Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 2. maj 2006 til ændring af overenskomsten af 19. august 1999 mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter

Den 2. maj 2006 undertegnedes i København en protokol til ændring af overenskomsten af 19. august 1999 mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatte­und­dragelse for så vidt angår indkomstskatter.

Protokollen og en dertil knyttet noteveksling har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
PROTOCOL
 
PROTOKOL
AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
 
TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I AMERIKAS FORENEDE STATER TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER
     
The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the United States of America, desiring to amend the Convention between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at Washington on August 19, 1999 (hereinafter referred to as “the Convention”),
 
Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater, der ønsker at ændre overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, undertegnet i Washington den 19. august 1999 (herefter omtalt som ”overenskomsten”)
     
Have agreed as follows:
 
Er blevet enige om følgende:
     
ARTICLE I
 
ARTIKEL I
     
Paragraph 4 of Article 1 (General Scope) of the Convention is omitted and the following paragraph is substituted:
 
Overenskomstens artikel 1, stykke 4, (Overenskomstens anvendelsesområde) ophæves og erstattes af følgende:
     
“4. Except to the extent provided in paragraph 5, this Convention shall not affect the taxation by a Contracting State of its residents (as determined under Article 4 (Residence)) and its citizens. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a former citizen or long-term resident of a Contracting State may, for the period of ten years following the loss of such status, be taxed in accordance with the laws of that Contracting State.”
 
”4. I det omfang andet ikke fremgår af stykke 5, skal denne overenskomst ikke berøre en kontraherende stats beskatning af personer, der er hjemmehørende i denne stat (som fastsat i artikel 4 (Skattemæssigt hjemsted)) og dens statsborgere. Uanset de andre bestemmelser i denne overenskomst kan en tidligere statsborger eller person, der har været hjemmehørende i en kontraherende stat i en længere periode (long-term resident), blive beskattet i overensstemmelse med lovgivningen i denne kontraherende stat i perioden på ti år efter opgivelsen af sådan status.”
     
ARTICLE II
 
ARTIKEL II
     
1. Article 10 (Dividends) of the Convention shall be omitted and the following shall be substituted:
 
Overenskomstens artikel 10 (Udbytte) ophæves og erstattes af følgende:
     
“Article 10
 
”Artikel 10
     
Dividends
 
Udbytte
     
1. Dividends paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
 
1. Udbytte, som udbetales af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.
     
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
 
2. Sådant udbytte kan dog også beskattes i den kontraherende stat, hvor det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, og efter lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålignes, ikke overstige:
a)
5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 percent of the share capital of the company paying the dividends;
 
a)
5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, såfremt den retmæssige ejer er et selskab, der direkte ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet;
b)
15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.
 
b)
15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet i alle andre tilfælde.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
 
Dette stykke berører ikke adgangen til at beskatte selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet udbetales.
     
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, such dividends shall not be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner is:
 
3. Uanset bestemmelserne i stykke 2 kan sådan udbytte ikke beskattes i den kontraherende stat, hvori det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, såfremt den retmæssige ejer er:
a)
a company that is a resident of the other Contracting State that has owned, directly or indirectly through one or more residents of either Contracting State, shares representing 80 percent or more of the voting power in the company paying the dividends for a 12-month period ending on the date on which entitlement to the dividends is determined and:
 
a)
et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som har ejet, direkte eller indirekte gennem en eller flere personer, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater, aktier, der repræsenterer 80 pct. eller mere af stemmerettighederne i det selskab, som udbetaler udbyttet, i en 12 måneders periode, der udløber den dag, hvor retten til udbyttet er besluttet, og
 
(i)
satisfies the conditions of clause (i),(ii) or (iii) of subparagraph c) of paragraph 2 of Article 22 (Limitation of Benefits);
   
i)
opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra c, punkt i), ii) eller iii) (Begrænsning af overenskomstfordele);
 
(ii)
satisfies the conditions of clauses (i) and (ii) of subparagraph f) of paragraph 2 of Article 22, provided that the company satisfies the conditions described in paragraph 4 of that Article with respect to the dividends;
   
ii)
opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra f, punkt i) og ii), forudsat at selskabet opfylder betingelserne i den nævnte artikels stykke 4 med hensyn til udbyttet;
 
(iii)
is entitled to benefits with respect to the dividends under paragraph 3 of Article 22; or
   
iii)
er berettiget til fordele med hensyn til udbyttet efter artikel 22, stykke 3; eller
 
(iv)
has received a determination pursuant to paragraph 7 of Article 22 with respect to this paragraph; or
   
iv)
har modtaget en afgørelse efter artikel 22, stykke 7, med hensyn til dette stykke; eller
b)
a qualified governmental entity that is a resident of the other Contracting State and that does not control the payor of the dividend; or
 
b)
en kvalificeret offentlig enhed, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som ikke kontrollerer den, der udbetaler udbyttet; eller
c)
a pension fund, which is described in subparagraph e) of paragraph 2 of Article 22 (Limitation of Benefits), that is a resident of the other Contracting State, provided that such dividends are not derived from the carrying on of a business by the pension fund or through an associated enterprise.
 
c)
en pensionskasse, som omtalt i artikel 22, stykke 2, litra e (Begrænsning af overenskomstfordele), der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, forudsat at sådan udbytte ikke hidrører fra udøvelse af virksomhed af pensionskassen eller gennem et forbundet foretagende.
     
4. a)
Subparagraph a) of paragraph 2 and subparagraph a) of paragraph 3 shall not apply in the case of dividends paid by a U.S. Regulated Investment Company (RIC) or a U.S. Real Estate Investment Trust (REIT). In the case of dividends paid by a RIC, subparagraph b) of paragraph 2 and subparagraphs b) and c) of paragraph 3 shall apply. In the case of dividends paid by a REIT, subparagraph b) of paragraph 2 and subparagraphs b) and c) of paragraph 3 shall apply only if:
 
4. a)
Stykke 2, litra a, og stykke 3, litra a, skal ikke finde anvendelse på udbytte, der udbetales af et amerikansk ”Regulated Investment Company” (RIC) eller en amerikansk ”Real Estate Investment Trust” (REIT). I tilfælde, hvor udbytte udbetales af et ”Regulated Investment Company”, skal stykke 2, litra b, og stykke 3, litra b og c, finde anvendelse. I tilfælde, hvor udbytte udbetales af en ”Real Estate Investment Trust”, skal stykke 2, litra b, og stykke 3, litra b og c, dog kun finde anvendelse, såfremt:
 
(i)
the beneficial owner of the dividends is an individual or pension fund, in either case holding an interest of not more than 10 percent in the REIT;
   
i)
den retmæssige ejer af udbyttet er en fysisk person eller en pensionskasse, som i hvert tilfælde ejer en andel på ikke over 10 pct. i den pågældende ”Real Estate Investment Trust”;
 
(ii)
the dividends are paid with respect to a class of stock that is publicly traded and the beneficial owner of the dividends is a person holding an interest of not more than 5 percent of any class of the REIT’s stock; or
   
ii)
udbyttet udbetales vedrørende en klasse af andele, der handles offentligt, og den retmæssige ejer af udbyttet er en person, der ejer en andel på ikke over 5 pct. af nogen klasse af andelene i den pågældende ”Real Estate Investment Trust”; eller
 
(iii)
the beneficial owner of the dividends is a person holding an interest of not more than 10 percent in the REIT and the REIT is “diversified.”
   
iii)
den retmæssige ejer af udbyttet er en person, der ejer en andel på ikke over 10 pct. i den pågældende ”Real Estate Investment Trust”, og der er tale om en ”Real Estate Investment Trust” med bredt sammensatte investeringer (diversified).
The rules of this paragraph shall also apply to dividends paid by companies resident in Denmark that are similar to the United States companies referred to in this paragraph. Whether companies that are residents of Denmark are similar to the United States companies referred to in this paragraph will be determined by mutual agreement of the competent authorities.
 
Bestemmelserne i dette stykke skal også finde anvendelse på udbytte, der udbetales af selskaber, som er hjemmehørende i Danmark, og som svarer til de amerikanske selskaber, der er omtalt i dette stykke. Hvorvidt selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, svarer til amerikanske selskaber, som omtalt i dette stykke, skal afgøres ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder.
b)
For purposes of this paragraph, a REIT shall be diversified if the value of no single interest in real property exceeds 10 percent of its total interests in real property. For the purposes of this rule, foreclosure property shall not be considered an interest in real property. Where a REIT holds an interest in a partnership, it shall be treated as owning directly a proportion of the partnership's interests in real property corresponding to its interest in the partnership.
 
b)
Ved anvendelsen af dette stykke skal en ”Real Estate Investment Trust” anses for at have bredt sammensatte investeringer (diversified), hvis værdien af ingen enkelt andel i fast ejendom overstiger 10 pct. af dens samlede andele i fast ejendom. Ved anvendelsen af denne regel skal tvangsrealiseret ejendom (foreclosure property) ikke anses som andel i fast ejendom. I tilfælde, hvor en ”Real Estate Investment Trust” ejer en andel i et interessentskab, skal det anses for at eje direkte en andel af interessentskabets andel i fast ejendom, der svarer til dets andel i interessentskabet.
     
5. The term »dividends« as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income that is subject to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the payor is a resident.
 
5. Udtrykket ”udbytte” betyder i denne artikel indkomst af aktier eller andre rettigheder, som ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som indkomst, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i den stat, i hvilken den, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende.
     
6. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the dividends are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.
 
6. Bestemmelserne i stykke 2 og 3 skal ikke finde anvendelse, hvis udbyttets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, gennem et dér beliggende fast driftssted, eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et dér beliggende fast sted, og udbyttet kan henføres til sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne i henholdsvis artikel 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed) eller artikel 14 (Frit erhverv) finde anvendelse.
     
7. A Contracting State may not impose any tax on dividends paid by a company which is not a resident of that State, except insofar as the dividends are paid to a resident of that Contracting State or the dividends are attributable to a permanent establishment or a fixed base situated in that State, nor may it impose tax on a corporation's undistributed profits, except as provided in paragraph 8, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that State.
 
7. En kontraherende stat må ikke påligne nogen skat på udbytte, der udbetales af et selskab, der ikke er hjemmehørende i denne stat, medmindre udbyttet udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne kontraherende stat, eller udbyttet kan henføres til et fast driftssted eller et fast sted, der er beliggende i denne stat, eller pålægge skat på et selskabs ikke-udloddede fortjeneste, undtagen som bestemt i stykke 8, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst, der hidrører fra denne stat.
     
8. A company that is a resident of a Contracting State and that has a permanent establishment in the other Contracting State, or that is subject to tax in that other Contracting State on a net basis on its income that may be taxed in that other State under Article 6 (Income from Real Property) or under paragraph 1 of Article 13 (Capital Gains) may be subject in that other Contracting State to a tax in addition to the tax allowable under the other provisions of this Convention. Such tax, however, may be imposed on only the portion of the business profits of the corporation attributable to the permanent establishment, and the portion of the income referred to in the preceding sentence that is subject to tax under Article 6 (Income from Real Property) or under paragraph 1 of Article 13 (Capital Gains) that, in the case of the United States, represents the dividend equivalent amount of such profits or income and, in the case of Denmark, is an amount that is analogous to the dividend equivalent amount.
 
8. Et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som har et fast driftssted i den anden kontraherende stat, eller som er skattepligtig i den anden kontraherende stat på grundlag af nettoindkomst, der kan beskattes i den anden stat efter artikel 6 (Indkomst af fast ejendom) eller artikel 13, stykke 1 (Kapitalgevinster), kan undergives beskatning i denne anden kontraherende stat ud over den skat, der kan pålignes efter de andre bestemmelser i denne overenskomst. En sådan skat kan dog kun pålignes den del af selskabets fortjeneste, som kan henføres til det faste driftssted, og den del af indkomsten, der er henvist til i den foranstående sætning, som er skattepligtig efter artikel 6 (Indkomst af fast ejendom) eller artikel 13, stykke 1 (Kapitalgevinster), der, for så vidt angår De Forenede Stater, udgør et beløb, der svarer til udbyttet af sådan fortjeneste eller indkomst, og for så vidt angår Danmark, er et beløb, der modsvarer det beløb, der svarer til udbyttet.
     
9. The tax referred to in paragraph 8 shall not be imposed at a rate exceeding the rate specified in subparagraph a) of paragraph 2. In any case, it shall not be imposed on a company that:
 
9. Den skat, der er henvist til i stykke 8, kan ikke pålægges med en sats, der overstiger satsen, der er anført i stykke 2, litra a. Under alle omstændigheder kan den ikke pålægges på et selskab, der
a)
satisfies the conditions of clause (i), (ii) or (iii) of subparagraph c) of paragraph 2 of Article 22 (Limitation of Benefits);
 
a)
opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra c, punkt i), ii) eller iii) (Begrænsning af overenskomstfordele);
b)
satisfies the conditions of clauses i) and ii) of subparagraph f) of paragraph 2 of Article 22, provided that the company satisfies the conditions described in paragraph 4 of that Article with respect to an item of income, profit or gain described in paragraph 8 of this Article;
 
b)
opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra f, punkt i) og ii), forudsat at selskabet opfylder betingelserne i den nævnte artikels stykke 4 med hensyn til indkomst, fortjeneste eller gevinst, som omtalt i denne artikels stykke 8;
c)
is entitled under paragraph 3 of Article 22 to benefits with respect to an item of income, profit or gain described in paragraph 8 of this Article; or
 
c)
er berettiget til fordele efter artikel 22, stykke 3, med hensyn til indkomst, fortjeneste eller gevinst, som omtalt i denne artikels stykke 8; eller
d)
has received a determination pursuant to paragraph 7 of Article 22 with respect to this paragraph.”
 
d)
har modtaget en afgørelse i henhold til artikel 22, stykke 7, med hensyn til dette stykke.”
     
ARTICLE III
 
ARTIKEL III
     
Subparagraph b) of paragraph 2 of Article 19 (Government Service) of the Convention is amended by omitting the words “a resident or a national” and substituting “a resident and a national”.
 
Overenskomstens artikel 19, stykke 2, litra b, (Offentligt hverv) ændres ved, at ordene ”hjemmehørende eller statsborger” ophæves og erstattes af ”hjemmehørende og statsborger”.
     
ARTICLE IV
 
ARTIKEL IV
     
Article 22 (Limitation of Benefits) of the Convention shall be omitted and the following Article substituted:
 
Overenskomstens artikel 22 (Begrænsning af overenskomstfordele) ophæves og erstattes af følgende:
     
“Article 22
 
”Artikel 22
     
Limitation of Benefits
 
Begrænsning af overenskomstfordele
     
1. A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits otherwise accorded to residents of a Contracting State by this Convention only to the extent provided in this Article.
 
1. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, skal alene være berettiget til fordele, som overenskomsten i øvrigt giver til personer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i det omfang, det er fastsat i denne artikel.
     
2. A resident of a Contracting State shall be entitled to all the benefits of this Convention only if such resident is:
 
2. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, skal alene være berettiget til alle fordele efter denne overenskomst, hvis denne person er:
a)
an individual;
 
a)
en fysisk person;
b)
a Contracting State, a political subdivision, or local authority thereof, or an agency or instrumentality of that State, subdivision, or authority;
 
b)
en kontraherende stat, en politisk underafdeling eller lokal myndighed heraf, eller et regeringskontor eller organ af denne stat, underafdeling eller myndighed;
c)
a company, if:
 
c)
et selskab, hvis
 
(i)
its principal class of shares (and any disproportionate class of shares) is regularly traded on one or more recognized stock exchanges, and either:
   
i)
dets vigtigste aktieklasse (og enhver uforholdsmæssig aktieklasse) regelmæssigt handles på en eller flere anerkendte børser, og enten
 
A)
its principal class of shares is primarily traded on a recognized stock exchange located in the Contracting State of which the company is a resident (or, in the case of a company resident in Denmark, on a recognized stock exchange located within the European Union or in any other European Economic Area state or, in the case of a company resident in the United States, on a recognized stock exchange located in another state that is a party to the North American Free Trade Agreement); or
   
A)
dets vigtigste aktieklasse hovedsageligt handles på en anerkendt børs beliggende i den kontraherende stat, hvor selskabet er hjemmehørende (eller for så vidt angår et selskab, hjemmehørende i Danmark, på en anerkendt børs beliggende i Den Europæiske Union eller i en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område, eller for så vidt angår et selskab, hjemmehørende i De Forenede Stater, på en anerkendt børs beliggende i en anden stat, der er omfattet af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (North American Free Trade Agreement); eller
 
B)
the company’s primary place of management and control is in the Contracting State of which it is a resident;
   
B)
selskabets primære sæde for ledelse og kontrol findes i den kontraherende stat, hvor det er hjemmehørende;
 
(ii)
in the case of a company that is a resident of Denmark, one or more taxable nonstock corporations entitled to benefits under subparagraph g) own shares representing more than 50 percent of the voting power of the company and all other shares are listed on a recognized stock exchange and are primarily traded on a recognized stock exchange located within the European Union or in any other European Economic Area state; or
   
ii)
for så vidt angår et selskab, hjemmehørende i Danmark, en eller flere skattepligtige fonde, der er berettiget til fordele efter litra g, ejer aktier, der repræsenterer mere end 50 pct. af stemmerettighederne i selskabet, og alle andre aktier er noteret på en anerkendt børs og hovedsageligt handlet på en anerkendt børs, som er beliggende i Den Europæiske Union eller en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område; eller
 
(iii)
at least 50 percent of the aggregate voting power and value of the shares (and at least 50 percent of any disproportionate class of shares) in the company are owned directly or indirectly by five or fewer companies entitled to benefits under clause (i) or (ii), or any combination thereof, provided that, in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a resident of either Contracting State;
   
iii)
mindst 50 pct. af de samlede stemmerettigheder og værdi af aktierne (og mindst 50 pct. af enhver uforholdsmæssig aktieklasse) i selskabet er ejet direkte eller indirekte af fem eller færre selskaber, der er berettiget til fordele efter punkt i) – ii), eller en kombination heraf, forudsat at i tilfælde af indirekte ejerskab hvert led i ejerkæden er hjemmehørende i en af de kontraherende stater;
d)
a charitable organization or other legal person described in subparagraph b)(i) of paragraph 1 of Article 4 (Residence) of this Convention;
 
d)
en velgørende organisation eller anden juridisk person, som omtalt i artikel 4, stykke 1, litra b, punkt i) (Skattemæssigt hjemsted);
e)
a legal person, whether or not exempt from tax, organized under the laws of a Contracting State to provide a pension or other similar benefits to employees, including self-employed individuals, pursuant to a plan, provided that more than 50 percent of the person's beneficiaries, members or participants are individuals resident in either Contracting State; or
 
e)
en juridisk person, hvad enten fritaget for beskatning eller ikke, der er organiseret efter lovgivningen i en kontraherende stat med det formål at yde pension eller lignende ydelser efter en fastsat ordning til arbejdstagere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, forudsat at mere end 50 pct. af denne persons begunstigede, medlemmer eller deltagere er fysiske personer, som er hjemmehørende i en af de kontraherende stater; eller
f)
a person other than an individual, if:
 
f)
en person, bortset fra en fysisk person, såfremt
 
(i)
on at least half the days of the taxable year at least 50 percent of each class of shares or other beneficial interests in the person is owned, directly or indirectly, by residents of the Contracting State of which that person is a resident that are entitled to the benefits of this Convention under subparagraph a), subparagraph b), clause i) of subparagraph c), or subparagraphs d) or e) of this paragraph, provided that, in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a resident of that Contracting State; and
   
i)
gennem mindst halvdelen af skatteåret mindst 50 pct. af hver aktieklasse eller anden udbyttegivende andel i personen er ejet, direkte eller indirekte, af personer, som er hjemmehørende i den kontraherende stat, hvor denne person er hjemmehørende, og som er berettiget til fordele efter denne overenskomst efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, forudsat at i tilfælde af indirekte ejerskab hvert led i ejerkæden er hjemmehørende i denne kontraherende stat; og
 
(ii)
less than 50 percent of the person’s gross income for the taxable year, as determined in the person's State of residence, is paid or accrued, directly or indirectly, to persons who are not residents of either Contracting State entitled to the benefits of this Convention under subparagraph a), subparagraph b), clause i) of subparagraph c), or subparagraphs d) or e) of this paragraph in the form of payments that are deductible for purposes of the taxes covered by this Convention in the person’s State of residence (but not including arm’s length payments in the ordinary course of business for services or tangible property and payments in respect of financial obligations to a bank that is not related to the payor);
   
ii)
mindre end 50 pct. af personens bruttoindkomst i skatteåret, som bestemt i personens bopælsstat, er betalt eller tilskrevet, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er hjemmehørende i en af de kontraherende stater og berettiget til fordele efter denne overenskomst efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, i form af betalinger, der er fradragsberettiget i personens bopælsstat, for så vidt angår skatter, der er omfattet af denne overenskomst, (men ikke omfattende arms længde betalinger ved sædvanlig erhvervsudøvelse til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder og betalinger for finansielle forpligtelser til en bank, som ikke er forbundet med den, der betaler);
g)
in the case of Denmark, a taxable nonstock corporation if:
 
g)
for så vidt angår Danmark, en skattepligtig fond, såfremt
 
(i)
the amount paid or accrued in the form of deductible payments (but not including arms length payments in the ordinary course of its activities of a charitable nature and authorized by the Danish laws on taxable non-stock companies (lov om erhvervsmæssige fonde and lov om fonde og visse foreninger) for services or tangible property) in the taxable year and in each of the preceding three taxable years, directly or indirectly, to persons who are not entitled to benefits under subparagraphs a) or b), clause (i) of subparagraph c), or subparagraphs d) or e), does not exceed 50 percent of its gross income, as determined under Danish law (excluding its tax-exempt income); and
   
i)
det beløb, der er betalt eller tilskrevet i form af fradragsberettigede betalinger (men ikke omfattende arms længde betalinger ved sædvanlig udøvelse af dens virksomhed af velgørende art og i overensstemmelse med dansk lovgivning for skattepligtige fonde (lov om erhvervsmæssige fonde og lov om fonde og visse foreninger) til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder) i skatteåret og i hvert af de foregående tre skatteår, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er berettiget til fordele efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, ikke overstiger 50 pct. af dens bruttoindkomst, som bestemt efter dansk lovgivning (undtagen dens skattefritagne indkomst); og
 
(ii)
the amount paid or accrued, in the form of both deductible payments (but not including arms length payments in the ordinary course of its activities of a charitable nature and authorized by the Danish laws on taxable non-stock companies (lov om erhvervsmæssige fonde and lov om fonde og visse foreninger) for services or tangible property) and non-deductible distributions, in the taxable year and in each of the preceding three taxable years, directly or indirectly, to persons who are not entitled to benefits under subparagraphs a) or b), clause (i) of subparagraph c), or subparagraphs d) or e), does not exceed 50 percent of the amount of its total income (including its tax-exempt income).
   
ii)
det beløb, der er betalt eller tilskrevet i form af både fradragsberettigede betalinger (men ikke omfattende arms længde betalinger ved den sædvanlig udøvelse af dens virksomhed af velgørende art og i overensstemmelse med dansk lovgivning om skattepligtige fonde (lov om erhvervsmæssige fonde og lov om fonde og visse foreninger) til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder) og ikke-fradragsberettigede betalinger i skatteåret og i hvert af de foregående tre skatteår, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er berettiget til fordele efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, ikke overstiger 50 pct. af dens samlede indkomst, som bestemt efter dansk lovgivning (herunder dens skattefritagne indkomst).
     
3. A company that is a resident of a Contracting State shall also be entitled to the benefits of the Convention if:
 
3. Et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, skal også være berettiget til fordele efter overenskomsten, såfremt:
a)
at least 95 percent of the aggregate voting power and value of its shares (and at least 50 percent of any disproportionate class of shares) is owned, directly or indirectly, by seven or fewer persons that are equivalent beneficiaries; and
 
a)
mindst 95 pct. af de samlede stemmerettigheder og værdi af dets aktier (og mindst 50 pct. af enhver uforholdsmæssig aktieklasse) ejes, direkte eller indirekte, af syv eller færre personer, der er tilsvarende begunstigede; og
b)
less than 50 percent of the company’s gross income, as determined in the company's State of residence, for the taxable year is paid or accrued, directly or indirectly, to persons who are not equivalent beneficiaries, in the form of payments (but not including arm's length payments in the ordinary course of business for services or tangible property and payments in respect of financial obligations to a bank that is not related to the payor), that are deductible for the purposes of the taxes covered by this Convention in the company's State of residence.
 
b)
mindre end 50 pct. af selskabets bruttoindkomst, som bestemt i selskabets bopælsstat, for skatteåret er betalt eller tilskrevet, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er tilsvarende begunstigede, i form af betalinger (men ikke omfattende arms længde betalinger ved sædvanlig erhvervsudøvelse til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder og betalinger for finansielle forpligtelser til en bank, som ikke er forbundet med den, der betaler), der er fradragsberettiget i selskabets bopælsstat, for så vidt angår skatter, der er omfattet af denne overenskomst.
     
4. a)
A resident of a Contracting State will be entitled to benefits of the Convention with respect to an item of income derived from the other State, regardless of whether the resident is entitled to benefits under paragraph 2 or 3 of this Article, if the resident is engaged in the active conduct of a trade or business in the first-mentioned State (other than the business of making or managing investments for the resident’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance company or registered securities dealer), and the income derived from the other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, that trade or business.
 
4. a)
En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, er berettiget til fordele efter overenskomsten med hensyn til indkomst oppebåret fra den anden stat, uanset om personen er berettiget til fordele efter stykke 2 eller 3, hvis personen er beskæftiget med aktiv drift af handels- eller forretningsvirksomhed i den førstnævnte stat (bortset fra virksomhed, der består i at foretage eller administrere investeringer for personens egen regning, medmindre virksomheden er bank- eller forsikringsvirksomhed eller virksomhed med værdipapirer, som udøves af en bank, et forsikringsselskab eller en registreret børsmægler), og indkomsten oppebåret fra den anden kontraherende stat er oppebåret i forbindelse med eller knyttet til denne handel eller forretning.
b)
If a resident of a Contracting State derives an item of income from a trade or business activity in the other Contracting State, or derives an item of income arising in the other Contracting State from an associated enterprise, subparagraph a) of this paragraph shall apply to such item only if the trade or business activity in the first-mentioned State is substantial in relation to the trade or business activity in the other State. Whether a trade or business activity is substantial for purposes of this paragraph will be determined based on all the facts and circumstances.
 
b)
Hvis en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer indkomst fra handels- eller forretningsvirksomhed i den anden kontraherende stat, eller oppebærer indkomst, der hidrører fra den anden kontraherende stat fra et forbundet foretagende, skal dette stykkes litra a alene finde anvendelse på sådan indkomst, såfremt handels- eller forretningsvirksomheden i den førstnævnte stat er væsentlig i forhold til handels- eller forretningsvirksomheden i den anden stat. Hvorvidt handels- eller forretningsvirksomhed er væsentlig ved anvendelsen af dette stykke, bestemmes på grundlag af alle faktiske forhold og omstændigheder.
c)
In determining whether a person is “engaged in the active conduct of a trade or business” in a Contracting State under subparagraph a) of this paragraph, activities conducted by persons connected to such person shall be deemed to be conducted by such person. A person shall be connected to another if one possesses at least 50 percent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 percent of the aggregate vote and at least 50 percent of the aggregate value of the shares in the company or of the beneficial equity interest in the company) or another person possesses, directly or indirectly, at least 50 percent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 percent of the aggregate vote and at least 50 percent of the aggregate value of the shares in the company or of the beneficial equity interest in the company) in each person. In any case, a person shall be considered to be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.
 
c)
Ved afgørelsen af om en person er ”beskæftiget med aktiv drift af handels- eller forretningsvirksomhed” i en kontraherende stat efter dette stykkes litra a, skal virksomhed, som udøves af personer, der er forbundet med denne person, anses for at være udøvet af denne person. En person er forbundet med en anden, hvis den ene besidder mindst 50 pct. af den udbyttegivende andel i den anden (eller, for så vidt angår et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og mindst 50 pct. af den samlede værdi af aktierne i selskabet eller af de udbyttegivende andele i selskabet), eller hvis en anden person besidder, direkte eller indirekte, mindst 50 pct. af den udbyttegivende andel (eller, for så vidt angår et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og mindst 50 pct. af den samlede værdi af aktierne i selskabet eller af de udbyttegivende andele i selskabet) i hver person. Under alle omstændigheder skal en person anses for forbundet med en anden, såfremt på grundlag af alle faktiske forhold og omstændigheder den ene har kontrol af den anden eller begge er under kontrol af samme person eller personer.
     
5. A resident of one of the Contracting States that derives from the other Contracting State income mentioned in Article 8 (Shipping and Air Transport) and that is not entitled to the benefits of this Convention because of the foregoing paragraphs, shall nevertheless be entitled to the benefits of this Convention with respect to such income if at least 50 percent of the beneficial interest in such person (or, in the case of a company, at least 50 percent of the aggregate vote and value of the stock of such company) is owned directly or indirectly:
 
5. En person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som oppebærer indkomst fra den anden kontraherende stat som omtalt i artikel 8 (Skibs- og luftfart) og som ikke er berettiget til fordele efter denne overenskomst på grund af de foregående stykker, skal alligevel være berettiget til fordele efter denne overenskomst med hensyn til sådan indkomst, hvis mindst 50 pct. af den udbyttegivende andel i en sådan person (eller i tilfælde af et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og den samlede værdi af aktierne i et sådant selskab) er ejet direkte eller indirekte
a)
by persons described in subparagraphs a) or b), or clause (i) of subparagraph c), or subparagraphs d) or e) of paragraph 2, or citizens of the United States, or individuals who are residents of a third state; or
 
a)
af personer, som nævnt i stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, eller af statsborgere i De Forenede Stater, eller af fysiske personer, der er hjemmehørende i en tredje stat, eller
b)
by a company or combination of companies the stock of which is primarily and regularly traded on an established securities market in a third state;
 
b)
af et selskab eller en kombination af selskaber, hvis aktier hovedsageligt og regelmæssigt handles på et anerkendt værdipapirmarked i en tredje stat,
provided that such third state grants an exemption under similar terms for profits as mentioned in Article 8 (Shipping and Air Transport) of this Convention to citizens and corporations of the other Contracting State either under its national law or in common agreement with that other Contracting State or under a convention between that third state and the other Contracting State.
 
forudsat at en sådan tredje stat giver lempelse for fortjeneste på samme måde som nævnt i denne overenskomsts artikel 8 (Skibs- og luftfart) til statsborgere og selskaber i den anden kontraherende stat enten efter dens nationale lovgivning eller i fælles aftale med denne anden kontraherende stat eller en overenskomst mellem den tredje stat og den anden kontraherende stat.
     
6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, where an enterprise of Denmark derives interest or royalties from the United States, and the income consisting of such interest or royalties is exempt from taxation in Denmark because it is attributable to a permanent establishment which that enterprise has in a third state, the tax benefits that would otherwise apply under the other provisions of the Convention will not apply to such income if the tax that is actually paid with respect to such income in the third state is less than 60 percent of the tax that would have been payable in Denmark if the income were earned in Denmark by the enterprise and were not attributable to the permanent establishment in the third state. Any interest or royalties to which the provisions of this paragraph apply may be taxed in the United States at a rate that shall not exceed 15 percent of the gross amount thereof. The provisions of this paragraph shall not apply if:
 
6. Uanset de foregående stykker, såfremt et foretagende i Danmark oppebærer renter eller royalties fra De Forenede Stater, og indkomsten i form af sådanne renter og royalties er fritaget for beskatning i Danmark, fordi den kan henføres til et fast driftssted, som dette foretagende har i en tredje stat, skal skattemæssige fordele, som ellers ville finde anvendelse efter overenskomstens andre bestemmelser, ikke finde anvendelse for sådan indkomst, hvis skatten, som faktisk betales vedrørende sådan indkomst i tredjestaten, er mindre end 60 pct. af den skat, som skulle betales i Danmark, hvis indkomsten var optjent i Danmark af foretagendet og ikke blev henført til det faste driftssted i tredjestaten. Enhver rente eller royalty, som bestemmelserne i dette stykke finder anvendelse på, kan beskattes i De Forenede Stater, med en sats, der ikke må overstige 15 pct. af bruttobeløbet heraf. Bestemmelserne i dette stykke skal ikke finde anvendelse, såfremt:
a)
in the case of interest, the income derived from the United States is derived in connection with, or is incidental to, the active conduct of a trade or business carried on by the permanent establishment in the third state (other than the business of making, managing or simply holding investments for the person’s own account, unless these activities are banking or securities activities carried on by a bank or registered securities dealer); or
 
a)
for så vidt angår renter, indkomsten, der er oppebåret fra De Forenede Stater, er oppebåret i forbindelse med eller knyttet til aktiv drift af handels- eller forretningsvirksomhed, som er udøvet i det faste driftssted i tredjestaten (bortset fra virksomhed, der består af at foretage, administrere eller blot eje investeringer for personens egen regning, medmindre denne virksomhed er bankvirksomhed eller virksomhed med værdipapirer udøvet af en bank eller en registreret børsmægler); eller
b)
in the case of royalties, the royalties are received as compensation for the use of, or the right to use, intangible property produced or developed by the permanent establishment itself.
 
b)
for så vidt angår royalties, disse royalties er modtaget som vederlag for brugen af, eller retten til at bruge, immaterielle formuegoder, der er fremstillet eller udviklet i det faste driftssted selv.
     
7. A resident of a Contracting State that is not entitled to benefits pursuant to the preceding paragraphs of this Article shall, nevertheless, be granted benefits of the Convention if the competent authority of the other Contracting State determines that the establishment, acquisition or maintenance of such person and the conduct of its operations did not have as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Convention. The competent authority of the other Contracting State shall consult with the competent authority of the first-mentioned State before denying the benefits of the Convention under this paragraph.
 
7. En person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som ikke er berettiget til fordele efter bestemmelserne i de foregående stykker, skal alligevel indrømmes fordele efter overenskomsten, hvis den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat beslutter, at etableringen, anskaffelsen eller opretholdelsen af sådan person og udøvelsen af dennes drift ikke havde som et af dets hovedformål at opnå fordele efter overenskomsten. Den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat skal rådføre sig med den kompetente myndighed i den førstnævnte stat, før den nægter overenskomstens fordele efter dette stykke.
     
8. For the purposes of this Article,
 
8. I denne artikel har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:
a)
the term “principal class of shares” means the ordinary or common shares of the company, provided that such class of shares represents the majority of the voting power and value of the company. If no single class of ordinary or common shares represents the majority of the aggregate voting power and value of the company, the “principal class of shares” is that class or those classes that in the aggregate represent a majority of the aggregate voting power and value of the company;
 
a)
udtrykket ”vigtigste aktieklasse” betyder de ordinære eller fælles aktier i selskabet, forudsat at sådan aktieklasse repræsenterer flertallet af stemmerettighederne og værdien af selskabet. Hvis ingen enkelt klasse af ordinære eller fælles aktier repræsenterer flertallet af de samlede stemmerettigheder og værdi af selskabet, er ”vigtigste aktieklasse” den eller de klasser, som sammenlagt repræsenterer flertallet af stemmerettighederne og værdien af selskabet;
b)
the term “disproportionate class of shares” means any class of shares of a company resident in one of the States that entitles the shareholder to disproportionately higher participation, through dividends, redemption payments or otherwise, in the earnings generated in the other State by particular assets or activities of the company;
 
b)
udtrykket ”uforholdsmæssig aktieklasse” betyder enhver aktieklasse i et selskab, der er hjemmehørende i en af staterne, som berettiger aktionæren til en uforholdsmæssig højere andel, gennem udbytte, betaling ved indløsning eller på anden måde, i indtjening, som er frembragt i den anden stat ved særlige aktiver eller virksomhed i selskabet;
c)
the term “shares” shall include depository receipts thereof;
 
c)
udtrykket ”aktier” omfatter depotbevis deraf;
d)
the term “recognized stock exchange” means:
 
d)
udtrykket ”anerkendt børs” betyder
 
(i)
the NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a national securities exchange under the U.S. Securities Exchange Act of 1934;
   
i)
NASDAQ-systemet, der ejes af ”the National Association of Securities Dealers, Inc” (den nationale sammenslutning af værdipapirforhandlere) og enhver børs, der er registreret hos “the U.S. Securities and Exchange Commission” som en indenlandsk værdipapirforhandler i henhold til ”the Securities Exchange Act” fra 1934;
 
(ii)
the Copenhagen Stock Exchange;
   
ii)
Københavns Fondsbørs;
 
(iii)
the stock exchanges of Amsterdam, Brussels, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, London, Oslo, Paris, Stockholm, Sydney, Tokyo and Toronto; and
   
iii)
børserne i Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, London, Oslo, Paris, Stockholm, Sydney, Tokyo og Toronto; og
 
(iv)
any other stock exchanges agreed upon by the competent authorities of the Contracting States;
   
iv)
enhver anden børs, som der er opnået enighed om af de kompetente myndigheder i de kontraherende stater;
e)
the term “taxable nonstock corporation” as used in paragraph 2 means a foundation that is taxable in accordance with paragraph 1 of Article 1 of the Danish Act on Taxable Nonstock Corporations (fonde der beskattes efter fondsbeskatningsloven);
 
e)
udtrykket ”skattepligtig fond” som anvendt i stykke 2 betyder en fond, der er skattepligtig i henhold til § 1, stykke 1, i den danske fondsbeskatningslov;
f)
(i) for the purposes of paragraph 2, the shares in a class of shares are considered to be regularly traded on one or more recognized stock exchanges in a taxable year if:
 
f)
i) ved anvendelsen af stykke 2, skal aktier i en aktieklasse anses for regelmæssigt at blive handlet på en eller flere af anerkendte børser i et skatteår, såfremt
 
(A)
trades in such class are effected on one or more of such stock exchanges other than in de minimis quantities during every quarter; and
   
A)
handel i en sådan klasse er foretaget på en eller flere sådanne børser udover i minimalt (de minimis) kvantum gennem hvert kvartal; og
 
(B)
the aggregate number of shares or units of that class traded on such stock exchange or exchanges during the previous taxable year is at least 6 percent of the average number of shares or units outstanding in that class (including shares held by taxable nonstock corporations) during that taxable year; and
   
B)
det samlede antal af aktier eller enheder af den klasse, der er handlet på en sådan børs eller børser gennem det foregående skatteår er mindst 6 pct. af det gennemsnitlige antal af cirkulerende aktier eller enheder i denne klasse (herunder aktier ejet af skattepligtige fonde) gennem dette skatteår; og
 
(ii)
for purposes of determining whether a company satisfies the requirements of clause c) (ii) of paragraph 2, clause (i) of this paragraph shall be applied as if all the shares issued by the company were one class of shares and shares held by taxable nonstock corporations will be considered outstanding for purposes of determining whether 6 percent of the outstanding shares have been traded during a taxable year.
   
ii) ved afgørelsen af om et selskab opfylder betingelserne i stykke 2, litra c, punkt ii), skal dette litras punkt i) anvendes, som om alle de af selskabet udstedte aktier var én aktieklasse, og aktier ejet af skattepligtige fonde medregnes ikke som cirkulerende aktier med henblik på at afgøre, om 6 pct. af de cirkulerende aktier er blevet handlet inden for et skatteår;
g)
a company’s primary place of management and control will be in the State of which it is a resident only if executive officers and senior management employees exercise day-to-day responsibility for more of the strategic, financial and operational policy decision making for the company (including its direct and indirect subsidiaries) in that State than in any other state, and the staffs conduct more of the day-to-day activities necessary for preparing and making those decisions in that State than in any other state;
 
g)
et selskabs primære sæde for ledelse og kontrol er alene i den stat, hvor det er hjemmehørende, hvis personer i direktørstilling eller højere ansættelse i ledelsen udøver et løbende ansvar for beslutninger om selskabets strategiske, finansielle og driftsmæssige politik (herunder dets direkte og indirekte ejede datterselskaber) i større omfang i denne stat end i nogen anden stat, og personalet udfører løbende arbejde, som er nødvendigt for at forberede og træffe disse beslutninger, i større omfang i denne stat end i nogen anden stat;
h)
the term “equivalent beneficiary” means a resident of a member state of the European Union or of any other European Economic Area state or of a party to the North American Free Trade Agreement, or of Switzerland, but only if that resident:
 
h)
udtrykket ”tilsvarende begunstiget” betyder en person, der er hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område eller en stat, der er omfattet af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (North American Free Trade Agreement), eller i Schweiz, men alene hvis en sådan person:
 
(i) A)
would be entitled to all the benefits of a comprehensive convention for the avoidance of double taxation between any member state of the European Union or any other European Economic Area state or any party to the North American Free Trade Agreement, or Switzerland, and the State from which the benefits of this Convention are claimed under provisions analogous to subparagraphs a), b), clause i) of subparagraph c) or subparagraphs d) or e) of paragraph 2 of this Article, provided that if such convention does not contain a comprehensive limitation on benefits article, the person would be entitled to the benefits of this Convention by reason of subparagraph a), b), clause i) of subparagraph c) or subparagraphs d) or e) of paragraph 2 of this Article if such person were a resident of one of the States under Article 4 (Residence) of this Convention; and
   
i) A)
ville være berettiget til alle fordele efter en fuld dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem en medlemsstat i Den Europæiske Union eller en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område eller en stat, der er omfattet af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (North American Free Trade Agreement), eller i Schweiz, og den stat, hvorfra der kræves fordele efter denne overenskomst, efter bestemmelser, analoge til denne artikels stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e. Hvis sådan overenskomst ikke indeholder en fuld artikel om begrænsning af overenskomstfordele, er det en forudsætning, at personen ville være berettiget til fordele efter denne overenskomst på grund af denne artikels stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, hvis sådan person var hjemmehørende i en af staterne efter denne overenskomsts artikel 4 (Skattemæssigt hjemsted); og
 
B)
with respect to income referred to in Article 10 (Dividends), 11 (Interest) or 12 (Royalties) of this Convention, would be entitled under such convention to a rate of tax with respect to the particular class of income for which benefits are being claimed under this Convention that is at least as low as the rate applicable under this Convention; or
   
B)
for så vidt angår indkomst, som omtalt i denne overenskomsts artikel 10 (Udbytte), artikel 11 (Renter) eller artikel 12 (Royalties), ville være berettiget efter sådan overenskomst til en skattesats med hensyn til den særlige indkomstklasse, for hvilken der kræves fordele efter denne overenskomst, der er mindst lige så lav som satsen, der finder anvendelse efter denne overenskomst; eller
 
(ii)
is a resident of a Contracting State that is entitled to the benefits of this Convention by reason of subparagraph a), b), clause i) of subparagraph c) or subparagraphs d) or e) of paragraph 2 of this Article.
   
ii)
er en person, hjemmehørende i en kontraherende stat, der er berettiget til fordele efter denne overenskomst på grund af denne artikels stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e.
     
 
For the purposes of applying paragraph 3 of Article 10 (Dividends) in order to determine whether a person, owning shares, directly or indirectly, in the company claiming the benefits of this Convention, is an equivalent beneficiary, such person shall be deemed to hold the same voting power in the company paying the dividend as the company claiming the benefits holds in such company;
   
Ved anvendelsen af artikel 10, stykke 3 (Udbytte), skal - ved afgørelsen af, om en person, der ejer aktier, direkte eller indirekte, i det selskab, der kræver fordele efter denne overenskomst, er en tilsvarende begunstiget - sådan person anses for at råde over samme stemmerettighederne i det selskab, der udbetaler udbyttet, som det selskab, der kræver fordele, råder over i sådant selskab;
i)
with respect to dividends, interest or royalties arising in Denmark and beneficially owned by a company that is a resident of the United States, a company that is a resident of a member state of the European Union will be treated as satisfying the requirements of subparagraph h)(i) B) for purposes of determining whether such United States resident is entitled to benefits under this paragraph if a payment of dividends, interest or royalties arising in Denmark and paid directly to such resident of a member state of the European Union would have been exempt from tax pursuant to any directive of the European Union, notwithstanding that the income tax convention between Denmark and that other member state of the European Union would provide for a higher rate of tax with respect to such payment than the rate of tax applicable to such United States company under Article 10 (Dividends), 11 (Interest), or 12 (Royalties) of this Convention.”
 
i)
for så vidt angår udbytter, renter eller royalties, der hidrører fra Danmark, og retmæssigt ejes af et selskab, der er hjemmehørende i De Forenede Stater, vil et selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union blive behandlet som opfyldende betingelserne i litra h), punkt i, B, ved afgørelsen af, om en sådan person hjemmehørende i De Forenede Stater er berettiget til fordele efter dette stykke, hvis en betaling af udbytte, renter eller royalties, der hidrører fra Danmark og betales direkte til sådan person hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union ville være fritaget for beskatning i henhold til ethvert direktiv i den Europæiske Union, uanset at dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og den anden medlemsstat i Den Europæiske Union ville medføre en højere skattesats vedrørende sådan betaling end skattesatsen, der skal anvendes til et sådan selskab i De Forenede Stater efter denne overenskomsts artikel 10 (Udbytte), artikel 11 (Renter) eller artikel 12 (Royalties).”
     
ARTICLE V
 
ARTIKEL V
     
1. The Contracting States shall notify each other when the requirements for the entry into force of this Protocol have been complied with.
 
1. De kontraherende stater skal underrette hinanden, når betingelserne for denne protokols ikrafttræden er opfyldt.
     
2. This Protocol shall enter into force upon the date of the receipt of the later of such notifications, and its provisions shall have effect:
 
2. Denne protokol skal træde i kraft ved modtagelsen af den seneste af disse underretninger, og dens bestemmelser skal have virkning:
a)
in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after the first day of the second month next following the date on which the Protocol enters into force; and
 
a)
for så vidt angår kildeskatter, på indkomst der er oppebåret fra og med den første dag i den anden måned, der følger efter den dato, hvor protokollen træder i kraft, og
b)
in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the date on which the Protocol enters into force.
 
b)
for så vidt angår andre skatter, for skattepligtige perioder, der begynder fra og med den 1. januar, der følger efter den dato, hvor protokollen træder i kraft.
     
3. This Protocol shall remain in force for so long as the Convention shall remain in force.
 
3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten forbliver i kraft.
     
In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
 
Til bekræftelse heraf har de undertegnede dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.
     
Done in duplicate at Copenhagen on the second day of May, 2006, in the English language.
 
Udfærdiget i København den 2. maj 2006 i to eksemplarer på engelsk.
     
For the Government of the Kingdom
of Denmark
 
For Kongeriget Danmarks regering
     
Kristian Jensen
 
Kristian Jensen
     
     
For the Government of the United
States of America
 
For Amerikas Forenede
Staters regering
     
James P. Cain
 
James P. Cain
     
     
US note:
 
US note
     
Copenhagen, May 2, 2006
 
København, 2. maj 2006
Excellency:
 
Deres Excellence
     
I have the honor to refer to the Protocol signed today between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark Amending the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and to confirm, on behalf of the Government of the United States of America, the following understandings reached between our two Governments.
 
Jeg har den ære at henvise til den protokol, der er underskrevet i dag, mellem regeringen i Amerikas Forenede Stater og regeringen i Kongeriget Danmark til ændring af overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, og at bekræfte, på vegne af regeringen i Amerikas Forenede Stater, følgende forståelse, opnået mellem vores to regeringer.
     
In reference to clause a) (iv) of paragraph 3 of Article 10 (Dividends) of the Convention, as amended by the Protocol, it is understood that the U.S. competent authority generally will exercise its discretion to grant benefits under such paragraph to a company that is a resident of Denmark if:
 
Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stykke 3, litra a, punkt iv), er forståelsen, at den amerikanske kompetente myndighed almindeligvis vil udøve dens skøn til at indrømme fordele efter dette stykke til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, hvis
1)
the company meets the requirements of paragraph 4 of Article 22 (Limitation of Benefits) regarding the active conduct of a trade or business in Denmark;
 
1)
selskabet opfylder kravene i artikel 22, stykke 4 (Begrænsning af overenskomstfordele) med hensyn til aktiv udøvelse af handel eller forretning i Danmark;
2)
the company meets the base erosion test of clause f) (ii) of paragraph 2 of Article 22; and
 
2)
selskabet opfylder testen om udhuling af skattegrundlag i artikel 22, stykke 2, litra f, punkt ii); og
3)
more than 80 percent of the voting power and the value of the shares in the company is owned by one or more taxable nonstock corporations that meet the requirements of subparagraph g) of paragraph 2 of Article 22.
 
3)
mere end 80 pct. af stemmerettighederne og værdien af aktierne i selskabet er ejet af en eller flere skattepligtige fonde, der opfylder kravene i artikel 22, stykke 2, litra g.
     
However, the competent authority may choose not to grant benefits pursuant to this paragraph if he determines that a significant percentage or amount of the income qualifying for benefits under such paragraph will inure to the benefit of a private person who is not a resident of Denmark.
 
Den kompetente myndighed kan dog vælge ikke at indrømme fordele efter dette stykke, hvis den bestemmer, at en væsentlig procentdel eller beløb af den indkomst, der kvalificerer til fordele efter dette stykke, vil få virkning til fordel for en privat person, som ikke er hjemmehørende i Danmark.
     
In reference to paragraph 4 of Article 10 (Dividends) of the Convention, as amended by the Protocol, it is understood that a Danish undertaking for collective investment in transferable securities that is required to currently distribute its income will be treated as a company that is similar to a U.S. regulated investment company for purposes of this paragraph, while such an undertaking that is permitted to accumulate its income will not be so treated.
 
Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stykke 4 (Udbytte), som ændret ved denne protokol, er det forståelsen, at et dansk foretagende til kollektiv investering i værdipapirer, som løbende skal udlodde dets indkomst, vil blive behandlet som et selskab, der svarer til et amerikansk Regulated Investment Company ved anvendelsen af dette stykke, mens et sådant foretagende, som tillades at akkumulere dets indkomst, ikke skal behandles således.
     
If this is in accordance with your understanding, I would appreciate an acknowledgment from you to that effect.
 
Hvis dette er i overensstemmelse med Deres forståelse, vil jeg sætte pris på Deres bekræftelse i så henseende.
     
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
 
Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
     
James P. Cain
 
James P. Cain
     
     
Danish reply
 
Dansk svar
     
Copenhagen, May 2, 2006
 
København, 2. maj 2006
Excellency:
 
Deres Excellence
     
I have the honor to acknowledge receipt of your note of 2nd May, 2006, which reads as follows:
 
Jeg har den ære at bekræfte modtagelsen af Deres note af 2. maj 2006 med følgende indhold:
     
“I have the honor to refer to the Protocol signed today between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark Amending the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and to confirm, on behalf of the Government of the United States of America, the following understandings reached between our two Governments.
 
”Jeg har den ære at henvise til den protokol, der er underskrevet i dag, mellem regeringen i Amerikas Forenede Stater og regeringen i Kongeriget Danmark til ændring af overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, og at bekræfte, på vegne af regeringen i Amerikas Forenede Stater, følgende forståelse, opnået mellem vores to regeringer.
     
In reference to clause a) (iv) of paragraph 3 of Article 10 (Dividends) of the Convention, as amended by the Protocol, it is understood that the U.S. competent authority generally will exercise its discretion to grant benefits under such paragraph to a company that is a resident of Denmark if:
 
Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stk. 3, litra a, punkt iv), er forståelsen, at den amerikanske kompetente myndighed almindeligvis vil udøve dens skøn til at indrømme fordele efter dette stykke til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, hvis
1)
the company meets the requirements of paragraph 4 of Article 22 (Limitation of Benefits) regarding the active conduct of a trade or business in Denmark;
 
1)
selskabet opfylder kravene i artikel 22, stykke 4 (Begrænsning af overenskomstfordele) med hensyn til aktiv udøvelse af handel eller forretning i Danmark;
2)
the company meets the base erosion test of clause f) (ii) of paragraph 2 of Article 22; and
 
2)
selskabet opfylder testen om udhuling af skattegrundlag i artikel 22, stykke 2, litra f, punkt ii);
3)
more than 80 percent of the voting power and the value of the shares in the company is owned by one or more taxable nonstock corporations that meet the requirements of subparagraph g) of paragraph 2 of Article 22.
 
3)
og mere end 80 pct. af stemmerettighederne og værdien af aktierne i selskabet er ejet af en eller flere skattepligtige fonde, der opfylder kravene i artikel 22, stykke 2, litra g.
     
However, the competent authority may choose not to grant benefits pursuant to this paragraph if he determines that a significant percentage or amount of the income qualifying for benefits under such paragraph will inure to the benefit of a private person who is not a resident of Denmark.
 
Den kompetente myndighed kan dog vælge ikke at indrømme fordele efter dette stykke, hvis den bestemmer, at en væsentlig procentdel eller beløb af den indkomst, der kvalificerer til fordele efter dette stykke, vil få virkning til fordel for en privat person, som ikke er hjemmehørende i Danmark.
     
In reference to paragraph 4 of Article 10 (Dividends) of the Convention, as amended by the Protocol, it is understood that a Danish undertaking for collective investment in transferable securities that is required to currently distribute its income will be treated as a company that is similar to a U.S. regulated investment company for purposes of this paragraph, while such an undertaking that is permitted to accumulate its income will not be so treated.
 
Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stykke 4 (Udbytte), som ændret ved denne protokol, er det forståelsen, at et dansk foretagende til kollektiv investering i værdipapirer, som løbende skal udlodde dets indkomst, vil blive behandlet som et selskab, der svarer til et amerikansk Regulated Investment Company ved anvendelsen af dette stykke, mens et sådant foretagende, som tillades at akkumulere dets indkomst, ikke skal behandles således.
     
If this is in accordance with your understanding, I would appreciate an acknowledgment from you to that effect.
 
Hvis dette er i overensstemmelse med Deres forståelse, vil jeg sætte pris på Deres bekræftelse i så henseende.
     
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.”
 
Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.”
     
I have the honor to confirm that the foregoing understandings are also shared by the Government of the Kingdom of Denmark.
 
Jeg har den ære at bekræfte, at den forannævnte forståelse også deles af regeringen i Kongeriget Danmark.
     
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
 
Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
     
Kristian Jensen
 
Kristian Jensen
     
     

Protokollen trådte i medfør af artikel V, stk. 1, i kraft den 28. december 2007

Skatteministeriet, den 18. februar 2008

Kristian Jensen