Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i tonnageskatteloven

§ 1. I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 539 af 6. juni 2007 om ændring af tonnageskatteloven (Justeringer af tonnageskatteordningen) bestemmes, at tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 9, som indsat ved § 1, nr. 3, i lov nr. 539 af 6. juni 2007, og tonnageskattelovens § 18 og § 21 a, stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 4 og 5, i lov nr. 539 af 6. juni 2007, træder i kraft den 1. februar 2008. 1)

§ 2. I medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 540 af 6. juni 2007 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.) bestemmes, at tonnageskattelovens § 12, stk. 1, som affattet ved § 11, nr. 1, i lov nr. 540 af 6. juni 2007 og ophævelsen af tonnageskattelovens § 14, jf. § 11, nr. 2, i lov nr. 540 af 6. juni 2007, træder i kraft den 1. februar 2008. 2)

Skatteministeriet, den 22. januar 2008

Kristian Jensen

/ Lise Bo Nielsen

Officielle noter

1) Kommissionen har meddelt, at henførslen af avancer ved salg af skibe, der henhører under tonnageskatteordningen, til beskatning under tonnageskatteordningen i lov nr. 539 af 6. juni 2007 er forenelig med fællesmarkedet. Lov nr. 539 af 6. juni 2007 indeholder tillige ændringer af reglerne om time-chartrede skibe i tonnageskattelovens § 7, stk. 1 og 3, jf. § 1, nr. 1 og 2, i lov nr. 539 af 6. juni 2007, administration af skibspuljer i tonnageskatteloven § 10, stk. 2, nr. 8, jf. § 1, nr. nr. 3, i lov nr. 539 af 6. juni 2007 og omgørelse af tonnageskattevalg, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 539 af 6. juni 2007. Kommissionen har besluttet at indlede en formel undersøgelsesprocedure, jf. artikel 4, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (stats­støtteprocedureforordningen) for så vidt angår disse ændringer. Denne ikrafttrædelsesbekendtgørelse indeholder derfor ikke disse ændringer.

2) Kommissionen har meddelt, at ændringerne i § 11, nr. 1-2, i lov nr. 540 af 6. juni 2007 er forenelige med fællesmarkedet. Ifølge § 14, stk. 1, kan skatteministeren tillige fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for afskrivningslovens § 5 C, stk. 5, som affattet ved § 2, nr. 1, i lov nr. 540 af 6. juni 2007. Denne ændring har Kommissionen endnu ikke taget stilling til, hvorfor denne ikrafttrædelsesbekendtgørelse ikke indeholder ikrafttrædelsen af afskrivningslovens § 5 C, stk. 5.