Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker

 

I medfør af § 19 og § 82 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed fastsættes:

§ 1. Oplysninger om lægelig behandling af patienter på private sygehuse eller klinikker skal anmeldes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved private sygehuse eller klinikker forstås i denne bekendtgørelse private sygehuse eller klinikker, hvor der foretages lægelig patientbehandling under indlæggelse og/eller ambulant lægelig patientbehandling.

§ 3. Pligten til at foretage anmeldelse påhviler den for patientbehandlingen ansvarlige læge.

Stk. 2. Det er ejeren af sygehuset eller klinikken, der har det overordnede ansvar for, at anmeldelse foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.

§ 4. Anmeldelse skal foretages for såvel lægelig patientbehandling under indlæggelse som ambulant lægelig patientbehandling på sygehuset eller klinikken, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Der skal ikke foretages anmeldelse af lægelig patientbehandling, der er omfattet af overenskomster på praksisområdet.

Stk. 3. Anmeldelsen skal være i overensstemmelse med det dataindhold, der er beskrevet i den til enhver tid gældende beskrivelse af »Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter«, som udfærdiges af Sundhedsstyrelsen.

§ 5. Anmeldelse af lægelig patientbehandling af indlagte og ambulante patienter skal ske hver for sig.

Stk. 2. Anmeldelse skal ske senest den 10. i den måned, der følger efter måneden, hvori den lægelige patientbehandling har fundet sted.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske elektronisk i overensstemmelse med den brugermanual, som udfærdiges af Sundhedsstyrelsen og som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 6. Efter Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 82, straffes den læge, der gør sig skyldig i overtrædelse af bekendtgørelsen, med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 986 af 8. december 2003 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker.

Sundhedsstyrelsen, den 6. september 2007

Jesper Fisker

/Peder Ottosen