Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til kommunalbestyrelserne om tilskud af fællesfonden til nedsættelse af de kirkelige ligningsbeløb

 

  1. Tilskudsrammen for 2000.

For 2000 udgør det samlede tilskudsbeløb 86,9 mio. kr., hvilket svarer til ca. 11 pct. af landskirkeskatten.

Beløbsrammen for tilskud, der fordeles uansøgt (ordinære tilskud), er i 2000 på ca. 73,8 mio. kr., og rammen for tilskud efter ansøgning (ekstraordinære tilskud) er på ca. 13,1 mio. kr.

2. Reglerne i hovedtræk.

Efter § 13 i lov om folkekirkens økonomi kan der, hvis det samlede kirkelige ligningsbeløb i en kommune er særligt stort i forhold til den skattepligtige indkomst for folkekirkens medlemmer i kommunen, ydes et tilskud af fællesfonden til nedsættelse af ligningsbeløbet.

I overensstemmelse med en indstilling afgivet i 1992 af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danmarks Provsteforening, Indenrigsministeriet og Kirkeministeriet om en ordning til fordeling og udmelding af de årlige udligningstilskud bygger ordningen på følgende elementer:

  1. 85 procent af det samlede tilskudsbeløb fordeles uansøgt efter objektive kriterier så tidligt, at kommunerne kan medregne dem ved fastsættelsen af kirkeskatteprocenten.

  1. de resterende 15 procent af det samlede tilskudsbeløb forbeholdes en diskretionær pulje, som Kirkeministeriet efter ansøgning fordeler til særligt vanskeligt stillede kommuner (kommuner med ekstraordinære tilskudsbehov.)

  1. tilskudsordningen udformes således, at overudligning og tilskyndelse til tilskudstænkning undgås.

3. Beregning og fordeling af uansøgte tilskud (ordinære tilskud).

Hovedbetingelserne for at opnå uansøgt tilskud i 2000 er:

  1. udskrivningsgrundlaget pr. kirke er mindre end 50 procent af landsgennemsnittet i 1997, hvilket opgjort pr. august 1999 svarer til ca. 96,7 mio. kr. pr. kirke.

  1. den gennemsnitlige kirkeskatteprocent i kommunen i perioden 1997 - 1999 er større end 1,02.

 

Sammenhængen mellem udligningsniveauet og det lokale gennemsnitlige udskrivningsgrundlag pr. kirke beregnet i procent af landsgennemsnittet for 1997 fastsættes i følgende intervaller:

 

Det lokale udskrivningsgrundlag

i procent af landsgennemsnittet:

 
 

Udligningsniveau:

   

Fra

Til

Procent

0,00

20,00

100,00

20,01

30,00

75,00

30,01

40,00

50,00

40,01

50,00

25,00

 

For at sikre fuld fordeling af det beløb, der er til rådighed for uansøgte tilskud hvert år, ganges udligningsniveauet med en tilpasningskvotient, som i 2000 er beregnet til 77,62 procent.

Ved omregning fra udskrivningsgrundlag til tilskud anvendes den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for 1999, der er på 0,83 procent.

De objektive kriterier (1: Kommunens kirkeskatteprocent, 2: Antal kirker i kommunen, 3: Udskrivningsgrundlag pr. kirke og 4: Udskrivningsgrundlag pr. kirke i procent af landsgennemsnittet for 1997), der er lagt til grund ved beregning af det ordinære tilskud til den enkelte kommune, fremgår af meddelelsen fra Kirkeministeriet om, at der er bevilget ordinært tilskud for 2000.

Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, som i 1999 ville have medført en nedsættelse af den lokale kirkeskatteprocent til 1,05 procent. Tilskud, der beregnes til beløb under 100.000 kr., udbetales ikke.

Tilskud bliver anvist af den stedlige stiftsøvrighed med en fjerdedel ved hvert kvartals begyndelse første gang i januar kvartal 2000.

81 kommuner får uansøgt tilskud til nedsættelse af ligningsbeløbet i 2000. I 1999 fik 89 kommuner uansøgt tilskud.

4. Fordeling af tilskud efter ansøgning (ekstraordinære tilskudsbeløb).

Særligt vanskeligt stillede kommuner kan ansøge Kirkeministeriet om tilskud af puljen på 13,1 mio. kr. Det gælder også kommuner, der uansøgt får tilskud i 2000.

Ansøgningen skal indsendes til Kirkeministeriet gennem vedkommende provstiudvalg inden den 1. november 1999. Ansøgningen skal indeholde oplysning om størrelsen af kirkeskatteprocenten for 2000 samt en udførlig redegørelse for sådanne særlige forhold, der begrunder, at der søges om tilskud.

Kirkeministeriet behandler ansøgningerne om ekstraordinære tilskud i løbet af november måned. Meddelelser om tilskudsudbetalinger sendes i december måned.

Kirkeministeriet, den 14. september 1999

Carsten Dalgaard Jørgensen
kt.chef