Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl.

 

(Til stiftsøvrighederne).

Hermed udsendes Kirkeministeriets cirkulære af 15. juni 1998 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. Cirkulæret er blevet til efter drøftelse med Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark. Det afløser Kirkeministeriets cirkulære af 20. september 1995 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl.

Cirkulæret bedes bekendtgjort for stiftets menighedsråd og provstiudvalg.

Ændrede bestemmelser er markeret med en lodret streg i marginen.

Til de enkelte afsnit skal man bemærke følgende:

Arbejdstid.

Ved tilrettelæggelse af arbejdstiden skal det tilstræbes så vidt muligt at lægge arbejdstiden i en sammenhængende periode.

Løn.

Mellem Kirkeministeriet, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Specialarbejderforbundet i Danmark er der indgået aftale om fordeling af de lokallønsmidler, der i perioden 1995-1998 er til rådighed for gravermedhjælpere.

Aftalen indebærer, at der med virkning fra 1. april 1998 sker bortfald af skalatrinene 10, 11 og 12. Lønforløbet består herefter af skalatrinene 13-14-15, der alle er to-årige.

Bortfaldet af skalatrinene 10, 11 og 12 har alene konsekvens for ansatte, der pr. 1. april 1998 aflønnes på disse skalatrin, idet sådanne ansatte pr. denne dato oprykkes til aflønning efter skalatrin 13. Ansatte, der pr. 1. april 1998 oprykkes til skalatrin 13, har næste oprykningsdato den 1. april 2000. For alle andre

ansatte sker der ingen ændringer i aflønningen.

Reglerne om lønanciennitet er ændret.

Ansættelsesmyndigheden kan nu ved førstegangsansættelse tillægge forhøjet lønanciennitet.

Som vejledende retningslinier ved vurdering af om forudgående beskæftigelse bør have lønanciennitetsmæssig betydning bør der tages hensyn til, at kun tidligere beskæftigelse, der er af direkte relevans for den nuværende ansættelse kan, medregnes.

Ved en beskæftigelse på 15 timer pr. uge og derover i gennemsnit optjenes fuld lønanciennitet. Ved en lavere beskæftigelse optjenes halv lønanciennitet.

Er der aftalt et ansættelsesforhold med en fast ugentlig arbejdstid, kan udfyldelse af arbejdsseddel undlades.

Overarbejde.

Når en ansat tilsiges til at udføre overarbejde, skal det meddeles den pågældende dagen forud. For manglende varsel til overarbejde ud over 1 time ydes 9,70 kr.

Arbejdstøj.

Gravermedhjælpere er berettiget til udlevering af arbejdstøj efter de for gravere gældende regler herom. De er dog ikke berettiget til udlevering af mørkt tøj.

Sygdom.

Den ansatte har ret til fuld løn under sygdom, når ansættelsesforholdet har varet i 13 uger før sygefraværet.

Ved sygefravær der indtræder i de første 13 uger af ansættelsesforholdet, gælder reglerne i dagpengeloven.

I ansættelsesforhold, hvor der ikke er aftalt en fast ugentlig arbejdstid, udgør løn under sygdom et beløb pr. sygedag, som beregnes ud

fra den gennemsnitlige indtjening inden for de sidste 4 uger før sygdommens indtræden.

Graviditet, barsel og adoption.

Den ansatte er omfattet af reglerne i gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om fravær fra tjenesten på grund af graviditet, barsel og adoption.

Barns 1. sygedag.

Der er adgang til at bevilge den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn.

Efterindtægt.

Der er regler om ret til efterindtægt for en efterlevende ægtefælle i et tidsrum af tre måneder efter dødsfaldet.

Pension.

Der indbetales pensionsbidrag til StK:Pension i Kommunernes Pensionsforsikring efter regler svarende til § 6. Pension, i fællesoverens

komst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel.

En vejledning om pensionsordningen er optrykt som bilag til cirkulæret.

Det er nu fastsat, at gravermedhjælpere der har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse og som endnu ikke opfylder betingelserne for at blive optaget i StK-pensionsordningen, i karensperioden er omfattet af Finansministeriets cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken m.v. (Den statslige gruppelivsordning).

Ombud.

Ved varetagelse af offentligt ombud er den ansatte berettiget til tjenestefrihed, løn m.v. efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

Opsigelse.

Opsigelse skal afgives skriftligt. Menighedsrådets opsigelse skal indeholde en begrundelse for opsigelsen.

Det er udtrykkeligt fastsat, at menighedsrådet skal give den ansatte lejlighed til at komme med en udtalelse forinden der afgives opsigelse, og at afskedigelsen skal være sagligt begrundet. Den ansatte har ret til at lade sig repræsentere af sin faglige organisation, og den faglige organisation kan inden for en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve sagen forhandlet med menighedsrådet. Kan sagen ikke afgøres ved forhandling, kan spørgsmålet indbringes for domstolene, der kan idømme menighedsrådet til at betale en erstatning eller godtgørelse til den afskedigede, hvis afskedigelsen findes usaglig.

Kirkeministeriet, den 15. juni 1998

Marjun Egholm

/Anne Sophie Hilbard