Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2007 om pesticidrester i fødevarer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1283 af 6. november 2007, foretages følgende ændringer:

1. I Bilag 2 ændres note 91 til:

»Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. november 2008 (indtil det dossier, der er omhandlet i bilag III til direktiv 91/414/EØF, er blevet revurderet, og de pågældende deltamethrinformuleringer er blevet registreret på ny i medlemsstaterne.)«

2. I Bilag 2 under hovedgruppen Trænødder, i feltet Pesticidrester/Deltamethrin (cisdelthametrin), påføres »note 91«.

3. I Bilag 2 ændres maksimalgrænseværdien for deltamethrin (cisdelthametrin) i punktet Hindbær fra 0,05* til 0,5, idet *) betyder, at maksimalgrænseværdien er fastsat som den vedtagne analytiske bestemmelsesgrænse.

4. I Bilag 3 gøres maksimalværdien i mg/kg for atrazin i ceralier på 0,1 midlertidig indtil den 1. juni 2009.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2008.

Fødevarestyrelsen, den 25. januar 2008

Anders Munk Jensen

/ Jan Thiele

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører direktiv 2007/73/EF af 13. december 2007 om ændring af visse bilag til direktiv 86/362/EØF og direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncen-trationer af atrazin og deltamethrin.