Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kV

(Ændrede afskærmningsregler, tilsyn m.v. fra Sundhedsstyrelsen og strafbestemmelser)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kV foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således: »Sundhedsstyrelsens godkendelse gives på grundlag af den skete anmeldelse.«

2. I § 51 indsættes som nyt stk. 3: »Sundhedsstyrelsen afgør i tvivlstilfælde om en røntgenundersøgelse er berettiget.«

3. § 54 ophæves.

4. § 86 affattes således: »Lokaler, hvor der anvendes røntgenapparater, skal afskærmes, så personer, der opholder sig uden for lokalet, ikke kan modtage doser, der overskrider 0,3 mSv/år, fra røntgenapparaterne i lokalet.

Stk. 2. For lokaler, der ikke godkendes i henhold til stk. 1, gælder bestemmelserne i §§ 86 stk. 3 - 94.

Stk. 3. Ved alle overgange mellem to til stråleafskærmning tjenende materialer (f. eks. bly-bly, bly-blyglas, bly-beton) skal overlapning finde sted i en bredde mindst lig summen af de to nødvendige lagtykkelser + 2½ gange en eventuel afstand mellem dem. Overlapningen skal dog mindst være 1 cm. Eksempler herpå er givet i bilag 5. Undtaget fra denne bestemmelse er overgange, hvor der er fuld sikkerhed mod svækkelse af afskærmningen ved revnedannelse, f.eks. støbte og murede hjørner. Undtaget er ligeledes overgange mellem væg og gulv og mellem væg og dør. Afstanden mellem det strålebeskyttende lag i dør og i væg må ikke overstige 5 mm.«

5. § 95 affattes således: »Røntgenanlæg er underlagt tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal til enhver tid have adgang til anlægget og al dokumentation i forbindelse med etablering og vedligehold af røntgenanlægget og alle røntgenundersøgelser. Dokumentation skal på forlangende sendes til Sundhedsstyrelsen.«

6. § 96 affattes således: »Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med røntgenanlægget efter behov.«

7. § 97 affattes således: »Sundhedsstyrelsen kan forbyde brugen af røntgenanlæg, indtil anlægget eller brugen deraf lever op til de af Sundhedsstyrelsen stillede krav.«

8. § 98 ophæves.

9. § 99 affattes således: »Sundhedsstyrelsens krav, betingelser og afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan inden 4 uger påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.«

10. § 100 affattes således: »Den, der overtræder kapitlerne 2, 4, 7, 8, 10 – 17 straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Den for røntgenanlægget ansvarlige leder eller andet personale, herunder personale i røntgenfirmaer, der udfører arbejder ved røntgenapparater, der ved grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed overtræder sine pligter efter denne bekendtgørelse, straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2007.

Sundhedsstyrelsen, den 3. september 2007

Jesper Fisker

/ Mette Øhlenschlæger