Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Anvendelsesområde

Kapitel 3   Påbud om rådgivning

Kapitel 4   Påbud om uddannelse

Kapitel 5   Dokumentation for gennemført rådgivning

Kapitel 6   Dokumentation for gennemført uddannelse

Kapitel 7   Inhabilitet

Kapitel 8   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet

I medfør af §§ 52 a og 60 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, som ændret ved § 1 i lov nr. 1549 af 20. december 2006 og § 1 i lov nr. 110 af 26. februar 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Påbud om rådgivning og uddannelse har til formål at understøtte og forbedre fødevarevirksomheders viden om egenkontrol og hygiejne og virksomhedernes evne til at omsætte denne viden til handling, for derved at opnå en bedre efterlevelse af lovgivningen på området.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 2. Fødevarestyrelsen kan meddele påbud om rådgivning og uddannelse til en fødevarevirksomhed, hvis det konstateres, at der er sket gentagne overtrædelser af fødevarelovgivningens regler om hygiejne og egenkontrol.

Kapitel 3

Påbud om rådgivning

§ 3. Påbud om rådgivning kan meddeles, når gentagne overtrædelser af fødevarelovgivningen beror på specifikke eller komplekse problemer i virksomheden, som skyldes manglende viden om eller forståelse for egenkontrol og hygiejne eller manglende evne til at omsætte viden herom til handling.

§ 4. Rådgivningspåbud indeholder angivelse af det eller de konkrete forhold, som virksomheden skal udbedre i forbindelse med rådgivningen samt de fremadrettede tiltag, som rådgivningen skal bidrage til.

§ 5. Modtageren af et rådgivningspåbud skal bruge en rådgiver, der er godkendt til at yde rådgivning på fødevareområdet, jf. bekendtgørelse om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet.

Stk. 2. Liste over godkendte rådgivere på fødevareområdet fås ved henvendelse til fødevareregionen eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

§ 6. Modtageren af påbud om rådgivning skal indgå en skriftlig aftale med en godkendt rådgiver om rådgivning. Aftalen skal indeholde angivelser af, hvordan pligter i forbindelse med rådgivningspåbud efterkommes. Aftalen skal være tilgængelig i virksomheden.

Kapitel 4

Påbud om uddannelse

§ 7. Påbud om uddannelse kan meddeles, når gentagne overtrædelser af fødevarelovgivningen skyldes, at der i virksomheden ikke er den viden om egenkontrol og hygiejne, der er nødvendig for at kunne efterleve reglerne herom.

Stk. 2. Påbud om uddannelse meddeles til virksomheden med angivelse af, hvilke af virksomhedens afdelinger eller arbejdsfunktioner der er omfattet heraf.

§ 8. Modtageren af et uddannelsespåbud skal anvende en uddannelse efter anvisning af Fødevarestyrelsen. Uddannelsesstedet, der anvendes, skal være godkendt af Undervisningsministeriet eller Fødevarestyrelsen, jf. bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne.

Stk. 2. Liste over godkendte uddannelsesinstitutioner fås ved henvendelse til fødevareregionen eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kapitel 5

Dokumentation for gennemført rådgivning

§ 9. Den, som påbuddet om rådgivning er meddelt til, skal skriftligt dokumentere, at rådgivningen er gennemført. Dokumentationen skal være påtegnet af rådgiveren med angivelse af navnet på den eller de medarbejdere, der har udført rådgivningen, og fremsendes til fødevareregionen med en detaljeret beskrivelse af den gennemførte rådgivning, herunder hvilke konkrete tiltag der er iværksat. En kopi af dokumentationen skal være tilgængelig i virksomheden.

Kapitel 6

Dokumentation for gennemført uddannelse

§ 10. Den, som påbuddet om uddannelse er meddelt til, skal til fødevareregionen fremsende en kopi af et certifikat, kursusbevis eller lignende, der dokumenterer, at personalet fra de af virksomhedens afdelinger eller arbejdsfunktioner, der er omfattet af påbuddet, har gennemført og bestået uddannelsen. Dokumentationen skal desuden være tilgængelig i virksomheden.

Kapitel 7

Inhabilitet

§ 11. Påbud om brug af en godkendt rådgiver på fødevareområdet eller deltagelse i uddannelse kan ikke efterkommes ved at benytte en rådgiver eller et uddannelsessted, der er en del af den samme juridiske enhed, som har modtaget påbuddet, eller hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om rådgiverens eller uddannelsesste­dets upartiskhed.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2008.

Fødevarestyrelsen, den 15. februar 2008

Anders Munk Jensen

/ Tove Laursen