forårsaget af højpatogen influenza A-virus af subtype H5, der mistænkes for at tilhøre, eller som tilhører, neuraminidasetype N1, opretter Fødevarestyrelsen:

1) Område A, der omfatter beskyttelseszonen og overvågningszonen, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza, og

2) Område B, der kan omfatte hele eller dele af en supplerende spærrezone, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza, og som adskiller område A fra den sygdomsfrie del af landet, eller fra nabolande.

Stk. 2. I tilfælde, hvor det efterfølgende bekræftes, at neuraminidasetypen er forskellig fra N1, eller at virus er lavpatogent, ophæves område A og B.

Generelt forbud i område A og B

§ 4. Som supplement til de restriktioner, der er fastsat i bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza, vedrørende flytning af fjerkræ, andre fugle i fangenskab, rugeæg heraf og produkter af sådanne fugle fra bedrifter i beskyttelseszonen, overvågningszonen og den supplerende spærrezone gælder følgende:

1) Levende fjerkræ og andre fugle i fangenskab må ikke transporteres fra område B til den øvrige del af landet, eller til andre EU-medlemsstater eller til tredjelande.

2) Produkter til konsum fremstillet af vildtlevende fjervildt må ikke transporteres fra område A og B til den øvrige del af landet, eller til andre EU-medlemsstater eller til tredjelande.

3) Animalske biprodukter, der er fremstillet helt eller delvis af fuglearter fra område A og B, og som er omfattet af biproduktforordningen, må ikke transporteres mellem område A og B eller afsendes fra disse områder til den øvrige del af landet eller til andre EU-medlemsstater eller til tredjelande.

4) Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke samles i område B på dyrskuer, udstillinger, auktioner og andre samlinger.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1, nr. 1, gælder dog ikke fugle holdt som selskabsdyr og fugle holdt i zoologiske anlæg. Tilsvarende gælder rugeæg fra sådanne fugle.

Undtagelse vedrørende levende fjerkræ og daggamle kyllinger

§ 5. Uanset forbuddet i § 4, stk. 1, kan fødevareregionen tillade direkte transport af:

1) Fjerkræ fra bedrifter i område B til et udpeget slagteri her i landet eller til et udpeget slagteri i et andet EU-land eller et tredjeland, når den kompetente myndighed i dette land har givet samtykke hertil.

2) Fjerkræ fra bedrifter i område B til bedrifter under offentligt tilsyn, der ligger her i landet, og hvor fjerkræet skal forblive i mindst 21 dage.

3) Fjerkræ fra bedrifter i område B til en udpeget bedrift i et andet EU-land eller et tredjeland, hvis:

a) De kompetente myndigheder i det andet land har givet samtykke,

b) der ikke holdes andet fjerkræ på den udpegede bedrift,

c) den udpegede bedrift er under offentlig overvågning og

d) fjerkræet forbliver på den udpegede bedrift i mindst 21 dage.

4) Daggamle kyllinger fra et rugeri i område B:

a) Til en bedrift under offentligt tilsyn her i landet, hvis bedriften ligger uden for område A,

b) til en bedrift, der ligger uden for område A, hvis de daggamle kyllinger er udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå i område B, og på hvilke fjerkræet med negativt resultat har været underkastet en serologisk undersøgelse for aviær influenza, som kan påvise en prævalens på 5% med et konfidensniveau på mindst 95%, og hvor sporbarheden er sikret til et rugeri, eller

c) til en bedrift uden for område A, hvis de daggamle kyllinger er udklækket af æg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå uden for område A og B, og de er transporteret i desinficeret emballage.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at kravet i stk. 1, nr. 4, litra a-c, om modtagebedriftens beliggenhed uden for område A fraviges.

Stk. 3. De anvendte transportmidler skal rengøres og desinficeres før og efter brug.

Undtagelser vedrørende rugeæg og SPF-æg

§ 6. Uanset forbuddet i § 4, stk. 1, kan fødevareregionen tillade direkte transport af rugeæg, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå i område B, hvis:

1) Rugeæggene sendes til et udpeget rugeri her i landet eller til et udpeget rugeri i et andet EU-land eller et tredjeland, når den kompetente myndighed i dette land har givet samtykke hertil, eller

2) rugeæggene sendes til et udpeget rugeri efter, at fjerkræet med negativt resultat har været underkastet en serologisk undersøgelse for aviær influenza, som kan påvise en prævalens på 5% med et konfidensniveau på mindst 95%, og hvor sporbarheden er sikret.

Stk. 2. De anvendte transportmidler skal rengøres og desinficeres før og efter brug.

§ 7. Uanset forbuddet i § 4, stk. 1, kan fødevareregionen tillade direkte transport af rugeæg eller SPF-æg til brug ved forskning, diagnosticering eller lægemiddelfremstilling, der er indsamlet på bedrifter, som på indsamlingsdagen lå i område A eller B, til udpegede laboratorier, institutter eller producenter af lægemidler eller vacciner her i landet eller til sådanne formål i et andet EU-land eller et tredjeland, når den kompetente myndighed i dette land har givet samtykke hertil.

Stk. 2. De anvendte transportmidler skal rengøres og desinficeres før og efter brug.

Undtagelser vedrørende fersk kød, hakket kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt og tilberedt kød og kødprodukter fremstillet af sådant kød

§ 8. Uanset forbuddet i § 4, stk. 1, kan fødevareregionen tillade afsendelse til hjemmemarkedet af fersk kød, hakket kød og maskinsepareret kød samt tilberedt kød eller kødprodukter af vildtlevende fjervildt med oprindelse i område A eller B, hvis kødet er mærket med det sundhedsmærke, der er omhandlet af bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer, eller er identificeret med et rundt stempel, jf. denne bekendtgørelses bilag 1.

§ 9. Uanset forbuddet i § 4, stk. 1, kan fødevareregionen tillade afsendelse til hjemmemarkedet af:

1) Kødprodukter fremstillet af kød af vildtlevende fjervildt med oprindelse i område A eller B, der har gennemgået en foreskrevet behandling mod aviær influenza, jf. bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer,

2) fersk kød af vildtlevende fjervildt, der har oprindelse uden for område A og B, der er fremstillet på virksomheder i område A eller B i henhold til afsnit IV i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og som er kontrolleret i henhold til afsnit IV, kapitel VIII, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004, og

3) hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød og kødprodukter indeholdende kød, der er omhandlet i nr. 2 og fremstillet på virksomheder i område A eller B i henhold til afsnit V og VI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Undtagelser vedrørende animalske biprodukter

§ 10. Uanset forbuddet i § 4, stk. 1, kan fødevareregionen tillade transport fra område A eller B af animalske biprodukter af fugle, som:

1) Overholder betingelserne i følgende bilag, eller dele heraf, til biproduktforordningen:

a) Bilag V,

b) kapitel II, del A, kapitel III, del B, kapitel IV, del A, kapitel VI, del A og B, kapitel VII, del A, kapitel VIII, del A, kapitel IX, del A, og kapitel X, del A, i bilag VII og

c) kapitel II, del B, kapitel III, afsnit II, del A, og kapitel VII, del A, punkt 1, litra a), i bilag VIII , eller

2) transporteres under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af virusset til udpegede forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 12-15, artikel 17 eller artikel 18 i biproduktforordningen, til bortskaffelse, videre forarbejdning eller anvendelse, der sikrer, at aviær influenzavirus mindst inaktiveres, eller

3) transporteres under anvendelse af biosikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af virusset til brugere og indsamlingscentre, der er godkendt og registreret i henhold til artikel 23, stk. 2, i biproduktforordningen, med henblik på fodring af dyr efter en behandling i henhold til punkt 5, litra a), nr. ii) og iii), i bilag IX til biproduktforordningen.

Stk. 2. Endvidere kan fødevareregionen tillade transport af:

1) Uforarbejdede fjer og fjerdele fra område B i overensstemmelse med kapitel VIII, del A, punkt 1, litra a), i bilag VIII til biproduktforordningen fremstillet af fjerkræ eller opdrættet fjervildt, og

2) fjer og fjerdele fra område A eller B, der er fremstillet af fjerkræ eller vildtlevende fjervildt, og som er blevet behandlet med vanddamp eller på en anden måde, der sikrer, at der ikke er patogener tilbage.

Stk. 3. Produkter, der er omhandlet i stk. 2, nr. 1 og 2, skal ledsages af et handelsdokument som foreskrevet i kapitel X i bilag II til biproduktforordningen, hvori det i punkt 6.1 for så vidt angår produkter, der er omhandlet i stk. 2, nr. 2, skal fremgå, at de pågældende produkter er blevet behandlet med vanddamp eller på anden måde, der sikrer, at der ikke er patogener tilbage. Handelsdokumentet kræves dog ikke i forbindelse med forarbejdede prydfjer, forarbejdede fjer medført af rejsende til privat brug eller forsendelser af forarbejdede fjer til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

Kapitel 3

Generelt om dyresundhedsbetingelser vedrørende handel, markedsføring eller eksport til tredjelande

§ 11 . Hvis det i henhold til §§ 6-10 på visse betingelser eller med visse restriktioner tillades at sende, flytte eller transportere dyr eller produkter heraf, skal de fremstilles, håndteres, behandles, opbevares og transporteres, uden at det går ud over dyresundhedsstatus for andre produkter, der opfylder alle dyresundhedsbetingelser vedrørende handel, markedsføring eller eksport til tredjelande.

Kapitel 4

Straf og ikrafttrædelse

§ 12. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 4, stk. 1, § 5, stk. 3, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, § 10, stk. 3, og § 11, eller

2) tilsidesætter vilkår for tilladelser fastsat i medfør af § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, §§ 8-9 og § 10, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. december 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 129 af 2. marts 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos fjerkræ.

Fødevarestyrelsen, den 20. december 2007

P.S.V.
E.B.
Jan Mousing

/ Christian Strøyer


Bilag 1

Stempel, jf. § 8

Stemplet (identifikationsmærket), der er nævnt i § 11, nr. 4, litra a, skal bestå af en cirkel med en ydre diameter på mindst 30 mm og en stregbredde på 3 mm. I cirklen skal der være anført følgende letlæselige oplysninger:

I den øverste del: DK

I den nederste del: Virksomhedens autorisationsnummer. 2)

Bogstaverne i nationalitetsangivelsen skal være mindst 8 mm høje, mens virksomhedens autorisationsnummer skal være mindst 11 mm høje.

Officielle noter

1) Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (EU-Tidende L 164, s. 51ff)

2) Virksomhedens autorisationsnummer, jf. afsnit I, del B, punkt 7, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.