Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 831 af 26. august 2005 om østersfiskeri i Limfjorden foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 30, § 32, stk. 1, §§ 34-36, § 130, stk. 2, 4 og 6, i lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006, som senest ændret ved lov nr. 317 af 31. marts 2007, og efter bemyndigelse fastsættes:«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til østersfiskeri i Limfjorden til ejere af fartøjer, som i 2006 eller 2007 havde tilladelse til østersfiskeri i Limfjorden med andre fartøjer end de i § 2 nævnte, og som har udøvet fiskeri i henhold til tilladelsen. Tilladelsen kan udstedes til fiskeri med det fartøj, som fiskeriet hidtil har været udøvet med.

Stk. 2. Endvidere kan Fiskeridirektoratet meddele tilladelse til, at en ejer af et fartøj, som med fartøjet har drevet et dokumenteret fiskeri i Limfjorden i de seneste 4 kalenderår (1. januar til 31. december) forud for ansøgningstidspunktet, udøver fiskeri efter østers i Limfjorden.

Stk. 3. Meddelelse af tilladelse efter stk. 2 forudsætter, at:

1) fartøjets længde ikke overstiger 15 m, og at

2) værdien af fartøjets registrerede landinger ved fiskeriet i Limfjorden har udgjort mindst 200.000 kr. i hvert kalenderår i 4 års-perioden.

Stk. 4. I værdien af fartøjets landinger, jf. stk. 3, 2) fradrages værdien af landinger, der kan henføres til ulovligt fiskeri ved:

1) Endelig dom.

2) Vedtaget bødeforlæg.

3) Vedtaget konfiskationsforelæg.

4) Endelig afgørelse om administrativ tilbageholdelse af fiskeritilladelse i henhold til fiskerilovens § 37.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at erhvervs- og bierhvervsfiskere, som i 2006 eller 2007 havde tilladelse til østersfiskeri med håndredskaber (brejling), og som har udøvet fiskeri i henhold til tilladelsen, udøver østersfiskeri i Limfjorden i overensstemmelse med stk. 2. En tilladelse kan kun meddeles til at anvende det fartøj, der hidtil har været anvendt.

Stk. 2. Fiskeri, der udøves i henhold til en tilladelse efter stk. 1, skal foregå med et redskab, der opfylder følgende betingelser:

1) Rammen for håndredskabet skal være af jern og være cirkelformet med en diameter på højst 40 cm.

2) Stangen, hvorpå jernrammen er fastgjort, må højst have en længde på 5 m.

Stk. 3. Under fiskeri, der udøves i henhold til en tilladelse efter stk. 1, skal redskabet konstant være håndholdt, og fartøjet må ikke fremdrives med motorkraft.«

4. § 5 affattes således:

»§ 5. En ejer eller medejer af et eller flere fartøjer, der har tilladelse til østersfiskeri i Limfjorden, kan ikke opnå flere tilladelser til østersfiskeri i Limfjorden, end den pågældende havde i 2006 eller 2007.

Stk. 2. Til et fartøj med tilladelse til fiskeri med håndbrejling kan der meddeles tilladelse til østersfiskeri efter § 3, hvis betingelserne i denne bestemmelse er opfyldt. Det er en betingelse for meddelelse af tilladelse efter § 3, at samtlige tilladelser til fiskeri med håndbrejling til fartøjer, som den pågældende er ejer eller medejer af, samtidig opgives.«

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til udskiftning af fartøjer til fartøjsejere, der har tilladelse til østersfiskeri efter §§ 2 og 3, såfremt ejeren har erhvervet et fartøj til udskiftning af det fartøj, der er udstedt tilladelse til østersfiskeri med, forudsat at fartøjets længde overalt ikke overstige 12 m. Fiskeridirektoratet kan dog i særlige tilfælde tillade, at et fartøj udskiftes med et fartøj med en længde op til 15 m.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan tillade, at en ejer erhverver et fartøj til udskiftning af et fartøj, hvortil der i 2006 eller 2007 er givet tilladelse til anvendelse til fiskeri af østers med håndbrejling, jf. § 4, forudsat at det erhvervede fartøjs længde overalt ikke overstiger 8 m.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2008.

Fiskeridirektoratet, den 23. januar 2008

Esben Egede Rasmussen

/ Maria Krohn