Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Børnepension skulle ikke fuldt ud udbetales til den forældremyndighedsindehaver, hvor barnet boede.

Resumé

Værgemålslovens § 3, stk. 5, jf. § 3, stk. 1.

Civilstyrelsen bestemte i medfør af værgemålslovens § 3, stk. 5, at den børnepension, som i anledning af den ene forældremyndighedsindehavers tilkendelse af midlertidig invalidepension tilkom barnet, ikke fuldt ud skulle udbetales til den anden forældremyndighedsindehaver til barnets forsørgelse. Børnepensionen udgjorde ca. 4.200 kr. månedligt.

Civilstyrelsens afgørelse af 18. maj 2005, j.nr. 05-810-00341.

” Civilstyrelsen har nu behandlet Deres klage over Statsamtets afgørelse af 25. januar 2005. Ved afgørelsen bestemte statsamtet, at den børnepension (for tiden ca. 4.200 kr. månedligt), der tilkommer K i anledning af Deres tilkendelse af midlertidig invalidepension, fuldt ud skal udbetales til AMB til K´s forsørgelse.

Vi ændrer statsamtets afgørelse med virkning fra 1. juni 2005, således at 25 % af børnepensionen – dog minimum det til enhver tid gældende normalbidrag – udbetales til AMB, 25 % af børnepensi-onen udbetales til Dem, og 50 % af børnepensionen indsættes på en bankkonto i K´s navn.

Afgørelsen er truffet efter værgemålslovens § 3, stk. 5, jf. § 3, stk. 1.

Det fremgår af værgemålslovens § 3, stk. 1, at såfremt der er to værger for en mindreårig, handler de i forening på dennes vegne.

Efter værgemålslovens § 3, stk. 5, træffes afgørelse af statsamtet, hvis værgerne er uenige.

Efter værgemålslovens § 25, stk. 2, skal værgen sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Forældre kan som værger anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling, jf. lov om forældremyndighed og samvær § 2, stk. 3.

Det fremgår af sagen, at De og AMB har fælles forældremyndighed over K. K bor hos AMB, men kommer på besøg hos Dem.

Det fremgår videre af sagen, at De er bevilget midlertidig hel invalidepension for perioden 1. marts 2004 til 31. august 2005, og at der i den forbindelse tilkommer K børnepension fra Deres pensionskasse.

De har foreslået, at 50 % af børnepensionen indsættes på en spærret konto indtil K´s 18. år, mens 25 % udbetales til AMB og 25 % til Dem til brug for K.

AMB har foreslået, at hele børnepensionen udbetales til hende til forsørgelse af K.

De har i Deres klage henvist til, at bevillingen af invalidepension er et udtryk for Deres svigtende arbejdsevne, og at børnepension må skulle kompensere for Deres manglende evne til at bidrage økonomisk til K.

De har endvidere henvist til, at AMB ikke skal stilles bedre, fordi De er bevilget invalidepension for en kortere periode. De ønsker selv at være med til at disponere over børnepensionen til K. De har henvist til, at De som følge af udbetalingen af børnepensionen bidrager til, at AMB for eksempel kan rejse med K, mens De ikke selv har økonomisk mulighed for at rejse med ham.

De har desuden henvist til, at De betaler for K´s samvær, herunder K´s rejse, tøj og andre fornødenheder under samværet. Deres samværsmuligheder forringes imidlertid, hvis hele børnepensionen udbetales til AMB.

Endelig har De anført, at såfremt statsamtets afgørelse ikke ændres som foreslået af Dem, ønsker De, at hele børnepensionen indsættes på en spærret konto indtil K´s 18. år, samt at De igen betaler normalbidraget med virkning fra den 1. januar 2005.

Vi har lagt vægt på ovenstående oplysninger og har herefter fundet grundlag for at ændre statsamtets afgørelse som anført ovenfor. Vi har ved afgørelsen lagt vægt på størrelsen af børnepensionen, og at pensionen udbetales som følge af, at De har fået bevilliget midlertidig førtidspension fra Deres pensionskasse, og vi har herefter ikke fundet, at AMB´s økonomiske grundlag for forsørgelse af K bør udvides væsentlig grundet Deres personlige forhold.”