Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 4, litra e, og nr. 6, litra c, § 4, stk. 2, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til projekter, der omfatter

1) planlægning af natur- og miljøprojekter på landbrugs- og naturarealer, jf. § 7,

2) etablering af græsningsselskaber, jf. § 8,

3) ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer, jf. § 9, eller

4) jordfordeling i forbindelse med gennemførelse af de i nr. 2-3 anførte projekter, jf. § 10.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til private og offentlige virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner og kommunale fællesskaber. Tilsagn om tilskud til de i stk. 1, nr. 4, anførte projekter kan dog kun gives til planlæggeren.

Stk. 3. Udover de i stk. 1 nævnte økonomiske rammer kan ministeriet udmelde rammer, der alene omfatter EU-midler. Inden for disse rammer kan der gives tilsagn om tilskud til projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra ministeriet. I så fald udgør tilskuddet efter denne bekendtgørelse den til den offentlige nationale finansiering svarende EU-medfinansiering.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning indgives til Direktoratet for FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til direktoratet eller via direktoratets hjemmeside. Ansøgning om tilskud til jordfordeling, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, kan kun indgives, hvis der samtidig ansøges om tilskud til et projekt, som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 2 eller 3.

Stk. 2. Ansøgning kan indgives

1) fra den 1. maj, dog fra den 1. marts i 2008, og skal være direktoratet i hænde senest den 1. juli samme år og

2) fra den 1. september og skal være direktoratet i hænde senest den 1. november samme år.

Stk. 3. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen efter stk. 2 er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 2 anførte ansøgningsperioder.

Stk. 5. Direktoratet kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Prioritering og afgørelse

§ 5. Det rådgivende udvalg, der er nedsat i medfør af Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne. Prioriteringen gennemføres på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål, en vurdering af projektets samlede udgifter, om projektet indgår i sammenhæng med et projekt, der er indstillet af en lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013, og ud fra eventuelle eksterne, faglige vurderinger af ansøgningerne. Ansøgninger fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber, der ikke er omfattet af § 1, stk. 3, prioriteres dog efter øvrige ansøgninger.

Stk. 2. Direktoratet kan beslutte, at der skal gennemføres særskilt prioritering af ansøgninger for hver af de fire projekttyper, jf. § 1, stk. 1, inden for en særskilt tilsagnsramme for hver projekttype.

§ 6. Direktoratet for FødevareErhverv kan anvende årets bevilling i én ansøgningsperiode eller fordelt på de to ansøgningsperioder.

Stk. 2. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver direktoratet tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Der kan gives helt eller delvis afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af bevillingen på den årlige finanslov.

Stk. 4. Ansøgninger, der ikke kan imødekommes alene som følge af, at den for ansøgningsperioden afsatte ramme er opbrugt, overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsperiode. De ansøgninger, der er overført til en ansøgningsperiode, prioriteres på lige vilkår med øvrige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsperioden.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 7. Tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter på landbrugs- og naturarealer kan ydes til planlægning af projekter, hvor ansøgerne sandsynliggør, at planlægningen kan danne grundlag for iværksættelse af projekter, som omhandlet i § 9, og hvor planlægningen omfatter større geografisk sammenhængende områder eller andre forhold, som efter Direktoratet for FødevareErhvervs vurdering kan medføre en omfattende planlægningsproces.

§ 8. Tilskud til etablering af græsningsselskaber kan ydes til projekter, der kan sikre afgræsning af større sammenhængende og særligt plejekrævende græs- eller naturområder med 3 eller flere lodsejere, og som medvirker til at beskytte og forbedre områdernes natur- og biotopforhold.

§ 9. Tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer kan ydes til projekter, som kan bidrage til gennemførelse af en eller flere af følgende handlingsplaner og direktiver eller handlingsplaner og direktiver, der afløser de anførte:

1) Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009.

2) Vandmiljøplan III.

3) Pesticidhandlingsplan II.

4) Vandrammedirektivet.

5) Natura 2000-direktiverne.

Stk. 2. Projekterne kan omfatte fremme af dyrevelfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen og fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne.

§ 10. I forbindelse med gennemførelse af et projekt efter § 8 eller § 9 kan der ydes tilskud til jordfordeling, der gennemføres i medfør af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål (jordfordelingsloven).

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 11. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, Direktoratet for FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest tre år efter tilsagnsdatoen, medmindre direktoratet meddeler dispensation herfra,

4) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 24, stk. 2,

5) at projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes i en periode på mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud eller som fastsat i tilsagnet,

6) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, og

7) at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

§ 12. Direktoratet for FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter. Direktoratet kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

§ 13. Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det underskrevne tilsagn til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøger kan benytte digital signatur ved indsendelse af underskrevet tilsagn. Det underskrevne tilsagn skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 14. Tilskudsberettigede projektudgifter til planlægning af natur- og miljøprojekter på landbrugs- og naturarealer kan omfatte

1) udgifter til information og offentlighed for så vidt angår aktiviteter, der ikke er omfattet af § 12,

2) udgifter til service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand,

3) udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2,

4) udgifter til investeringer i materialer,

5) udgifter til attestation af betalte udgifter og

6) udgifter til projektrapportering.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers eget arbejde er ikke tilskudsberettigede. Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis

1) der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder, og

2) udgifterne omfatter arbejde, der er udført efter Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 4, stk. 5, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, arbejde, der er udført efter tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet.

§ 15. Tilskudsberettigede projektudgifter til etablering af græsningsselskaber kan omfatte

1) udgifter til at etablere hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning,

2) udgifter til at etablere offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information,

3) udgifter til rydning og restaurering forud for pleje af græs- og naturarealer,

4) udgifter til konsulentbistand,

5) udgifter til attestation af betalte udgifter og

6) udgifter til projektrapportering.

§ 16. Tilskudsberettigede projektudgifter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer kan omfatte

1) udgifter til investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til at etablere hegn, fangfolde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræsning,

2) udgifter til at etablere offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til at opstille standere med information,

3) udgifter til rydning og restaurering forud for pleje af græs- eller naturarealer,

4) udgifter til konsulentbistand,

5) udgifter til attestation af betalte udgifter og

6) udgifter til projektrapportering.

§ 17. Tilskudsberettigede projektudgifter til jordfordeling i forbindelse med gennemførelse af de i § 1, stk. 1, nr. 2-3, anførte projekter kan omfatte

1) udgifter til afholdelse af møder vedrørende jordfordeling, herunder rejse-, lokale- og forplejnings- og annonceringsudgifter,

2) udgifter til jordfordelingsplanlægning, herunder til gennemførelse af forhandlinger, udarbejdelse af jordfordelingsoverenskomster, udarbejdelse af deklarationer, indhentning af tilladelser fra offentlige myndigheder samt indhentning af bankgarantier, dog undtaget provisioner og gebyrer,

3) udgifter til udarbejdelse af jordfordelingsplaner,

4) udgifter til udarbejdelse af jordfordelingskendelser,

5) honorar til dommer ved afsigelse af jordfordelingskendelser,

6) udgifter til udsendelse af materiale til lodsejerne, herunder indkaldelser, plangodkendelse og afslutningsskrivelse,

7) udgifter ved ind- og udbetaling af købs- og salgssummer og høring af panthavere, dog undtaget gebyrer,

8) udgifter ved udarbejdelse af refusionsopgørelser vedrørende ejendomsskatter og lignende,

9) udgifter til gennemførelse af matrikulær berigtigelse af jordfordelingen, herunder til opmåling samt til gebyrer for notering i matriklen,

10) udgifter til tinglysning af jordfordeling og deklarationer, dog undtaget den i § 4, stk. 1, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) nævnte afgift på 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget,

11) udgifter til rådgivning,

12) udgifter til indhentning af tingbogsattester og deklarationer og lignende og

13) udgifter til attestation af betalte udgifter.

§ 18. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i §§ 14-17 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 19. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 4, stk. 5, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet,

2) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

3) udgifter, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning,

4) udgifter, der vedrører drift af arealer, og som kan henregnes til regulering i medfør af anden lovgivning,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed,

6) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

7) udgifter til forskning og teknologisk udvikling og

8) værdien af eget og ansattes arbejde, jf. dog § 14, stk. 1, nr. 3.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 20. Ændring af et projekt kan godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter direktoratets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af direktoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 21. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1, stk. 2, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til direktoratet eller via direktoratets hjemmeside.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 22. Tilskud kan ydes med op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter afhængigt af projektets kommercielle bæredygtighed. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet. Tilsagn om tilskud kan maksimalt udgøre et tilsagnsbeløb, der fastsættes af Direktoratet for FødevareErhverv i tilsagn om tilskud.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 23. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal udfærdiges på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor eller fra Kommunernes Revisionsafdeling. For statsinstitutioner gælder dog, at erklæringen afgives af projektlederen og den ansvarlige ledelse. Skema og formular til erklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

§ 24. Tilskud kan udbetales i op til tre rater.

Stk. 2. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være modtaget i direktoratet senest 6 måneder efter, at projektet er afsluttet. Direktoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. For projekter efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, skal afsluttende udbetalingsanmodning være vedlagt en projektrapport.

Stk. 3. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 25. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 26.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 26. Tilsagn om tilskudbortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 25,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Direktoratet for FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 27. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for ansøgers underskrivelse af tilsagnet.

5) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer, der er omfattet af projektet.

6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke.

7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeurei konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 28. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Direktoratet for FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 29. Afgørelser truffet af Direktoratet for FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem Direktoratet for FødevareErhverv. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Direktoratet for FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 30. Efter landdistriktslovens § 14 straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. februar 2008.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 13. februar 2008

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde