Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg

 

I medfør af § 24, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægt om samarbejde mellem provstiudvalg:

Vedtægt nr. 2 for provstiudvalgene i Københavns Kommune om koordinering af budgetterne for de kirkelige kasser samt fastsættelse af ligningsbeløbet til koordineringsudvalgets kasse i Københavns Kommune.

§ 2. Den i § 1 nævnte samarbejdsvedtægt indebærer, at punkt 2 i cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, som ændret ved cirkulære nr. 155 af 25. november 1997, om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. fraviges således, at indberetning til kommunalbestyrelsen om ligningsbeløbene for de enkelte kirkekasser foretages samlet af koordineringsudvalget. Tilsvarende dispenseres der fra bekendtgørelse nr. 211 af 6. april 1998 om provistiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. § 2, stk. 2, således, at indberetning til kommunalbestyrelsen om ligningsbeløbene til de enkelte provstiudvalgskasser foretages samlet af koordineringsudvalget. Med samarbejdsvedtægten dispenseres endvidere fra lov om folkekirkens økonomi § 17 c, stk. 2-3, således at der oprettes en særlig kasse til finansiering af udgifterne ved samarbejdet, fra § 17 d, stk. 2 og 6, således at budget og regnskab for denne kasse udarbejdes af koordineringsudvalget, fra § 17 d, stk. 3, således at ligningsbeløbet til denne kasse fastsættes af koordineringsudvalget, og fra § 17 d, stk. 1, således at ligningsbeløbet pålignes folkekirkens medlemmer i Københavns Kommune efter de regler, der gælder for ligning til provstiudvalgskasserne.

    Stk. 2. Vedtægten trådte i kraft 18. april 2000 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på de berørte provstiudvalgs kontorer.

Kirkeministeriet, den 9. juni 2000

Margrethe Vestager

/Troels Neiiendam