Sagsforløb 2007/2 BF 38
Den fulde tekst

Fremsat den 22. januar 2008 af Kristen Touborg (SF), Ole Sohn (SF), Bjarne Laustsen (S), Gitte Seeberg (NY) og Per Clausen (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år

Folketinget pålægger regeringen at tage initiativ til at indføre velfærdsbesøg hvert tredje år i alle danske kvæg- og svinebesætninger med virkning fra den 1. april 2008.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 109, folketingsåret 2006-07 (se Folketingstidende 2006-07, forhandlingerne side 6064 samt tillæg A side 6355 og 6356).

Problemerne med at overholde dyrevelfærden i de danske kvæg- og svinestalde vokser og vokser. Senest viser tal fra Fødevarestyrelsen, at antallet af politianmeldelser for skuldersår hos søer foretaget af Fødevarestyrelsens tilsynsførende på slagterier er steget eksplosivt fra 25 i 2005 til 337 i 2006.

Kontrol af et større udsnit af besætningerne vil uden tvivl have en stor generalpræventiv effekt, idet visheden om, at der bliver foretaget et dyrevelfærdskontrolbesøg af en uvildig instans, vil få flere besætningsansvarlige til at overholde reglerne. Forøgelsen af frekvensen af velfærdsbesøgene fra 2 pct. til 5 pct. i 2004 sammenholdt med, at besøgene skulle være uanmeldte, medførte således en markant stigning i antallet af politianmeldelser og indskærpelser.

Af den seneste rapport om kontrol af dyrevelfærd fra 2005, som blev oversendt til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 12. september 2006, jf. (folketingsåret 2005-06) FLF alm. del – bilag 631, fremgår det således, at der stadig er behov for en forbedring af dyrenes forhold både i besætninger, og når dyr transporteres. Resultaterne af velfærdskontrollen i kvægbesætninger i 2005 viser for indskærpelsernes vedkommende et stort set uændret niveau, når antal kontrollerede besætninger tages i betragtning. For politianmeldelsernes vedkommende er der tale om mere end en fordobling i forhold til 2004, idet 28 kvægbesætninger blev meldt til politiet i 2005 mod 13 besætninger i 2004. For svinebesætningernes vedkommende er der sket et fald i antal indskærpelser fra i gennemsnit ca. 2,2 pr. besætning i 2004 til i gennemsnit ca. 1,6 pr. besætning i 2005. For politianmeldelsernes vedkommende er der tale om en mindre stigning i forhold til 2004, når antal kontrollerede besætninger tages i betragtning. Der er således stadig tale om et alt for stort antal indskærpelser, ligesom antallet af anmeldelser til politiet er voksende og fortsat er på et utilfredsstillende højt niveau. I rapporten konkluderes det således, »at situationen for flere af dyrearternes vedkommende fortsat ikke er tilfredsstillende, og at der stadig er behov for forbedringer og mere fokus på dyrevelfærd, både når dyrene opholder sig i besætningerne, og når de skal transporteres«.

Stadig er det dog kun i gennemsnit hvert 20. år, en landmand kan forvente at blive kontrolleret, hvilket slet ikke er tilstrækkeligt. Det foreslås derfor, at antallet af uanmeldte velfærdsbesøg øges fra de nuværende 5 pct. til et velfærdsbesøg i alle kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.

Skriftlig fremsættelse

Kristen Touborg (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.

(Beslutningsforslag nr. B 38).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.