Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd

 

I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 78 for Hylleholt og Roholte sogne i Tryggevælde Provsti om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 79 for Skalborg Sogn i Aalborg Søndre Provsti, Vejgaard Sogn i Aalborg Budolfi Provsti og Nørresundby Sogn i Aalborg Nordre Provsti om etablering af en folkekirkelig informationstjeneste i Aalborg.

Vedtægt nr. 80 for Ørsted og Dåstrup sogne i Køge Provsti om etablering af et diakonalt netværkssamarbejde.

Vedtægt nr. 81 for sognene i Brande Provsti om fastsættelse af ligningsbeløbet for kirke- og præstegårdskasserne i provstiet og om godkendelsesprocedure for bygningsmæssige arbejder m.m.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer blandt andet, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

    Stk. 2. Den i § 1 nævnte samarbejdsvedtægt nr. 81 indebærer herudover, at § 5, stk. 2, og § 6, stk. 1, 1. pkt., i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, §§ 2-4, § 11, stk. 2-3, og § 15 i bekendtgørelse nr. 527 af 19. juni 1992 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde samt § 5, stk. 1, § 5, stk. 2, pkt. 2-4, § 6, stk. 1, og § 10 i bekendtgørelse nr. 838 af 20. oktober 1993 om provstiudvalgenes virksomhed fraviges således, at proceduren for ligningsbeløbets fastsættelse og procedurerne med hensyn til godkendelse af bygningsmæssige arbejder m.m. ændres.

§ 3. Vedtægt nr. 78 trådte i kraft 1. juni 1998 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i Hylleholt Præstegård og i Roholte Præstegård.

    Stk. 2. Vedtægt nr. 79 trådte i kraft 26. juni 1998 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Skalborg, Vejgaard og Nørresundby sognes kirkekontorer.

    Stk. 3. Vedtægt nr. 80 trådte i kraft 12. august 1998 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på bibliotekerne i Ramsø Kommune.

    Stk. 4. Vedtægt nr. 81 trådte i kraft 1. september 1998 og gælder til 31. august 2002. Vedtægten er fremlagt hos de berørte menighedsråds formænd og på Brande Provstikontor.

Kirkeministeriet, den 23. oktober 1998

Margrethe Vestager

/Troels Neiiendam