Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen)

I medfør af § 29, stk. 3, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007, fastsættes:

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge overordnede rammer for ansættelse af videnskabelige medarbejdere samt at give universiteterne mulighed for at udvikle og tilpasse de administrative regler for ansættelse til behovene på de enkelte fagområder og i de enkelte ansættelsessituationer.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansættelse af medarbejdere i stillinger omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stk. 2. Ved besættelse af kliniske professorater og lektorater anvendes bekendtgørelsen med de modifikationer, der følger af særlige aftaler.

Stk. 3. Universitetet fastsætter supplerende interne regler til bekendtgørelsen.

Opslag

§ 3. Stillinger på professor- og lektorniveau opslås internationalt, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende, jf. dog §§ 8-10.

Bedømmelse

§ 4. Ved besættelse af stillinger på professor- og lektorniveau, ved besættelsen af en stilling som seniorrådgiver samt ved bedømmelse af varigt ansattes overgang fra en stilling på adjunktniveau til en stilling på lektorniveau nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg, som består af en formand og to eller fire medlemmer, jf. dog §§ 9 og 10.

Stk. 2. Rektor udpeger formanden og medlemmerne, samt fastsætter en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse. Flertallet af medlemmerne skal være udefrakommende, for eksempel fra udlandet, medmindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende.

Stk. 3. Ved besættelse af øvrige stillinger nedsætter rektor et bedømmelsesudvalg eller udpeger en eller flere sagkyndige personer, som skal foretage en samlet faglig bedømmelse af ansøgerne.

Stk. 4. Medlemmer af bedømmelsesudvalg og øvrige sagkyndige personer skal være sagkyndige inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til det, der forudsættes for stillingen, dog ikke under lektorniveau.

§ 5. Bedømmelsesudvalget eller de sagkyndige personer tager stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige faglige kvalifikationskrav, der er angivet i opslaget. Der afgives en ikke-prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Hvis der er meningsforskelle mellem udvalgets medlemmer, skal dette fremgå af bedømmelsen.

Stk. 2. Alene formanden, medlemmerne og eventuelt en sekretær kan deltage i bedømmelsesudvalgets arbejde.

§ 6. Universitetet kan fastsætte generelle regler for dokumentation af ansøgernes kvalifikationer, herunder regler for omfanget af det materiale, som ansøgerne kan få inddraget i bedømmelsen.

Ansættelse

§ 7. Rektors beslutning om ansættelse træffes normalt senest seks måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Søgekomité/kaldelse

§ 8. Rektor kan nedsætte en komité, som har til opgave at afsøge markedet for kandidater til en stilling på professor- eller lektorniveau. Viser denne søgning, at der er en særligt kvalificeret kandidat til stillingen, og finder et bedømmelsesudvalg nedsat efter reglerne i § 4, stk. 1, kandidaten klart bedre kvalificeret end andre, der kunne komme i betragtning ved et normalt opslag, kan rektor beslutte at tilbyde kandidaten ansættelse uden opslag.

Ansættelse for eksterne midler

§ 9. Hvis ikke-statslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person, som bevillingsgiverne har udpeget, kan rektor ansætte denne uden opslag, men efter en positiv faglig bedømmelse, jf. § 4, stk. 3.

Ansættelse og genansættelse for mindre end et år

§ 10. Tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til et år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog op til to år – og genansættelse i op til et år kan finde sted uden opslag, forudsat at den pågældende bedømmes fagligt kvalificeret til stillingen, jf. § 4, stk. 3. Overstiger den samlede ansættelsesperiode inklusive genansættelse to år – for udenlandske ansatte på professor- eller lektorniveau dog tre år – skal stillingen slås op, og der skal foretages en faglig bedømmelse, jf. § 4, stk. 1.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. februar 2008 og har virkning for stillinger, der opslås og besættes efter dette tidspunkt. Igangværende ansættelser færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Ved denne bekendtgørelses ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 170 af 17. marts 2005.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 15. februar 2008

Helge Sander

/ Zacharias Balslev-Clausen