Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Skrivelse om forhøjelse af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger

(Til samtlige kommuner)

I forlængelse af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2008 sker der en forhøjelse af maksimumsbeløbet for byggeri af ældreboliger i visse geografiske områder. Forhøjelsen af maksimumsbeløbet skal medvirke til, at kommunerne kan opfylde plejeboliggarantien fra den 1. januar 2009.

På baggrund af en vurdering af, hvor presset er størst, forhøjes maksimumsbeløbet for alle kommuner i hovedstadsregionen, samt for kommunerne Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Århus, Skanderborg og Odder. Forhøjelsen omfatter tilsagn til almene ældreboliger, givet fra 1. januar 2008.

Forhøjelsen udgør ca. 14 pct. af 2007-maksimumsbeløbene og omkring 12 pct. af de nuværende 2008-maksimumsbeløb, og svarer til en fuld opjustering i forhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset for etageboliger i perioden siden maksimumsbeløbets indførelse. Forhøjelsen udgør således i hovedstadsregionen2.560 kr. pr. m2 i forhold til det nuværende maksimumsbeløb for 2008 og i provinsen 2.210 kr. pr. m2 i forhold til det nuværende maksimumsbeløb for 2008. Forhøjelsen omfatter også friplejeboliger efter lov om friplejeboliger.

Forhøjelsen af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger med tilsagn fra 1. januar 2008 udmøntes via bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 2008 om ændring af bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger mv. De gældende maksimumsbeløb for alment boligbyggeri med tilsagn hhv. fra og med 1. januar 2008 og før 1. januar 2008 fremgår af ændringsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Ændringsbekendtgørelsen sendes vedhæftet til dette brev.

Supplerende oplyses, at lovforslag (L 44) om nedsættelse af den kommunale grundkapital for byggeri af plejeboliger/friplejeboliger forventes færdigbehandlet i Folketinget med udgangen af februar 2008.

Velfærdsministeriet, den 25. januar 2008

Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 135 af 9. februar 2007 og bekendtgørelse nr. 223 af 14. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »fra 2004 og fremover« til: »for tilsagn afgivet fra den 1. januar 2008«.

2. § 15, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen pr. kvadratmeter boligareal fastsættes dog for tilsagn afgivet til og med den 31. januar 2007 for de områder, der er anført i bilag 6.«

3. Bilag 5 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 6 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2008.

Velfærdsministeriet, den 22. januar 2008

KAREN JESPERSEN

/Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 1

Bilag 5

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri, jf. dog bilag 6

(Årets prisniveau, kr. pr. m2 boligareal)

 
2008
Familieboliger
 
Hovedstadsregionen
18.280
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune
15.590
Øvrig provins
15.590
Ældreboliger
 
Hovedstadsregionen
24.070
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune
21.030
Øvrig provins
18.820
Ungdomsboliger
 
Hovedstadsregionen
21.510
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune
18.820
Øvrig provins
18.820

Note: Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg Kommune, samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amt. Øvrig provins omfatter kommuner som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune.


Bilag 2

Bilag 6

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri

(Årets prisniveau, kr. pr. m2 boligareal)

 
2004
2005
2006
2007
2008
Familieboliger
         
Provinsen
14.500
14.700
15.090
15.350
15.590
Hovedstadsregionen
17.000
17.240
17.700
18.000
18.280
Ældreboliger
         
Provinsen
17.500
17.740
18.220
18.530
18.820
Hovedstadsregionen
20.000
20.280
20.820
21.170
21.510
Ungdomsboliger
         
Provinsen
17.500
17.740
18.220
18.530
18.820
Hovedstadsregionen
20.000
20.280
20.820
21.170
21.510

Note: For 2004-2006 omfatter Hovedstadsregionen Københavns og Frederiksberg Kommune, samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amt. Provinsen omfatter det øvrige land. Fra 2007 omfatter Hovedstadsregionen Københavns og Frederiksberg Kommune, samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amt. Provinsen omfatter det øvrige land.