Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd om ændring af budgetprocedure m.v.

 

I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Menighedsrådene i Hvidebæk Kommune, Kalundborg Provsti, har besluttet at iværksætte et samarbejde om besluttende budgetsamråd ved brug af den af ministeriet godkendte standardvedtægt. Vedtægten trådte i kraft 30. marts 1999 og er fremlagt hos de berørte menighedsråds formænd og hos sognepræsterne.

Stk. 2. Menighedsrådene i Aabybro Kommune, Aalborg Nordre Provsti, har besluttet at iværksætte et samarbejde om forberedende budgetsamråd ved brug af den af ministeriet godkendte standardvedtægt. Vedtægten trådte i kraft 13. oktober 1999 og er fremlagt på de berørte sognes kirkegårds- og præstegårdskontorer samt på kommunens biblioteker.

§ 2. Kirkeministeren har godkendt følgende samarbejdsvedtægter:

1) For menighedsrådene i Thisted Kommune, Thisted Provsti, om indførelse af en rammeordning og et forberedende budgetsamråd.

2) For menighedsrådene i Ejby Kommune, Middelfart Provsti, om forberedende budgetsamråd.

3) For menighedsrådene i Nørre Åby Kommune, Middelfart Provsti, om forberedende budgetsamråd.

4) For menighedsrådene i Kalundborg Kommune, Kalundborg Provsti, om besluttende budgetsamråd.

5) For menighedsrådene i Dianalund Kommune, Kalundborg Provsti, om besluttende budgetsamråd.

§ 3. De i § 2, nr. 1-3, nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 17c, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at udgifterne ved ordningen kan afholdes af provstiudvalgskassen.

Stk. 2. De i § 2, nr. 4-5, nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 5, § 6, stk. 1, 1.pkt., og § 17c, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, og § 5, stk. 1, og § 5, stk. 2, nr. 3-4, i bekendtgørelse nr. 838 af 20. oktober 1993, som ændret ved bekendtgørelse nr. 232 af 22. marts 1996, om provstiudvalgenes virksomhed fraviges således, at de opgaver, som efter disse bestemmelser varetages af provstiudvalget, henlægges til det besluttende budgetsamråd, og således at udgifterne ved ordningen kan afholdes af provstiudvalgskassen.

§ 4. Den i § 2, nr. 1, nævnte vedtægt trådte i kraft 10. juli 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i de berørte sognes våbenhuse og på Thisted Provstikontor.

Stk. 2. Den i § 2, nr. 2, nævnte vedtægt trådte i kraft 14. september 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Middelfart Provstikontor.

Stk. 3. Den i § 2, nr. 3, nævnte vedtægt trådte i kraft 10. september 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Middelfart Provstikontor.

Stk. 4. Den i § 2, nr. 4, nævnte vedtægt trådte i kraft 16. februar 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på de berørte sognes kirkekontorer/våbenhuse.

    Stk. 5. Den i § 2, nr. 5, nævnte vedtægt trådte i kraft den 29. november 1999 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i de berørte sognes våbenhuse.

Kirkeministeriet, den 3. april 2000

Margrethe Vestager

/Troels Neiiendam