Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang

I medfør af §§ 1a, 150 e, 152, 152 a, 153 og 153 a i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsættes:

Opgaver

§ 1. Statens Luftfartsvæsen er en styrelse under Transportministeriet.

§ 2. Statens Luftfartsvæsen bistår transportministeren og andre myndigheder i spørgsmål inden for luftfartsområdet. Luftfartsvæsenet regulerer og fører tilsyn med udøvelsen af civil luftfart. Desuden driver Statens Luftfartsvæsen stats­lufthavnen Bornholms Lufthavn.

Beføjelser

§ 3. Hvor transportministeren er tillagt beføjelser efter lov om luftfart eller EU-forordninger på området, jf. dog § 4, udøves disse beføjelser af Statens Luftfartsvæsen på ministerens vegne.

Stk. 2. Statens Luftfartsvæsen kan i medfør af luftfartslovens § 152, stk. 2, fastsætte regler om overladelse af beføjelser til andre offentlige myndigheder, private organisationer eller sagkyndige til at træffe afgørelser, som efter luftfartsloven eller denne bekendtgørelse er tillagt luftfartsvæsenet, inden for den hobbyprægede flyvning, og hvor det i øvrigt må anses for flyvesikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 3. Forvaltningslovens kap. 2-7 og offentlighedslovens § 6 gælder for private organisationer og sagkyndige, der i medfør af stk. 2 får tillagt afgørelseskompetence. Statens Luftfartsvæsen kan fastsætte regler om opbevaring m.v. af dokumenter og om tavshedspligt.

Beføjelser der ikke delegeres til Statens Luftfartsvæsen

§ 4. Følgende beføjelser delegeres ikke til Statens Luftfartsvæsen:

1) § 3, stk. 2, om at bestemme, at adgangen til luftfart inden for riget midlertidigt indskrænkes eller forbydes.

2) § 40 h om at nedsætte et arbejdsmiljøråd for luftfart.

3) § 40 i om at beskikke formand og øvrige medlemmer af Arbejdsmiljørådet.

4) § 55, stk. 1, til at meddele tilladelse til at indrette og drive en flyveplads, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, samt meddele tilladelse til større ændringer af en sådan flyveplads.

5) § 58 a om hel eller delvis at overtage flyvepladser, der er af vital betydning for Danmarks nationale og internationale trafikforbindelser.

6) § 61, stk. 2, om at meddele tilladelse til ekspropriation til ikke-statslige anlæg.

7) § 75, stk. 1 og 2, om at fastsætte bestemmelser om og meddele tilladelse til regelmæssig lufttrafik, der ikke er omfattet af Rådets forordninger om luftfart, bortset fra trafik- og fartplangodkendelser.

8) §§ 134 og 144 b om oprettelse af en havarikommission, fastsætte kommissionens sammensætning og fastsætte regler for kommissionens virksomhed m.v.

9) §§ 135, stk. 3, og 137, stk. 3, om at fastsætte regler om meddelelsespligt m.v. vedrørende flyvehavari eller flyvehændelser.

10) § 152 om at overlade beføjelser til at træffe afgørelser, som efter loven er tillagt ministeren eller luftfartsvæsenet, til andre og fastsætte regler om sagsbehandlingen og klageadgang for sådanne afgørelser, jf. dog § 3, stk. 2.

11) § 155, stk. 2, om at bestemme, at visse af lovens regler ikke skal finde anvendelse på danske luftfartøjer, som ikke er militære, men udelukkende anvendes af den danske stat i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

Forskrifter

§ 5. Forskrifter, der udstedes af Statens Luftfartsvæsen, udfærdiges som Bestemmelser for Civil Luftfart (BL), jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Bestemmelser for Civil Luftfart indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. Oplysning om indholdet af forskrifterne kan fås ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, hvor eksemplarer af forskrifterne kan ses og købes. Desuden findes forskrifterne på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk.

Stk. 4. Forskrifter, der fastsættes i medfør af luftfartslovens §§ 40 g, stk. 1, 3 og 4, 50, stk. 9, 70, 70 a, 70 b, stk. 1-5, 76, 85 og 130-131, udstedes som bekendtgørelser, der indføres i Lovtidende.

§ 6. Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forskrifterne.

Klageadgang

§ 7. Afgørelser truffet i medfør af forskrifter fastsat efter § 3, stk. 2, i denne bekendtgørelse kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

Stk. 2. Statens Luftfartsvæsens afgørelser truffet i medfør af § 7, stk. 1, og i medfør af luftfartsloven, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, Bestemmelser for Civil Luftfart og EU-forordninger på området, kan ikke påklages til transportministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Statens Luftfartsvæsens afgørelser truffet i henhold til luftfartslovens kap. 4, § 73 og forskrifter udstedt i medfør heraf kan påklages til transportministeren.

Stk. 4. Klage til Statens Luftfartsvæsen eller transportministeren har ikke opsættende virkning. Statens Luftfartsvæsen eller transportministeren kan dog tillægge en klage opsættende virkning, når der foreligger særlige forhold.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter.

Transportministeriet, den 18. december 2007

Carina Christensen

/ Susanne Isaksen