Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne som ændret ved bekendtgørelse nr. 938 af 12. september 2006 foretages følgende ændringer:

1. I § 10 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Primærproducenter, hvor den rå mælk ikke indsamles eller forarbejdes af en virksomhed i Danmark, og som ønsker at gøre brug af muligheden for at markedsføre rå mælk i en periode med skærpet overvågning, jf. stk. 1, skal sikre at de i stk. 1-2 nævnte enkeltprøver udtages og analyseres. Primærproducenten skal underrette fødevareregionen om analyseresultater i overensstemmelse med stk. 4.«

2. I bilag 2, nr. 2 , udgår »på et af Fødevarestyrelsens godkendt laboratorium«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2008.

Fødevarestyrelsen , den 23. januar 2008

Anders Munk Jensen

/ Salima Benali