Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bemyndigelse til at foretage afsked

Kapitel 2   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afsked af visse præster

I medfør af § 26, stk. 2, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. november 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Bemyndigelse til at foretage afsked

§ 1. Biskopperne bemyndiges til at foretage afsked efter ansøgning af sognepræster og overenskomstansatte sognepræster.

Stk. 2. Bemyndigelsen omfatter ikke kgl. udnævnte præster.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. februar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for afskedsanmodninger, der er dateret den 1. februar 2008 eller senere.

Kirkeministeriet, den 16. januar 2008

Birthe Rønn Hornbech

/ Steffen Brunés