Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Erhvervsområder hvor der ikke er adgang til at beskæftige personer i fleksjob med løntilskud

Kapitel 2   Nedsættelse af løntilskud for personer i fleksjob

Kapitel 3   Betingelser for og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, der har varige begrænsninger i arbejdsevnen og opfylder betingelserne for fleksjob

Kapitel 4   6 ugers selvvalgt uddannelse

Kapitel 5   Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

Kapitel 6   Fleksjobbevis

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fleksjob

I medfør af §§ 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b og 75, stk. 3, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Erhvervsområder hvor der ikke er adgang til at beskæftige personer i fleksjob med løntilskud

§ 1. Der kan ikke gives tilbud om fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 75, inden for kulindustrien omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 af 23. juli 2002 om statsstøtte til kulindustrien.

Kapitel 2

Nedsættelse af løntilskud for personer i fleksjob

§ 2. Arbejdsgivers løntilskud til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsættes med det beløb, som arbejdsgiver kan modtage fra kommunen efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller fødsel. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.

Stk. 2. En arbejdsgiver, der betaler løn under sygdom eller fødsel til personer i fleksjob, skal orientere kommunen herom fra 1. fraværsdag eller snarest herefter.

Kapitel 3

Betingelser for og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, der har varige begrænsninger i arbejdsevnen og opfylder betingelserne for fleksjob

§ 3. Støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan udbetales til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en person er selvstændig erhvervsdrivende, anvendes reglerne i §§ 2 og 3 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed, jf. dog § 4.

Stk. 3. Den selvstændige virksomhed skal inden for de sidste 24 måneder have været udøvet i sammenlagt 12 måneder og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge.

Stk. 4. Ved vurdering af, om beskæftigelseskravet efter stk. 3 er opfyldt, bortses fra perioder på indtil 2 år, hvori der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service §§ 42 og 119 samt ydelser efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Ved ydelser efter lov om børnepasningsorlov bortses fra perioder på indtil et år. De nævnte perioder medfører en udvidelse af perioden på de 24 måneder i stk. 3.

§ 4. Er der indgået en lønaftale mellem ægtefæller, der begge deltager i driften af den ene ægtefælles eller begges erhvervsvirksomhed, som tillægges skattemæssig virkning, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, er personen omfattet af reglerne om fleksjob til lønmodtagere i kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Foreligger der ikke en sådan aftale, er personen omfattet af reglen i § 3, stk. 2-4.

§ 5. Ret til støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er betinget af:

1) at pågældende er beskæftiget ved selvstændig virksomhed her i landet,

2) at pågældende ikke modtager støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik og

3) at pågældende ikke modtager delpension efter lov om delpension, efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller fleksydelse efter lov om fleksydelse.

§ 6. Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til den selvstændige erhvervsdrivende uden om virksomhedens regnskab. Tilskuddet ydes afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne med ½ eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikke overenskomstdækkede områder anvendes den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige ansættelsesområder. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag, jf. § 71, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Tilskuddet skal overvejende anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, den selvstændige har ved at udføre de opgaver, pågældende ikke selv vil kunne udføre.

§ 7. Den selvstændige erhvervsdrivende skal over for kommunen godtgøre, at pågældende personligt deltager i driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Det er endvidere en forudsætning for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til told- og skatteforvaltningen, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

Kapitel 4

6 ugers selvvalgt uddannelse

§ 8. Personer, der er visiteret til fleksjob, kan inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed efter eget valg i op til 6 uger deltage i uddannelserne, der er nævnt i bilag 1.

§ 9. Kommunen yder tilskud til dækning af evt. deltagerbetaling svarende til den faktiske deltagerbetaling.

Befordringsgodtgørelse

§ 10. Kommunen yder befordringsgodtgørelse ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, hvis den daglige transport mellem bopælen eller indkvarteringssted og uddannelsesstedet og retur er mere end 24 kilometer. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Stk. 2. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordring på grundlag af den dobbelte afstand.

Stk. 3. Godtgørelsen er 1,07 kr. pr. km. (2. juli 2007). Kilometertaksten reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned på grundlag af prisudviklingen inden for det offentlige transportområde. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Er deltageren under uddannelsen indkvarteret, er der ret til tilskud til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted

1) ved uddannelsens start og afslutning,

2) ved søgnehelligdage og

3) hver weekend.

Stk. 5. Befordringsgodtgørelse efter stk. 4 udbetales efter bestemmelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 6. Et samlet tilskud pr. uddannelse på under 29 kr. udbetales ikke. Mindsteudbetalingssatsen reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 7. Inden udbetaling af befordringsgodtgørelse skal personen indhente dokumentation fra det sted, hvor uddannelsen finder sted, om i hvilket omfang personen har fulgt uddannelsen, henholdsvis givet møde. I tilfælde, hvor en sådan dokumentation ikke kan indhentes, udbetales befordringsgodtgørelsen på grundlag af en erklæring fra personen.

Tilskud til kost og logi

§ 11. Personer, der i forbindelse med deltagelse i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og som under uddannelsen er indkvarteret uden for deres bopæl, har ret til tilskud fra kommunen til kost og logi. Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

Stk. 2. Tilskuddet bortfalder helt eller delvis, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

Kapitel 5

Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§ 12. En arbejdsgiver, der modtager løntilskud og en selvstændig, der modtager tilskud efter reglerne i kapitel 13 om fleksjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet.

Stk. 2. Kommunen kan bestemme, at løntilskud enten ikke kan udbetales eller tilbagebetales, hvis

1) arbejdsgiveren eller den selvstændige har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til løntilskud til at ansætte personer i fleksjob eller få tilskud som selvstændig eller for at bevare retten hertil, eller

2) arbejdsgiveren eller den selvstændige forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

Kapitel 6

Fleksjobbevis

§ 13. Kommunen skal efter anmodning udstede et fleksjobbevis til personer, der er visiteret til fleksjob og som modtager kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Fleksjobbeviset indeholder oplysninger om fleksjobordningen, de handicapkompenserende ordninger og personens skånebehov. Kommunen skal anvende den skabelon, som Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1098 af 18. november 2005 om fleksjob ophæves.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 25. februar 2008

Karen Ryder

/ Marie Hansen


Bilag 1

Personer, der er visiteret til fleksjob, kan deltage i følgende uddannelser:

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

2) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse.

3) Deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse (EUD) og enkeltfag herfra.

4) Enkeltfag på landbrugsuddannelserne efter lov om åben uddannelse.

5) Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter lov om åben uddannelse.

6) Enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og deltidsuddannelse ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse, og enkeltfag herfra.

7) Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse ( PGU-merit-uddannelsen ) under lov om åben uddannelse.

8) Individuel kompetenceafklaring efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og kompetenceafklarende forløb m.v. efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

9) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Det almene niveau

1) Forberedende voksenundervisning (FVU) efter lov om forberedende voksenundervisning.

2) Almen voksenuddannelse ( avu ) efter lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre.

3) Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau efter lov om folkeskolen.

4) Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne.

5) Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

6) Hf-uddannelsen og hf-enkeltfag efter lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

7) Studentereksamen efter lov om uddannelsen til studentereksamen ( stx ) (gymnasieloven),

8) Hhx og htx efter lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

9) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne efter lov om teknika og lov om universiteter m.fl.

10) Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der omfatter dele af flere af de uddannelser, der er nævnt under nr. 1-9.

Det videregående niveau (Undervisningsministeriets område)

1) Uddannelser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område

1) Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

3) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter (universitetsloven).

4) Enkeltfag på de deltidsuddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).

Andre ministerområder:

1) Biblioteksassistentuddannelsen efter bekendtgørelse om biblioteksassistentuddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole.

2) Kvæginseminøruddannelsen i henhold til § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om tyresæd og kunstig sædoverføring på kvæg.