Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Uddannet speditør, flere mulige uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, kontoruddannelse med speciale i spedition ogshipping, tilstrækkelig dokumentation for uddannelsesniveau, ret tilVEU-godtgørelse og refusion

Resumé

Medlemmet/arbejdsgiver søgte om VEU-godtgørelse/refusion i forbindelse med medlemmets deltagelse i et AMU-kursus.

Det fremgik af medlemmets ansøgningsskema, at hun både arbejdede og var uddannet som speditør.

A-kassen gav afslag på VEU-godtgørelse/refusion med begrundelsen, at medlemmets uddannelse oversteg erhvervsuddannelsesniveau. A-kassen lagde til grund for afgørelsen, at medlemmet var uddannet transportlogistiker.

Arbejdsgiver gjorde i sin klage gældende, at uddannelsen til speditør er en erhvervsuddannelse, herunder at medlemmet blev udlært speditør i 1991 og havde en HH som grundforløb. Arbejdsgiver vedlagde en kursusbeskrivelse af Kontoruddannelsen med speciale i Spedition og Shipping.

Ankenævnet traf afgørelse om, at medlemmets uddannelse til speditør ikke oversteg erhvervsuddannelsesniveau, og at arbejdsgiver derfor var berettiget til refusion af afholdte lønudgifter.

På baggrund af arbejdsgivers oplysninger fandtes det for tilstrækkeligt godtgjort, at medlemmet havde gennemført en kontoruddannelse med speciale svarende til Kontoruddannelsen med speciale i Spedition og Shipping i dag, og at hendes uddannelse til speditør derfor ikke oversteg erhvervsuddannelsesniveau.

Ankenævnet ændrede således a-kassens afgørelse

Arbejdsmarkedets Ankenævn har behandlet ZZ’s klage på møde den 20. juni 2007.

Ankenævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet finder, at XX’s uddannelse til speditør ikke overstiger niveauet for erhvervsuddannelse.

ZZ er på den baggrund berettiget til refusion af afholdte lønudgifter i forbindelse med XX’s deltagelse i AMU-kurset ”Arbejdsplanlægning” afholdt den 25. september 2006 og 2. oktober 2006.

Ankenævnet ændrer således a-kassens afgørelse af 14. november 2006.

B E G R U N D E L S E

Efter reglerne er det en betingelse for at opnå VEU-godtgørelse under kursusdeltagelse, at ansøger ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelserne, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Arbejdsgivere, der efter aftale med deltageren udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, har ret til refusion, hvis deltageren ville have haft ret til VEU-godtgørelse. Arbejdsgiverens ret til refusion er således en afledet ret af den ansattes ret til VEU-godtgørelse.

XX har på ansøgningsskemaet oplyst, at hun er uddannet speditør.

Der findes ikke en egentlig speditøruddannelse i Danmark. Man kan uddanne sig til speditør gennem flere forskellige uddannelser - uddannelser der både ligger over erhvervsuddannelsesniveau og på erhvervsuddannelsesniveau.

ZZ har anført, at uddannelsen til speditør er en erhvervsuddannelse.

ZZ har oplyst til ankenævnet, at XX blev udlært som speditør i 1991 og har herunder indsendt kopi af uddannelsesbeskrivelse af Kontoruddannelsen med speciale i Spedition og Shipping.

På baggrund af ZZ’s oplysninger finder ankenævnet det for tilstrækkeligt godtgjort, at XX har gennemført Kontoruddannelsen med speciale svarende til Kontoruddannelsen med speciale i Spedition og Shipping i dag, og at hendes uddannelse til speditør derfor ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau. XX er således berettiget til VEU-godtgørelse.

Eftersom retten til refusion er en afledet ret, er ZZ berettiget til lønrefusion.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§ 1, § 2, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1, § 4, stk. 1 og § 9 stk. 1, i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 18. august 2005, og

§ 1, stk. 1 og 2, § 2, stk. 1, nr. 1, § 4 og § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 494 af 14. juni 2005 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra a-kassen, ZZ’s brev af 26. februar 2007 med bilag til ankenævnet og ZZ’s telefoniske oplysninger til ankenævnet den 29. maj 2007.

På ankenævnets vegne

Kopi til:

XX

A-kassen

Regler

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelsen nr. 795 af 18. august 2005:

§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne, fortrinsvis kortuddannede, kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Dette formål sikres ved, at deltagerne under uddannelsen kan opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed.

§ 2. Den personkreds, der kan opnå ydelser efter § 1, omfatter

1) beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte,

2) selvstændige erhvervsdrivende og

3) ledige, der er berettigede til dagpenge efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå ydelser efter § 1, at den pågældende ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

§ 3. Der kan opnås ydelser efter § 1, jf. dog § 5, ved deltagelse i følgende uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau, i det omfang udbuddet, dog undtaget de i nr. 9 nævnte forløb udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

§ 4. Under deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 3, kan beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af deres deltagelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 3. Godtgørelsen udgør ved fuldtidsundervisning pr. undervisningsuge et beløb svarende til dagpengenes højeste beløb for en uge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om godtgørelse.

§ 9. For beskæftigede lønmodtagere kan godtgørelse i henhold til §§ 4 og 5 udbetales til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under uddannelsen. Beløbet svarer til den godtgørelse, som en deltager kunne have fået udbetalt efter §§ 4 og 5. Beløbet kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til arbejdsgiverens lønudgifter til en deltager under dennes uddannelse.

Bekendtgørelse nr. 494 af 14. juni 2005 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

§ 1. Der kan opnås godtgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Stk. 2. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. stk. 1, er:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

§ 2. Deltagere, der kan opnå godtgørelse efter denne bekendtgørelse, er

1) beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte, jf. dog § 3,

§ 4. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse efter denne bekendtgørelse, at deltageren

1) alene har en uddannelse ud over en almen skoleuddannelse til og med gymnasialt niveau,

2) har en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, en lærlingeuddannelse, en erhvervsfaglig grunduddannelse, en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse eller en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser,

3) har en kommunal- eller etatsuddannelse eller lignende, hvis uddannelsesniveau og varighed ikke overstiger erhvervsuddannelserne eller et niveau og en varighed, der kan sidestilles hermed, eller

4) har en anden og højere uddannelse end nævnt i nr. 1-3, og ikke har haft beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste 5 år.

Stk. 2. Uddannelser, der kan sidestilles med erhvervsuddannelserne, jf. stk. 1, er uddannelser, der i niveau eller varighed maksimalt svarer til niveauet eller varigheden af erhvervsuddannelserne. Det er en betingelse, at der ikke er et adgangskrav til uddannelsen, der forudsætter bestået uddannelse på gymnasialt niveau.

Stk. 3. Personer med en uddannelse, der er afløst af en ny tilsvarende uddannelse, kan opnå godtgørelse, hvis den nye uddannelse ikke forudsætter bestået gymnasial uddannelse.

§ 14. Arbejdsgivere, der efter aftale med deltageren udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, har ret til refusion. Refusionen svarer til den godtgørelse, som deltageren ville have været berettiget til efter kapitlerne 3, 4 og 5. Refusionen kan dog ikke være højere end den løn, arbejdsgiveren udbetaler under uddannelsen.