Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser for afgørelser om transport i forbindelse med samvær

De vejledende retningslinjer for 2007 blev fastsat i vejledning af 6. september 2007 om samvær, jf. afsnit 6.1.1.1. Meget stor forskel i forældrenes indkomst.

Ved fastsættelse af nedenstående vejledende retningslinjer for 2008 er der taget udgangspunkt i satsreguleringsprocenten på 2,9 %, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1021 af 31. august 2007 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløb for finansåret 2008.

De vejledende indtægtsgrænser ændres herefter således:

Den i vejledningen nævnte meget lave indkomst ændres fra ca. 200.000 kr. til ca. 210.000 kr. (2008-niveau).

Den i vejledningen nævnte forskel i indkomsten ændres fra 300.000 kr. – 400.000 kr. til 310.000 kr. – 410.000 kr. (2008-niveau).

Familiestyrelsen, den 20. december 2007

Anette Hummelshøj