Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. januar 2008)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union (Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten).

(Lovforslag nr. L 53).

Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt for Danmark at ratificere Lissabon-traktaten.

Lovforslaget indebærer, at Folketinget giver sit samtykke til, at Danmark kan ratificere Lissabon-traktaten, jf. grundlovens § 19.

Lovforslaget er opbygget efter fortilfældene som en ændringslov til tiltrædelsesloven fra 1972, hvormed Lissabon-traktaten i lighed med Nice-traktaten, Amsterdam-traktaten osv. tilføjes blandt de grundlæggende EU-traktater. Lovforslaget indeholder samtidig enkelte tilpasninger af tiltrædelsesloven – hovedsagelig af sproglig karakter - som Lissabon-traktaten nødvendiggør.

I lovbemærkningerne henleder regeringen opmærksomheden på de forestående forhandlinger om en fornyet politisk aftale mellem ja-partierne. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, vil der kunne tages højde for udfaldet af disse forhandlinger under lovforslagets videre behandling.

For en faktuel gennemgang af Lissabon-traktaten henviser lovbemærkningerne til Udenrigsministeriets redegørelse til Folketinget om Lissabon-traktaten, der er vedlagt som bilag til lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager forslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til det høje Tings velvillige behandling.