Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse afdobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. november 2007 og var til 1. behandling den 30. november 2007. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Tidligere behandlinger

Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 26 fra folketingsåret 2007-08, 1. samling.

Høring

Lovforslaget har ikke været sendt i høring.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen,

Jes Andersen, Frankrig,

Martin Bitsch, Frankrig,

Claus Carøe,

Else Christensen, Lyngby,

Inwema ApS,

J.P. Jacobsen, Frederikshavn,

Inge og H.P. Jensen, Greve,

Jens Høgsberg Kristensen, København K,

Mogens Lyngshøj,

Brit Philipson og Steen Studstrup, Frankrig,

Allan Rasmussen, Klampenborg,

Knud Rasmussen, Frankrig,

Redan, Frankrig,

Redan, Spanien,

Bodil Richarme, Slagelse,

Valentin Advokatfirma,

Klaus Vilner, Frankrig og

Miloslav Zverina, Gentofte.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser med undtagelse af 1 henvendelse, som forventes kommenteret inden 2. behandling af lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Ny paragraf

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter § 4 indsættes som ny paragraf:

»§ 01. Ved opsigelse af den i § 1 nævnte overenskomst nedsættes indkomstskatterne til stat og kommune for en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, og som den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den nævnte overenskomst med Frankrig kun kunne beskattes i Danmark, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat, som vedkommende har betalt af den pågældende pension. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der svarer til den indkomst, som var omfattet af den nævnte artikel.

Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, nedsættes den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som vedkommende senere modtager, og som efter artikel 12 i den nævnte overenskomst med Frankrig kun kunne beskattes i Danmark, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig.«

[Ny overgangsregel for personer, der allerede er hjemmehørende i Frankrig og modtager dansk tjenestemandspension, som i dag kun kan beskattes i Danmark, men som ved en eventuel opsigelse både kan beskattes i Danmark og i Frankrig]

Til § 5

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

2) I paragraffen ændres »januar« til: »marts«.

[Teknisk udsættelse af ikrafttrædelsestidspunktet]

Bemærkninger

Til nr. 1

I overensstemmelse med artikel 12 i den gældende dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst beskatter Danmark allerede i dag dansk tjenestemandspension, som modtages af en person, der er hjemmehørende i Frankrig. Artikel 12 medfører omvendt, at Frankrig i dag ikke kan beskatte denne pension.

En eventuel opsigelse af overenskomsten vil medføre, at Frankrig i fremtiden kan beskatte den danske tjenestemandspension. Fransk skattelovgivning har ikke regler om, at personer, som er hjemmehørende i Frankrig, kan få den franske skat af indkomst fra et andet land nedsat med det andet lands skat af denne indkomst.

Hvis overenskomsten med Frankrig opsiges, vil en person i Frankrig med dansk tjenestemandspension altså skulle betale både den nuværende danske skat plus fransk skat af denne pension.

For at afhjælpe denne virkning af en eventuel opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten for personer, som allerede nu er hjemmehørende i Frankrig og modtager dansk tjenestemandspension, foreslås en ny overgangsregel, så disse personer kan få den danske skat af denne pension nedsat med den nye franske skat af samme pension.

Nedsættelsen gælder, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Ved flytning til Danmark eller et andet land bortfalder nedsættelsen med virkning for fremtidige udbetalinger.

Den franske skat, som der gives nedsættelse for, omfatter indkomstskatten (l’impôt sur le revenu), almindelige sociale bidrag (contributions sociales généralisées) og bidrag til dækning af social gæld (contributions pour le reimbursement de la dette sociale).

Denne såkaldte omvendte credit medfører, at Danmark fortsat vil beskatte tjenestemandspensionen, men modtageren kan efter anmodning få den danske skat nedsat med et beløb svarende til den betalte franske skat af denne pension. Er den franske skat mindre end den danske, skal forskellen betales som dansk skat. Skulle den franske skat være højere end den danske, vil der alene blive tale om fransk beskatning.

Ordningen skal administreres på samme måde, som allerede gælder for pensionister, der er hjemmehørende i Portugal, efter artikel 23, stk. 1, litra d, i den dansk-portugisiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. bekendtgørelse nr. 16 af 17. juni 2002.

Det foreslåede stk. 2 i den ny overgangsregel medfører, at hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtog dansk tjenestemandspension den 31. januar 2008, mens den anden ægtefælle først senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, kan den anden ægtefælle få nedsat sin skat efter samme regler som den førstnævnte ægtefælle.

Der foreslås ikke en tilsvarende overgangsregel for personer, som er hjemmehørende i Spanien og modtager dansk tjenestemandspension. Det skyldes, at Spanien har en intern regel om lempelse for dobbeltbeskatning, svarende til ligningslovens § 33. Det medfører, at personer, som er hjemmehørende i Spanien, kan få den spanske skat af indkomst fra et andet land nedsat med det andet lands skat af denne indkomst. Denne dobbeltbeskatningslempelse vil som altovervejende hovedregel medføre, at personer i Spanien med dansk tjenestemandspension i praksis fortsat alene skal betale dansk skat af deres danske tjenestemandspension uanset en eventuel opsigelse af den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Til nr. 2

Det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt den 1. januar 2008 foreslås ændret til den 1. marts 2008 under hensyn til, at loven først vedtages efter den 1. januar 2008.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Peter Christensen V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Lars Barfoed KF Henrik Rasmussen KF Anders Samuelsen NY nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Mette Frederiksen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
46
 
Enhedslisten (EL)
4
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
1
Ny Alliance (NY)
5
 
(UGF)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 13

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
Orientering om lovforslaget, fra skatteministeren
3
Ny version af orienteringsbrev vedrørende lovforslaget, fra skatteministeren
4
1. udkast til betænkning
5
Henvendelse af 28/11-07 fra Else Christensen, Lyngby
6
Henvendelse af 28/11-07 fra J.P. Jacobsen, Frederikshavn
7
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 23/10-07 fra Inwema ApS
8
Skatteministerens kommentar til henvendelser af 17/10-07 og 22/10-07 fra Redan, Spanien
9
Skatteministerens kommentarer til henvendelser fra Martin Elmer, Spanien, Esther M. og Niels B. Møller Andersen, Spanien, Niels Jensen, Frankrig, Henning Petersen, Spanien og Miroslav Zverina, Gentofte
10
Henvendelse af 30/11-07 fra Foreningen Redan, Frankrig
11
Henvendelse af 7/11-07 fra Inge og H.P. Jensen, Greve
12
Henvendelse af 2/12-07 fra Inwema ApS
13
Henvendelse af 2/12-07 fra Miloslav Zverina, Gentofte
14
Henvendelse af 1/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
15
Henvendelse af 3/12-07 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
16
Henvendelse af 29/11-07 fra Jes Andersen, Frankrig
17
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 7/11-07 fra Inge og H.P. Jensen, Greve
18
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 2/12-07 fra Inwema ApS
19
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 1/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
20
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 28/12-07 fra J.P. Jacobsen, Frederikshavn
21
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 28/11-07 fra Else Christensen, Lyngby
22
Skatteministeren kommentar til henvendelse af 3/12-07 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
23
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 29/11-07 fra Jes Andresen, Frankrig
24
Henvendelse af 3/12-07 fra Redan, Spanien
25
Henvendelse af 4/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
26
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 30/11-07 fra Redan, Frankrig
27
Henvendelse af 5/12-07 fra Foreningen Redan, Frankrig
28
Henvendelse af 5/12-07 fra Foreningen Redan, Frankrig
29
Henvendelse af 5/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
30
Henvendelse af 5/12- 07 fra Bodil Richarme, Slagelse
31
Henvendelse af 5/12-07 fra Claus Carøe
32
Henvendelse af 7/12-07 fra Mogens Lyngshøj
33
Henvendelse af 7/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
34
Henvendelse af 8/12-07 fra Knud Rasmussen, Frankrig
35
Henvendelse af 8/12-07 fra Jens Høgsberg Kristensen, Revisionskontoret, København K
36
Henvendelse af 8/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
37
Henvendelse af 9/12-07 fra Martin Bitsch, Frankrig
38
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 4/12-07 fra Redan, Spanien
39
Henvendelse af 14/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
40
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 7/12-07 fra Mogens Lyngshøj
41
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 5/12-07 fra Bodil Richarme, Slagelse
42
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 8/12-07 fra Knud Rasmussen, Frankrig
43
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 3/12-07 fra Claus Carøe
44
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 8/12-07 fra Jens Høgsberg Kristensen, Revisionskontoret, København K
45
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 9/12-07 fra Martin Bitsch, Frankrig
46
Skatteministerens kommentarer til henvendelser af 5, 7, 8 og 14/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
47
Henvendelse af 2/1-08 fra Advokatfirma Valentin
48
Henvendelse af 3/1-08 fra Allan Rasmussen, Klampenborg
49
Henvendelse af 10/12-07 fra Brit Philipson og Steen Studstrup, Frankrig
50
2. udkast til betænkning
51
Henvendelse af 1/1-08 fra Jes Andersen, Frankrig
52
Henvendelse af 4/1-08 fra Klaus Vilner, Frankrig
53
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 10/12-07 fra Brit Philipson og Steen Studstrup, Frankrig
54
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 5/12-07 fra Redan, Frankrig
55
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 4/12-07 fra Klaus Vilner, Frankrig
56
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 2/1-08 fra Valentin Advokatfirma
57
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 1/1-08 fra Jes Andersen, Frankrig
58
Skatteministerens kommentar til henvendelse modtaget den 3/1-08 fra Allan Rasmussen, Klampenborg
59
Henvendelse af 6/1-08 fra Foreningen Redan, Frankrig
60
3. udkast til betænkning
61
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 6/1-08 fra Jes Andersen, Frankrig
62
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 4/1-08 fra Klaus Vilner, Frankrig
63
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 6/1-08 fra Redan, Frankrig
64
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 2/12-07 fra Miroslav Zverina, Gentofte
65
Ændringsforslag fra skatteministeren
66
Henvendelse af 8/1-08 fra Martin Bitsch, Frankrig
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 13

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at oversende samtlige høringssvar og henvendelser modtaget vedrørende lovforslaget både før og efter fremsættelsen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om at redegøre for, hvad provenutabet de seneste 10 år har været for statskassen af, at Frankrig og Spanien har haft beskatningsretten, jf. bemærkningerne til lovforslaget om, at der forventes et årligt merprovenu på 100 mio. kr., til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om at redegøre for, om der fortsat er dbo'er, hvor de lande, Danmark har lavet overenskomst med, fortsat har beskatningsretten til danske pensioner, hvis de danske pensionister er bosat i de pågældende lande, til skatteministeren, og ministerens svar herpå