Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde

I medfør af § 6, stk. 2, og under henvisning til §§ 33-35 i lov om hold af heste, jf. lov nr. 528 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 315 af 30. april 2008, fastsættes:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på ethvert hestehold.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på heste, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke.

§ 3. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,35 m, skal loftshøjden være mindst 2,10 m i frihøjde over eventuel strøelse.

Stk. 2. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,45 m, skal loftshøjden være mindst 2,20 m i frihøjde over eventuel strøelse.

Stk. 3. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,55 m, skal loftshøjden i stalden være mindst 2,30 m i frihøjde over eventuel strøelse.

Stk. 4. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på ikke over 1,65 m, skal loftshøjden i stalden være mindst 2,40 m i frihøjde over eventuel strøelse.

Stk. 5. I stalde, som benyttes til opstaldning af heste med et stangmål på over 1,65 m, skal loftshøjden i stalden være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse, jf. § 6, stk. 1, i lov om hold af heste.

§ 4. Ved overtrædelse af bekendtgørelsen finder §§ 33-35 om påbud og straf i lov om hold af heste anvendelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder bekendtgørelsen først anvendelse fra den 1. januar 2020.

Justitsministeriet, den 21. oktober 2008

Brian Mikkelsen

/ Cristina Angela Gulisano