Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Licensens størrelse m.v.

Kapitel 2   Medielicens og radiolicens for husstande

Kapitel 3   Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.

Kapitel 4   Licensnedsættelser og -fritagelser

Kapitel 5   Oplysningspligt og bødebestemmelser m.v.

Kapitel 6   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om licens

I medfør af § 69, § 69 a, § 70, § 71, og § 93 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Licensens størrelse m.v.

§ 1. Efter radio- og fjernsynslovens § 69 skal der betales medielicens for apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, og radiolicens for apparater, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden. Radiolicens og medielicens kaldes herefter som en fællesbetegnelse licens. Licens opkræves af DR, DR Licens.

Stk. 2. Ved apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, forstås

1) tv-modtagere eller tilsvarende billedfremvisere,

2) pc’ere eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, såfremt der samtidig via apparatet er adgang til internet, eller andet netværk, med en downloadhastighed på 256 Kbit/s eller derover,

3) pc’ere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger eller netværk (tv-tunere), eller

4) andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden, herunder f.eks. PDA’ere, mobiltelefoner med internetadgang mm.

Stk. 3. Ved apparater, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden, forstås apparater, som ikke kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, men eventuelt tekst, og hvis primære funktion er at modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden.

Stk. 4. Er man alene i besiddelse af et apparat, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden, jf. stk. 1, indebærer dette alene pligt til at betale radiolicens.

§ 2. Licens og rykkergebyr udgør:

 
Inkl. 25 pct.
moms
Ekskl. moms
Rykker-
gebyr
 
Kr.
Kr./mdr.
Kr.
Kr./mdr.
Kr.
Fra 1. januar 2008
         
Medielicens
1.095,00
182,50
876,00
146,00
100,00
Radiolicens
160,00
26,67
128,00
21,34
100,00
Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.
770,00
64,17
616,00
51,33
100,00
Fra 1. januar 2009
         
Medielicens
1.110,00
185,00
888,00
148,00
100,00
Radiolicens
160,00
26,67
128,00
21,34
100,00
Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.
780,00
65,00
624,00
52,00
100,00
Fra 1. januar 2010
         
Medielicens
1.130,00
188,33
904,00
150,67
100,00
Radiolicens
160,00
26,67
128,00
21,34
100,00
Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.
795,00
66,25
636,00
53,00
100,00
           

Stk. 2. Medie- og radiolicens opgøres og betales med en licens for en 6 måneders periode forud. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. opgøres og betales med en licens årligt forud, jf. kap. 3.

Stk. 3. Såfremt licensopkrævninger vedrører måneder, jf. § 8, stk. 3 og 4, for hvilke der ikke er fastsat licensafgift, jf. stk. 1, betales licens med et beløb, der pr. måned svarer til afgiftssatserne fra 1. januar 2010. Når licens fra 1. januar 2011 er fastsat, foretager DR, DR Licens en efterregulering.

Betalingspligten

§ 3. Betalingspligten påhviler indehaveren/brugeren, uanset om apparatet er ejet, lejet, lånt eller opstillet på prøve, jf. dog § 15, stk. 6. Hvis brugeren er en anden person end indehaveren, påhviler betalingspligten brugeren.

Stk. 2. Betalingspligten indtræder uanset den nærmere benyttelse af apparatet, herunder hvilken kanal, websted eller tjeneste man i almindelighed vælger.

Stk. 3. Betalingspligten indtræder uanset distributionsformen, antenneforholdene eller serverkapaciteten hos program- eller tjenesteudbyder for modtagning af billedprogrammer eller -tjenester.

Stk. 4. Betalingspligten indtræder dagen efter, at apparatet er opstillet.

§ 4. Betalingspligten bortfalder dagen efter, at besiddelsen af apparatet ophører, og DR Licens har modtaget afmelding, jf. § 1, stk. 5 og 6, og § 6, stk. 1-3. Hvis der sker tilmelding igen efter mindre end 3 måneder, betales der dog licens også for den mellemliggende periode.

Til- og afmelding

§ 5. Indehaveren/brugeren af et apparat skal til DR Licens inden 14 dage efter opstillingen oplyse:

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) adresse og evt. opkrævningsadresse,

4) opstillingsdato og

5) apparat-type (radioapparat eller apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester).

Stk. 2. Erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. skal desuden oplyse:

1) CVR-nummer, SE-nummer eller andet virksomhedsidentifikationsnummer, og

2) telefonnummer.

Stk. 3. Hvis en indehaver/bruger anskaffer et apparat, for hvilket der skal betales en anden licenssats, end indehaveren/brugeren aktuelt betaler, skal indehaveren/brugeren foretage fornyet tilmelding efter reglerne i stk. 1.

Stk. 4. Ved tilmelding, herunder ændring af apparat-type, kan licens for den resterende del af licensperioden reguleres særskilt eller ved førstkommende ordinære opkrævningstermin.

Stk. 5. Hvis tilmelding ikke er sket rettidigt, beregnes efterbetaling med de licenssatser, der er gældende på det tidspunkt, hvor licenspligten konstateres. DR Licens kan se bort herfra ved kortvarig forsinkelse af tilmelding.

Stk. 6. Beløb under 50 kr. for lidt betalt licens opkræves ikke.

§ 6. Når besiddelse af et apparat ophører, skal indehaveren/brugeren afmelde det, jf. § 4.

Stk. 2. Ved afmelding skal indehaveren/brugeren oplyse, om vedkommende fortsat er i besiddelse af andre apparater, f.eks. radioapparater.

Stk. 3. Afmelding skal ske skriftligt til DR Licens. Afmelding har tidligst virkning fra den dag, DR Licens modtager afmeldingen.

Stk. 4. Ved afmelding tilbagebetales for meget betalt licens. Beløb under 50 kr. tilbagebetales dog ikke.

§ 7. Tilmeldings- og afmeldingsblanketter for licens fås hos DR Licens, DR Byen, Postboks 888, 0999 København C, tlf. 70 20 13 13. Tilmelding og afmelding kan også ske via Internettet www.dr.dk/licens og på e-mail licens@dr.dk.

Kapitel 2

Medielicens og radiolicens for husstande

§ 8. Licens betales halvårligt forud, idet der betales enten:

1) medielicens, der dækker husstandens apparater efter § 1, stk. 2 og 3, eller

2) radiolicens, der dækker husstandens apparater efter § 1, stk. 3.

Stk. 2. Indtræder pligten til at betale licens i løbet af en måned, betales der en forholdsmæssig andel af den licens, som er nævnt i § 2.

Stk. 3. Licensbetalere kan i forbindelse med tilmelding eller senere selv vælge betalingsmåned.

Stk. 4. Medmindre licensbetaleren selv vælger en anden betalingsmåned, jf. stk. 3, fastsættes denne på baggrund af tilmeldingsdatoen.

§ 9. Licens betales for husstande til dækning af besiddelse af licenspligtige apparater i:

1) bolig(er),

2) fritidsbolig(er),

3) biler, og

4) både.

Stk. 2. Desuden dækker licensen besiddelse af alle bærbare apparater og egne apparater medbragt udenfor hjemmet, medmindre indehaveren/brugeren har folkeregisteradresse på stedet og er fyldt 18 år.

Stk. 3. En husstand omfatter i denne bekendtgørelse licensbetaleren, hans/hendes samlevende ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn, såfremt disse er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse.

Stk. 4. En husstand, jf. stk. 3, omfatter endvidere licensbetalerens ægtefælle eller samlevende i ægteskabslignende forhold, der har folkeregisteradresse i botilbud og lign. oprettet i henhold til §§ 107 og 108 samt § 192 i lov om social service.

Stk. 5. Beboere i ældre- og handicapegnede boliger i henhold til lov om almene boliger m.v. samt beboere i kollegier og lign. betaler selvstændig licens, når de er i besiddelse af apparat(er) i egen bolig.

Betalingsfrister

§ 10. Licensen forfalder forud for en 6 måneders periode på den sidste bankdag i den forrige periode. Licensen skal betales senest den sidste bankdag i den forrige periode.

§ 11. Post Danmarks stempel på indbetalingskortet eller kvittering fra et pengeinstitut er gyldig kvittering. Ved brug af elektronisk betaling, f.eks. via netbank, og indbetalingskort eller betalingsservicesystemer skal kontoen være debiteret senest den sidste bankdag i måneden i den forrige periode.

§ 12. Hvis licensen ikke er betalt inden tre uger efter sidste rettidige betalingsdato, udskrives en rykkerskrivelse, der omfatter licensbeløbet og et rykkergebyr, jf. § 2. DR Licens kan gentage denne rykkerprocedure eller vælge straks at overlade inddrivelsen af skyldige beløb efter § 13.

Stk. 2. Der påløber renter af såvel licens, gebyr og andre skyldige beløb fra forfaldsdato, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 69 a, stk. 2.

§ 13. Hvis licens, påløbne renter, rykkergebyret og andre skyldige beløb stadig ikke betales fuldt ud, kan DR Licens overlade inddrivelsen af det skyldige beløb til Skat.

Stk. 2. DR Licens kan endvidere sende kravet til retslig inkasso, jf. retsplejelovens kap. 45-47 samt skatteinddrivelsesloven.

Stk. 3. DR Licens kan til kreditoplysningsbureauer videregive oplysninger om licensbetalere, der står i restance til DR Licens, når gældsforpligtelsen fremgår af en kendelse, eller der er sket en tilførsel til fogedbogen eller lignende om gældsforpligtelsen, eventuelt i forbindelse med afgivelse af insolvenserklæring eller skyldnerens skriftlige erkendelse af gælden.

Stk. 4. Omkostningerne i forbindelse med opkrævning ved retslig inkasso og ved inddrivelse ved Skat påhviler skyldneren.

§ 14. DR Licens kan efter anmodning bevilge privatpersoner henstand med betaling. Der påløber renter fra forfaldsdagen indtil betalingen sker, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 2. DR Licens kan helt eller delvis afskrive eller eftergive forfalden licens, påløbne renter, rykkergebyrer og andre skyldige beløb efter tilsvarende regler, der anvendes for eftergivelse af anden offentlig gæld.

Kapitel 3

Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.

§ 15. Erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betaler medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. , jf. § 2, stk. 1. Denne licens betales for licenspligtige apparater i såvel private som offentlige erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv., som er opstillet i disses lokaler, herunder fællesrum, køretøjer, både m.v. Erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betaler ikke radiolicens.

Stk. 2. Der skal alene betales medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv., der har én eller flere ansatte.

Stk. 3. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betales ligeledes for licenspligtige apparater f.eks. i:

1) kursus- og feriecentre,

2) udlejningssommerhuse, og

3) ferieboliger solgt på timeshare basis, uanset om den individuelle bruger betaler særskilt licens, jf. § 3.

Stk. 4. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betales for licenspligtige apparater, der er opstillet af erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. i gæsteboliger og lignende, der vederlagsfrit stilles til rådighed til midlertidigt ophold. DR Licens kan forlange dokumentation herfor.

Stk. 5. For et apparat, der er opstillet i lokaler, der samtidig anvendes af en husstand, skal der alene betales medielicens, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 6. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. dækker, uanset stk. 5 ovenfor, evt. pc’ere opstillet i forbindelse med arbejdsgiverbetalte hjemmearbejdspladser dvs. arbejdspladser, hvor såvel pc´ere samt adgang til Internet mv. er betalt af arbejdsgiver, men ikke øvrige licenspligtige apparater på bopælsadressen. For disse apparater skal betales medielicens, jf. § 2, stk. 1. DR Licens kan forlange dokumentation herfor.

§ 16. Beboere i botilbud og lignende oprettet i henhold til §§ 107 og 108 samt § 192 i lov om social service betaler licens efter reglerne i kapitel 2 for apparater i beboerens egen bolig, såfremt de har folkeregisteradresse i botilbuddet mv. og er fyldt 18 år, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2. Dog betales medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. for apparat(er) opstillet i beboernes egne rum i boformer oprettet i henhold til §§ 109 og 110 i lov om social service.

§ 17. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. betales med én licens årligt forud, idet licensen dækker samtlige licenspligtige apparater i erhvervsvirksomheden, institutionen, foreninger mv. på den pågældende adresse. Erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. skal betale en medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. pr. adresse.

Stk. 2. Indtræder pligten til at betale medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. i løbet af året, betales en forholdsmæssig andel af den pligtige licens, jf. § 2, stk. 1.

§ 18. Fritaget for medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. og for tilmelding i henhold til § 5 er:

1) apparater, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden,

2) apparater hos radio- og fjernsynsforhandlere, der alene er opstillet med henblik på salg, demonstration og udlejning,

3) apparater i firmaer, hvis hovedvirksomhed er udlejning af radio- og fjernsynsapparater, og som udelukkende er beregnet til udlejning,

4) apparater til brug ved produktion og reparation af radio- og fjernsynsudstyr samt produktion af programmer og kopier heraf,

5) apparater i diplomatiske og udsendte konsulære repræsentationer,

6) apparater i internationale organisationer, med hvilke der er indgået en værtsaftale med Danmark,

7) apparater til operativ brug under Forsvarsministeriet, og

8) apparater til operativ brug under redningsberedskabet.

Betalingsfrister

§ 19. Licensperioden for medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. er kalenderåret. Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. for en licensperiode forfalder til betaling på den sidste bankdag i første kvartal. §§ 11, 12, 13 og 14 finder tilsvarende anvendelse på medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. .

Kapitel 4

Licensnedsættelser og -fritagelser

§ 20. DR Licens kan efter ansøgning bevilge pensionister fritagelse for radiolicens og nedsættelse til halv medielicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3, i lov om social pension eller § 29, stk. 3, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Fritagelsen/nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom.

Stk. 3. Skema til ansøgning om fritagelse/nedsættelse fås hos DR Licens og i ansøgerens kommune.

§ 21. DR Licens kan efter ansøgning bevilge blinde og stærkt svagtseende personer, der bor alene eller bor i husstande udelukkende med andre blinde eller stærkt svagtseende personer og/eller børn under 18 år fritagelse for medielicens. Disse personer betaler i stedet radiolicens. Ved blinde og stærkt svagtseende forstås personer, som er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

Stk. 2. Blinde og stærkt svagtseende personer, der er fritaget for medielicens i henhold til de hidtidige bestemmelser, vil fortsat være fritaget for medielicens, jf. stk. 1.

§ 22. Fritaget for licens er apparater, der er opstillet til privat brug af diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationers egne statsborgere samt sådanne udenlandske statsborgere, der er tilknyttet internationale organisationer, med hvilke der er indgået en værtsaftale med Danmark.

Stk. 2. Det er en betingelse for fritagelse efter stk. 1, at vedkommende udenlandske statsborger ikke er registreret i Folkeregistret/CPR.

Stk. 3. DR Licens kan forlange dokumentation for statsborgerskab og ansættelsesforhold.

Kapitel 5

Oplysningspligt og bødebestemmelser m.v.

§ 23. Virksomheder, der sælger/udlejer apparater, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester til forbrugere, skal give DR Licens oplysning om fulde navn og adresse på hver enkelt køber eller lejer samt dato for salget/udlejningen, efter retningslinier fastsat af DR Licens. Meddelelse om kvartalets salg/udlejning skal indsendes inden udgangen af det følgende kvartal.

Stk. 2. Virksomheders indberetningspligt i medfør af stk. 1 gælder uanset køber eller lejers anvendelse af solgte/udlejede apparater, herunder om købte/lejede pc eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og –tjenester, har adgang til internet eller andet netværk i overensstemmelse med § 1, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. Der skal ikke gives oplysning om salg/udlejning af radioapparater eller mobiltelefoner.

§ 24. Hvis tilmeldingspligten efter § 5 ikke overholdes, kan DR Licens opkræve en kontrolafgift. Størrelsen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr. Indsigelse vedrørende kontrolafgiften kan indbringes for fogedretten, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 71, stk. 5-8. Licensbetaleren skal fremsætte begæring herom overfor Skat.

§ 25. DR Licens kan indgå aftale med offentlige myndigheder om maskinel samkøring med eksterne databaser med henblik på at sikre, at pensionister fortsat opfylder den i § 20, stk. 1 stillede betingelse.

Stk. 2. En samkøringsordning efter stk. 1, skal anmeldes til Datatilsynet.

Stk. 3. Samkøring, jf. stk. 1, skal ske efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

§ 26. I gentagne eller grove tilfælde straffes det med bøde efter § 93 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvis pligten til at indberette besiddelse, salg eller lejemål efter §§ 5 og 23 ikke opfyldes.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. april 2008.

§ 28. Licens, jf. § 2, er fastsat af kulturministeren og tiltrådt af Finansudvalget, jf. Akt 65 af 7. december 2006.

§ 29. Bekendtgørelse nr. 1657 af 14. december 2006 om licens ophæves.

Kulturministeriet, den 4. marts 2008

Brian Mikkelsen

/ Lars M. Banke