Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne

I medfør af § 38, § 49, stk. 1, § 52 a og § 60 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, som ændret ved § 1 i lov nr. 1549 af 20. december 2006 og § 1 i lov nr. 110 af 26. februar 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler uddannelse i fødevarehygiejne for detailvirksomheder, der foretager behandling af fødevarer, og som skal autoriseres eller registreres i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol (autorisationsbekendtgørelsen).

Stk. 2. Ved behandling forstås i denne bekendtgørelse en aktivitet, der ændrer fødevaren.

Uddannelse

§ 2. Den, der er ansvarlig for en fødevarevirksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, skal sikre, at personer, som behandler fødevarer, gennemfører en uddannelse med certifikat i fødevarehygiejne etableret efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. dog stk. 2 og § 3.

Stk. 2. Personer, som behandler et begrænset varesortiment, hvor råvarerne og behandlingen er af en sådan karakter, at den sundhedsmæssige risiko ved behandling og servering er begrænset, kan i stedet for den i stk. 1 nævnte uddannelse gennemføre en af Fødevarestyrelsen fastsat basisuddannelse i fødevarehygiejne, jf. dog § 4.

§ 3. Det i § 2 nævnte krav om uddannelse gælder ikke for personer, som

1) er under 18 år,

2) udelukkende foretager behandling af fødevarer, som ikke er forbundet med hygiejniske problemer,

3) udelukkende foretager behandling af fødevarer i fødevarevirksomheder, der serverer for højst 12 faste spisegæs­ter, eksempelvis kantinevirksomhed, pensionater, institutioner og lignende,

4) udelukkende foretager behandling af fødevarer i fødevarevirksomheder, der serverer morgenmad i forbindelse med overnatning, når antallet af gæster ikke overstiger 12 personer,

5) har gennemført en uddannelse inden for fødevareområdet eller har deltaget i kursus i fødevarehygiejne på mindst samme niveau som nævnt i § 2, stk. 1, eller

6) er ansat i eller har etableret fødevarevirksomhed før 1. januar 1997, såfremt der ikke efterfølgende sker ansættelse i eller etableres anden fødevarevirksomhed.

§ 4. Det i § 2, stk. 2 nævnte krav om basisuddannelse gælder ikke for personer, som

1) udelukkende foretager den i § 2, stk. 2, nævnte behandling og som ved deltagelse i kursus eller ved beskæftigelse med behandling i en fødevarevirksomhed har erhvervet viden om fødevarehygiejne på mindst samme niveau som nævnt i § 2, stk. 2, eller

2) udelukkende foretager den i § 2, stk. 2, nævnte behandling i lokaliteter i en fritids- eller idrætsforening, hvis primære formål ikke er at drive fødevarevirksomhed.

§ 5. Den i § 2 nævnte uddannelse i fødevarehygiejne skal være påbegyndt senest 2 måneder efter ansættelses- eller etableringsstart. Personer, som først fylder 18 år efter ansættelses- eller etableringsstart, skal senest 2 måneder efter, at de er fyldt 18 år, være påbegyndt den i § 2 nævnte uddannelse.

Stk. 2. Fødevareregionen kan i særlige tilfælde tillade, at uddannelsen ikke er påbegyndt inden for den i stk. 1 nævnte 2 måneders frist.

§ 6. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning godkende uddannelsessteder, som etablerer uddannelser i fødevarehygiejne som erstatning for de i § 2, stk. 1, nævnte uddannelser.

Stk. 2. Uddannelsen skal omfatte:

1) egenkontrol, herunder kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer,

2) almen mikrobiologi, herunder fødevarebårne sygdomme,

3) hygiejneprincipper, herunder rengøring, personlig hygiejne og behandling og opbevaring af fødevarer og

4) fødevarelovgivningen og fødevareregionernes funktion.

Stk. 3. Uddannelsen skal som minimum indeholde 18 timers effektiv undervisning og skal afsluttes med en prøve. Prøven skal sammensættes ud fra en af Fødevarestyrelsen udarbejdet opgavebank.

Stk. 4. Underviserne på uddannelsen skal have en fødevarerelateret uddannelse som procesteknolog, levnedsmiddeltekniker eller et tilsvarende eller højere niveau samt 3 års relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Uddannelsesstedet skal efter bestået prøve udstede et kursusbevis indeholdende oplysninger om uddannelsen, uddannelsessted, navnet på deltageren og navnet på underviseren, og at denne opfylder kravene i stk. 4.

Stk. 6. Ansøgningen indsendes til Fødevarestyrelsen.

§ 7. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning godkende uddannelsessteder, som etablerer de i § 2, stk. 2, nævnte basisuddannelser i fødevarehygiejne.

Stk. 2. Uddannelsen skal omfatte de i § 6, stk. 2, nævnte områder.

Stk. 3. Uddannelsen skal som minimum indeholde 6 timers effektiv undervisning.

Stk. 4. Underviserne på uddannelsen skal have en fødevarerelateret uddannelse som procesteknolog, levnedsmiddeltekniker eller et tilsvarende eller højere niveau samt 3 års relevant erhvervserfaring.

Stk. 5. Uddannelsesstedet skal efter endt undervisning udstede et kursusbevis indeholdende oplysninger om uddannelsen, uddannelsessted og navnet på deltageren.

Stk. 6. Ansøgningen indsendes til Fødevarestyrelsen.

§ 8. En godkendelse efter §§ 6 og 7 skal fornyes efter 3 år.

Stk. 2. Såfremt der ikke er ansøgt om fornyelse af godkendelsen senest 3 år efter, at denne er meddelt, bortfalder godkendelsen automatisk.

§ 9. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med ansøgning efter §§ 6 og 7 og fornyelse heraf anmode om supplerende oplysninger og dokumentation.

Dispensation m.m.

§ 10. Fødevarestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at visse faggrupper ikke er omfattet af kravet om uddannelse med certifikat i fødevarehygiejne eller basisuddannelse i fødevarehygiejne, hvis de gennem deres uddannelse har erhvervet sig særlig viden om hygiejne, som gør dem i stand til på hygiejnisk forsvarlig måde at behandle fødevarer.

§ 11. Fødevareregionerne kan dispensere fra det i § 2 nævnte krav om uddannelse, hvis dette ikke giver anledning til hygiejniske problemer i følgende tilfælde:

1) I virksomheder, hvor en person er under fuld overvågning af hygiejneuddannet personale, og hvor

a) personen er i jobtræning, beskæftigelsestilbud eller lignende, og derfor ikke udfylder en egentlig jobfunktion eller,

b) personen inddrages i madlavning af pædagogiske eller terapeutiske hensyn.

2) I leve- og bomiljøer med mere end 12 og op til max. 20 beboere.

3) Ved behandling af fødevarer i tog, busser og fly samt til besætninger i skibe.

4) Når personer/elever på produktionshøjskoler, højskoler o.l. hjælper til i køkkenet eller laver mad til eleverne selv.

Oplysningspligt og tilbagekaldelse

§ 12. Et godkendt uddannelsessted efter §§ 6 og 7 skal meddele de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om, til brug for en vurdering af om betingelserne for godkendelsen er tilstede.

Stk. 2. Et godkendt uddannelsessted skal uden ophold meddele Fødevarestyrelsen, hvis forudsætningerne for godkendelsen ikke længere er til stede.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan til enhver tid foretage kontrol af, om betingelserne for godkendelsen er til stede.

§ 13. Et godkendt uddannelsessted skal meddele de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om, til brug for en vurdering af, om der er gentagne eller alvorlige mangler i kvaliteten af undervisningen.

§ 14. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse efter §§ 6 og 7, hvis betingelserne i § 6, stk. 2-5 og § 7, stk. 2-5, ikke længere er til stede, eller hvis uddannelsesstedet ikke meddeler oplysninger som nævnt i § 12, stk. 1.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan endvidere tilbagekalde en godkendelse efter §§ 6 og 7, hvis der er gentagne eller alvorlige mangler i kvaliteten af undervisningen, eller hvis det godkendte uddannelsessted ikke i fornødent omfang meddeler de oplysninger, som Fødevarestyrelsen har anmodet om, til brug for en vurdering heraf, jf. § 13.

Strafbestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 2, § 5, stk. 1, § 6, stk. 2-5, § 7, stk. 2-5, § 12, stk. 1 og 2 eller § 13 eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 5, stk. 2, eller § 11.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1185 af 5. december 2005 om uddannelse i fødevarehygiejne.

§ 17. De af Fødevarestyrelsen ved bekendtgørelsens ikrafttræden meddelte godkendelser af udannelsessteder i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 1185 af 5. december 2005 om uddannelse i fødevarehygiejne fortsætter på uændrede vilkår efter den 1. marts 2008.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke for uddannelsessteder, som med virkning fra 1. marts 2008 eller senere bliver godkendt af Fødevarestyrelsen til at kunne udbyde uddannelser i tilfælde, hvor uddannelsen er påbudt af Fødevarestyrelsen efter regler­ne i bekendtgørelse om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet.

Fødevarestyrelsen, den 15. februar 2008

Anders Munk Jensen

/ Helene Vinten Madsen