Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Egenbetaling af værgevederlag – og partsbeføjelser.

Resumé

Partsbeføjelser, forvaltningsloven.

Civilstyrelsen ændrede statsamtets afgørelse for så vidt angår tidspunktet for, hvornår den pågældende selv skulle betale vederlag til sin værge – efter at vederlaget gennem en periode havde været afholdt af statsamtet. Civilstyrelsen fandt således ikke, at egenbetalingen kunne iværksættes fra et tidspunkt, der lå forud for statsamtets afgørelse. Omvendt fandt styrelsen ikke, at den omstændighed, at statsamtet ikke havde iagttaget den pågældendes partsbeføjelser, kunne føre til at afgørelsen om egenbetaling var ugyldig.

Civilstyrelsens afgørelse af 26. maj 2005, 2004-810-00274.

” Civilstyrelsen har nu behandlet Deres klage over statsamtets afgørelse af 18. december 2003, hvor statsamtet bestemte, at De ikke er berettiget til at få tilbagebetalt i alt 26.267 kr. incl. moms, som De har afholdt i vederlag og kontorholdsudgifter til Deres tidligere værge advokat …. i perioden 1. juli 1999 til 12. september 2003.

De klager over, at De først i 2003 blev bekendt med, at De selv havde afholdt vederlag og kontor-holdsudgifter til Deres tidligere værge advokat …… siden 1. juli 1999.

Efter en gennemgang af sagen ændrer vi statsamtets afgørelse, således at De først med virkning fra 1. juli 2000 selv skal afholde udgifterne til vederlag og kontorhold til advokat ……..

Det fremgår af sagen, at der blev iværksat økonomisk værgemål for Dem ved dom af 17. september 1998, hvor advokat ………. blev beskikket som Deres værge.

Værgemålet blev ophævet ved afgørelse af 12. september 2003.

Det fremgår af statsamtets brev af 20. oktober 1998, at statsamtet oprindelig afholdt advokat …………..´s engangsvederlag, det løbende vederlag og vederlag til dækning af kontorholdsudgif-ter.

Ved brev af 20. juni 2000 til Deres tidligere værge advokat ………. træffer statsamtet afgørelse om, at vederlaget fra den 1. juli 1999 og indtil videre skal betales af Dem.

Baggrunden er angiveligt, at statsamtet i sommeren 1999 i forbindelse med gennemgangen af værgemålsregnskabet for 1998 bliver opmærksom på, at Deres personlige indkomst ifølge årsopgørelsen for 1998 er på 164.343 kr., hvorfor betingelserne for statsamtets betaling af vederlaget ikke umiddelbart er opfyldt.

Statsamtet meddeler således advokat ………. den 20. september 1999, at man snarest vil vende tilbage til vederlagsspørgsmålet vedrørende Dem.

Den 27. december 1999 anmoder statsamtet til brug for behandlingen af vederlagssagen advokat …… om at indsende dokumentation for Deres aktuelle indkomstforhold.

Dette indsender advokat …… ved brev af 4. januar 2000. Det fremgår af det indsendte, at De modtager dagpenge og således i 1999 har modtaget 139.863 kr.

Af en senere udskrevet årsopgørelse for 1999 fremgår, at De i 1999 havde en samlet indkomst på 140.960 kr.

Statsamtet træffer herefter afgørelse den 20. juni 2000, jf. ovenfor.

Statsamtet gjorde Dem ikke bekendt med det grundlag, som man påtænkte at træffe en fornyet afgørelse vedrørende betaling af vederlaget på, ligesom De ikke blev gjort bekendt med afgørelsen af 20. juni 2000, hvorefter De selv skulle betale vederlaget fra den 1. juli 1999.

Det fremgår af statsamtets afgørelse af 18. december 2003, at De ved en beklagelig fejl ikke blev underrettet om, at De selv skulle betale fra den. 1. juli 1999.

……………

Ifølge § 18, stk. 1, i værgemålsbekendtgørelsen skal den, der er under værgemål, betale værgens vederlag og nødvendige udlæg, hvis den pågældendes indtægt (i 1999) oversteg 99.900 kr. Hvis den del af indtægten, som oversteg 99.900 kr., ikke kan dække værgens vederlag og nødvendige udlæg, betaler statsamtet resten.

Det fremgår videre af § 18, stk., stk. 3, at statsamtet i særlige tilfælde helt eller delvist kan nedsætte betalingen for den, der er under værgemål.

Værgemålslovgivningen indeholder ikke regler om, hvorvidt en person under værgemål skal tillægges partsbeføjelser i relation til spørgsmålet om fastsættelse af vederlag til værgen, herunder spørgsmålet om hvem der skal betale vederlaget.

Værgesager om vederlag til værgen er imidlertid karakteriseret ved, at vederlagsspørgsmålet indebærer en klar interessekonflikt mellem værgen og personen under værgemål.

Denne klare interessekonflikt indebærer efter Civilstyrelsens opfattelse, at personen under værgemål bør tillægges partsbeføjelser i relation til spørgsmålet om fastsættelse af vederlag til værgen, herunder spørgsmålet om hvem der skal betale vederlaget.

Disse partsbeføjelser betyder bl.a., at personen under værgemål skal gøres bekendt med ansøgningen om vederlag samt med reglerne i § 18 i sagsbehandlingsbekendtgørelsen om, hvem der skal betale vederlaget, ligesom den pågældende skal have en begrundet afgørelse om spørgsmålet og vejledes om klageadgangen.

Man vil undtagelsesvis kunne undlade at høre personen under værgemål i vederlagssager, såfremt det er helt klart, at den pågældende ikke selv skal betale værgens vederlag.

Såfremt forholdene for personen under værgemål imidlertid ændrer sig, således at der er grundlag for, at denne selv skal betale vederlaget, skal den pågældendes partsbeføjelser iagttages i forbindelse med en afgørelse herom.

…………………

Civilstyrelsen har lagt vægt på ovenstående oplysninger, og vi finder, at De er part i sagen om, hvorvidt De selv skulle betale vederlaget til Deres værge, hvorfor Deres partsbeføjelser skulle have været iagttaget i forbindelse med statsamtet afgørelse af 20. juni 2000. De skulle således blandt andet have været gjort bekendt med statsamtets overvejelser om at træffe afgørelse om, at De selv skulle betale vederlaget, ligesom De skulle have haft en begrundet afgørelse og vejledt om klagead-gangen.

Vi kan således tilslutte os statsamtets beklagelse.

Vi finder imidlertid ikke, at den omstændighed, at statsamtet ikke har iagttaget Deres partsbeføjel-ser, fører til at afgørelsen af 20. juni 2000 er ugyldig.

Dette skyldes, at afgørelsen efter vores opfattelse overordnet set har fået et korrekt indhold. Vi har herved lagt afgørende vægt på det oplyste om Deres indtægt samt den grænse, der i 1999 var afgørende for, hvorvidt man selv skulle betale vederlaget eller ej.

Imidlertid finder vi, at afgørelsen skal ændres, således at De først med virkning fra 1. juli 2000 selv skal afholde udgiften til det fastsatte værgevederlag og kontorholdsudgifter til advokat ….. Vi har ved afgørelsen herom lagt afgørende vægt på, at statsamtet tilsyneladende siden sommeren 1999 gør sig overvejelser om nærmere at undersøge – og i givet fald træffe afgørelse om – hvorvidt statsamtet fortsat skulle afholde udgiften til værgevederlaget til Deres værge, men at afgørelsen herom først træffes den 20. juni 2000.”