Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg

(Ændrede afskærmningsregler, tilsyn m.v. fra Sundhedsstyrelsen og strafbestemmelser)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 2 ophæves.

2. § 8, stk. 1, affattes således: »Sundhedsstyrelsens godkendelse gives på grundlag af den skete anmeldelse.«

3. I § 53 indsættes som nyt stk. 3: »Sundhedsstyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om en røntgenundersøgelse er berettiget.«

4. § 56 ophæves.

5. § 90 affattes således: »Rum, hvor røntgenapparater er opstillet, må ikke være indrettet til uvedkommende aktiviteter.

Stk. 2. Lokaler, hvor der anvendes røntgenapparater, skal afskærmes, så personer, der opholder sig uden for lokalet, ikke kan modtage doser, der overskrider 0,3 mSv/år, fra røntgenapparaterne i lokalet.

Stk. 3. For lokaler, der ikke godkendes i henhold til stk. 1 gælder bestemmelserne i §§ 91 – 102.«

6. § 103 affattes således: »Røntgenanlæg er underlagt tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal til enhver tid have adgang til anlægget og al dokumentation i forbindelse med etablering og vedligehold af røntgenanlægget og alle røntgenundersøgelser. Dokumentation skal på forlangende sendes til Sundhedsstyrelsen.«

7. § 104 affattes således: »Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med røntgenanlægget efter behov.«

8. § 105 affattes således: »Sundhedsstyrelsen kan forbyde brugen af røntgenanlæg, indtil anlægget eller brugen deraf lever op til de af Sundhedsstyrelsen stillede krav.«

9. § 106 ophæves.

10. § 107 affattes således: »Sundhedsstyrelsens krav, betingelser og afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan inden 4 uger påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.«

11. § 108 affattes således: »Den, der overtræder kapitlerne 3, 5, 8, 9, 11 – 18 straffes med bøde, med mindre anden straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Den for røntgenanlægget ansvarlige leder eller andet personale, herunder personale i røntgenfirmaer, der udfører arbejder ved røntgenapparater, der ved grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed overtræder sine pligter efter denne bekendtgørelse, straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2007.

Sundhedsstyrelsen, den 3. september 2007

Jesper Fisker

/ Mette Øhlenschlæger