Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0076
 
32002L0091
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

(Forlængelse af frister for regelmæssig energimærkning, forlænget gyldighed for visse energimærkninger m.m.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april 2007 og bekendtgørelse nr. 1086 af 17. september 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:

»§ 13. Ved udleje eller overdragelse af en andel m.v., jf. §§ 7 og 8 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning senest den 1. juli 2009.«

2. § 18 affattes således:

»§ 18. Der skal udarbejdes regelmæssig energimærkning med højest 5 års mellemrum for bygninger som nævnt i stk. 2 og 3. Energimærkningen udarbejdes første gang inden for de i stk. 2 og 3 nævnte frister.

Stk. 2. Bygninger, som ejes af offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal energimærkes således:

1) En bygning på en ejendom, hvor bygningernes samlede etageareal er 1.500 m2 og derover, skal være energimærket fra og med den 1. januar 2006, jf. dog § 46.

2) En bygning på en ejendom, hvor bygningernes samlede etageareal er under 1.500 m2, skal første gang energimærkes senest den 1. juli 2009.

Stk. 3. Andre bygninger skal energimærkes således:

1) En bygning med et samlet etageareal på 1.500 m2 og derover skal være energimærket fra og med den 1. januar 2006, jf. dog § 46.

2) En bygning med et samlet etageareal fra 1.000 m2 til og med 1.499 m2 skal første gang energimærkes senest den 1. juli 2009.

Stk. 4. En energimærkning skal indberettes, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning ophører.«

3. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Statslige bygningsejere, regioner og kommuner skal senest den 31. marts 2008 udarbejde og indsende nedennævnte oplysninger til FEM-sekretariatet om bygninger, som pågældende myndighed ejer, og som skal energimærkes regelmæssigt ifølge § 18, stk. 2, nr. 2:

1) Antallet af bygninger, for hvilke der ikke foreligger en gyldig energimærkning på opgørelsestidspunktet, det samlede udnyttede etageareal for disse bygninger samt BBR-nummer for hver bygning.

2) Hvornår bygningsejeren har indgået eller forventer at indgå aftale med energikonsulentfirmaer om energimærkning af bygningerne.

3) Hvornår energimærkningen af bygningerne vil være gennemført.

Stk. 2. Energistyrelsen kan træffe bestemmelse om bygningsejernes ajourføring af indberettede oplysninger.

Stk. 3. Oplysningerne skal indberettes i elektronisk form til FEM-sekretariatet, som offentliggør oplysningerne på sekretariatets hjemmeside.«

4. I § 21, stk. 1, ændres »§ 18, stk. 1, nr. 1« til: »§ 18, stk. 2« og »§ 18, stk. 1, nr. 2« til: »§ 18, stk. 3«.

5. I § 42, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 18, stk. 1, nr. 2« til: »§ 18, stk. 3«.

6. § 46 affattes således:

»§ 46. Gyldigheden af energimærkninger, der er udarbejdet i henhold til kapitel 3 og 4 i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, og som var gyldige den 1. januar 2006, forlænges til 5 år fra datoen for energimærkningens indberetning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Energistyrelsen, den 20. december 2007

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65) og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).