Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 277 af 14/04/2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1 tilføjes til listen over sygdomme, der skal anmeldes telefonisk og skriftligt:

»–
fugleinfluenza hos mennesker
»–
influenza, præpandemisk alarmperiode (udmeldes fra Sundhedsstyrelsen)
»–
kopper«

2. I § 11 tilføjes til listen over sygdomme, der skal laboratorieanmeldes:

»–
invasiv pneumokoksygdom
»–
invasiv Hib-sygdom
»–
kighoste«

3. I § 13, stk. 3, tilføjes til listeriose:

»–
invasiv pneumokoksygdom
»–
invasiv Hib-sygdom
»–
kighoste«

4. I § 13 indsættes som stk.5 :

»Stk. 5. Ved invasiv pneumokoksygdom og invasiv Hib-sygdom indsendes et isolat til Statens Serum Institut med henblik på at udføre supplerende analyser til brug for overvågning af vaccinationseffekt.«

5. I § 13 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. For laboratorieanmeldte tilfælde af invasiv pneumokoksygdom og invasiv Hib-sygdom hos børn under 5 år kan Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, hos den behandlende og hos den vaccinerende læge indhente supplerende oplysninger, der er relevante for overvågning af vaccinationseffekt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. oktober 2007.

Sundhedsstyrelsen, den 20. september 2007

Jesper Fisker

/ Else Smith

Officielle noter

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsen er korrigeret og genindlagt i Retsinformation den 12. februar 2008 i overensstemmelse med rettelser påført rettelseslisten til Lovtidende A, 2007.