Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem
provstiudvalg og menighedsråd

 

I medfør af § 24, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægt om samarbejde mellem provstiudvalg og menighedsråd:

Vedtægt nr. 1 for Kerteminde Provstiudvalg og menighedsrådene i Kerteminde Provsti om indførelse af en ordning om vejledende revision af de kirkelige kasser i Kerteminde Provsti.

§ 2. Den i § 1 nævnte samarbejdsvedtægt indebærer, at punkt 6 i cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, som ændret ved cirkulære nr. 155 af 25. november 1997, om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. fraviges således, at fristen for aflæggelse af regnskab sættes til den 1. juni i året efter regnskabsåret, og således at menighedsrådene før regnskabsaflæggelsen får tilbud om assistance fra revisor til på baggrund af et regnskabsudkast at rette eventuelle fejl og lukke regnskabet. Med samarbejdsvedtægten dispenseres endvidere fra § 17 c, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, således at udgifterne ved ordningen kan afholdes af provstiudvalgskassen.

    Stk. 2. Vedtægten trådte i kraft 1. januar 2000 og gælder indtil 31. december 2002. Vedtægten er fremlagt på Kerteminde Provstikontor.

Kirkeministeriet, den 9. juni 2000

Margrethe Vestager

/Troels Neiiendam