Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aflønning af provstisekretærer

(Til stiftsøvrighederne)

 

I tilknytning til bekendtgørelse om ændring om provstiudvalgenes virksomhed § 9, stk. 1, fastsættes følgende:

§ 1.

Provstisekretæren aflønnes som udgangspunkt som assistent efter retningslinierne i organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, der sammen med StK-fællesoverenskomsten udgør det samlede overenskomstgrundlag.

Stk. 2 En provstisekretær, der umiddelbart forud for ansættelsen var ansat i en stilling i det offentlige eller private, hvori vedkommende blev aflønnet som overassistent, aflønnes dog som overassistent.

§ 2.

Provstisekretæren kan aflønnes som overassistent, når stillingen indeholder forpligtelse til at varetage regnskabs- og budgetopgaver for enten ligningsområdet eller provstikassen.

§ 3.

Provstisekretæren kan i særlige tilfælde aflønnes som kontorfuldmægtig, når stillingen indeholder omfattende forpligtelse til at varetage regnskabs- og budgetopgaver for såvel ligningsområdet som provstikassen.

§ 4.

Provstiudvalget er bemyndiget til at træffe afgørelse om lønindplacering af provstisekretæren efter ovenstående retningslinier.

Stk. 2. Såfremt provstisekretæren er i familie med provsten eller er medlem af provstens husstand, kræves dog biskoppens godkendelse af lønindplacering, for så vidt denne er højere end assistent.

§ 5.

Cirkulæret træder i kraft den 1. august 1998.

Cirkulæret bedes fordelt med 1 eksemplar til hvert af stiftets provstiudvalg og 1 til (hver) provstirevisor.

 

Kirkeministeriet, den 31. juli 1998

Steffen Brúnes

/Isabel Melander