Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Et firma ikke klageberettiget.

Resumé

Forvaltningsloven.

Et firma ikke anset som klageberettiget i en sag, hvor statsforvaltningen havde afslået at godkende en managementaftale mellem en knap 17-årig og det pågældende firma.

Civilstyrelsens afgørelse af 3. august 2007, j.nr. 07-310-00205.

” Civilstyrelsen har modtaget Deres klage på vegne af Deres klient ET over Statsforvaltningens afgørelse af 21. juni 2007. Ved afgørelsen afslog statsforvaltningen at godkende, at MC og BC som værger for MKC indgår en managementaftale med ET.

Efter en gennemgang af sagen er det Civilstyrelsens opfattelse, at ET ikke har en sådan væsentlig, direkte og individuel interesse i sagen, at ET kan anses for part i denne. Af samme grund er ET heller ikke klageberettiget.

Vi har herved blandt andet lagt vægt på, at formålet med værgemålsloven er at varetage interesserne for den, der er under værgemål. De interesser, som ET i forbindelse med sin klage hertil ønsker skal tilgodeses, kan derimod ikke varetages i medfør af værgemålsloven. Vi finder på denne baggrund ikke, at ET har en sådan relevant interesse i sagen, at ET kan anses for klageberettiget.

Vi foretager os således ikke videre i anledning af Deres henvendelse.”