Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Mindreåriges partsbeføjelser.

Resumé

Forvaltningsloven.

Civilstyrelsen anså en nu knap 17-årig som værende partshabil i en sag vedrøren-de fratagelse af faderens beføjelser som værge for hende, således hun selv kunne udøve sine partsbeføjelser i forhold til såvel statsamtet som Civilstyrelsen som klageinstans. Da statsamtet ikke havde iagttaget den mindreåriges partsbeføjelser, herunder undladt at høre over faktiske oplysninger, der var til ugunst for den min-dreårige, og som var lagt til grund ved afgørelsen, blev sagen tilbagesendt til statsamtet til fornyet behandling.

Civilstyrelsens afgørelse af 22. juni 2006, j.nr. 2006-310-00004.

” Civilstyrelsen har nu gennemgået din klage over statsamtets afgørelse af 22. december 2005. Ved afgørelsen afslog statsamtet at fratage din far, JS, beføjelserne som værge for dig.

Det fremgår af sagen, at du og MÅ ved brev af 8. juni 2005 anmoder statsamtet om, at JS fratages beføjelserne som værge for dig.

Ved brev af 8. august 2005 anmoder statsamtet om JS´s bemærkninger til sagen.

Advokat LB sender på vegne af JS ved breve af 30. august 2005 og 21. september 2005 (med bilag) bemærkninger til statsamtet.

……………………………..

Ved breve af 6. oktober og 10. oktober 2005 sender advokat LB yderligere bemærkninger til statsamtet.

Statsamtet anmoder ved brev af 13. oktober 2005 JS om at oplyse, om han er indstillet på at indsætte 56.780 kr. på en konto i dit navn. Beløbet svarer til det beløb, som blev udbetalt til dig fra din mors gruppelivsforsikring.

Du og MÅ fremsender ved brev af 14. oktober 2005 bemærkninger til advokat LB´s brev af 30. august 2005 samt JS og TS´s breve af 17. september 2005, som du er kommet i besiddelse af i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i din sag i kommunen.

Ved brev af 13. november 2005 fremsender JS sine bemærkninger til statsamtets brev af 13. oktober 2005. Den 9. december 2005 indsender han endvidere dokumentation for, at der er indbetalt 56.780 kr. på en konto i dit navn.

Statsamtet træffer afgørelse i sagen den 22. december 2005. Afgørelsen sendes til JS med en genpart til MÅ med en anmodning om, at hun gør dig bekendt med indholdet.

Det fremgår af statsamtets begrundelse for afgørelsen, at man har lagt til grund, at du for tiden mod JS´s vilje har ophold hos MÅ, og at JS ikke for tiden har udgifter til din forsørgelse. Det fremgår videre, at JS har redegjort for, at din børnepension, børnetilskud og familieydelse indgår på en særlig konto til din forsørgelse, og at der på kontoen i øvrigt står en opsparing på 3.200 kr. Der er endelig lagt vægt på, at JS er indstillet på at frigive beløb fra kontoen til dine fornødenheder i samråd med dig, og at han har dokumenteret, at der på en bunden konto henstår det beløb, som du fik udbetalt fra din mors gruppelivsforsikring.

Du har i din klage af 15. januar 2006 spurgt, hvordan der kan træffes afgørelse i sagen uden at der tales med dig først.

Vi har i dag bedt statsamtet om at behandle sagen på ny.

Baggrunden herfor er, at du efter Civilstyrelsens opfattelse er part i statsamtets sag om at fratage JS beføjelserne som værge for dig, og at du selv skal have mulighed for at udøve dine partsbeføjel-ser under statsamtets behandling af sagen.

Om et barn er part i en sag, beror i almindelighed på om barnet har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Samme kriterier vil normalt også være afgørende for om et barn er berettiget til at klage til administrative klageinstanser.

Børn under 18 år er i almindelighed mindreårige og derfor undergivet forældremyndighed.

Udgangspunktet er at forældremyndighedsindehaveren udøver barnets rettigheder på barnets vegne i forhold til f.eks. administrative myndigheder.

Forældremyndighedsindehaveren har således partsbeføjelser overfor forvaltningsmyndigheder, hvilket bl.a. indebærer adgang til at udtale sig samt få en begrundet afgørelse i sager vedrørende barnet.

Vi har imidlertid under henvisning til sagens karakter og din alder og modenhed fundet det rettest, at du selv får mulighed for at udøve dine partsbeføjelser.

Det fremgår af forvaltningslovens § 19, stk. 1, at såfremt en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Under henvisning til denne bestemmelse burde statsamtet, inden det traf afgørelse i sagen, have gjort dig bekendt med og givet dig mulighed for at komme med en udtalelse om de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som var til ugunst for dig, og som statsamtet lagde til grund ved afgørelsen.

Vi skal understrege, at vi ikke har taget stilling til, om eventuelle nye oplysninger under statsamtets fornyede behandling af sagen kan begrunde ændring af statsamtets afgørelse.”