Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 6, litra a, § 5, § 6, stk. 3, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12, og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til projekter, der vedrører børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne, og som har til formål at fremme udviklingen i landdistrikterne.

Stk. 2. Ordningen skal fremme aktiviteter, der øger kompetencerne hos børn og unge i landdistrikterne. Desuden skal ordningen nå bredt ud til børn og unge i forskellige aldersgrupper og til børn og unge med forskellig baggrund.

Stk. 3. Tilskud kan søges af organisationer, foreninger og almennyttige sammenslutninger til projekter, der retter sig mod børn og unge bosat i landdistrikterne.

Stk. 4. Aktiviteter organiseret af politiske partier og deres ungdomsorganisationer er ikke støtteberettiget.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter bemyndigelse forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud skal for hvert projekt indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

§ 5. Ansøgning om tilskud til projekter skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde inden den 1. april i 2008 og i de efterfølgende år inden den 1. februar.

Stk. 2. Direktoratet kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

§ 6. Til bedømmelse af de indsendte ansøgninger nedsætter Direktoratet for FødevareErhverv et rådgivende udvalg.

Stk. 2. Udvalget består af 9 personer. Følgende organisationer indstiller hver et medlem til udvalget: Landdistrikternes Fællesråd, Landsbyerne i Danmark, Friluftsrådet, Landsforeningen af Landsbysamfund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Håndværksrådet, Dansk Landbrug og Landsorganisationen i Danmark. Formandskabet varetages af Direktoratet for FødevareErhverv.

Stk. 3. Det rådgivende udvalg foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne på grundlag af projekternes forventede effekt på indsatsområderne, jf. § 8.

§ 7. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver Direktoratet for FødevareErhverv tilsagn om tilskud.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 8. Der kan ydes tilskud inden for følgende indsatsområder:

1) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører kvalitet i fødevarer, smag og ernæring.

2) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører erhverv knyttet til landdistrikterne.

3) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører friluftsliv, natur og miljø.

4) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der vedrører bevægelse, motion og sundhed.

5) Aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne, der omhandler teater og musik, billedkunst og medier

6) Kurser og kompetenceudvikling, der relaterer sig til områder i nr. 1-5.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 9. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst 20.000 kr.,

2) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

3) at projekterne foregår i landdistrikterne, med mindre at direktoratet har godkendt andet,

4) at de enkelte projekter vedrører mindst 25 børn og unge hovedsageligt fra landdistrikterne,

5) at projekterne indeholder faglighed og læring,

6) at aktiviteter, der gennemføres i tilknytning til de støttede arrangementer, har en naturlig sammenhæng,

7) at projekterne er åbne for alle uden krav om medlemskab eller organisatorisk tilhørsforhold,

8) at ansøger afgiver de oplysninger, Direktoratet for FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

9) at de planlagte aktiviteter inden for projektet afvikles inden et år efter tilsagnsdatoen,

10) at det er tilsagnshaver, der gennemfører projektet,

11) at det kan dokumenteres, at projektets aktiviteter er gennemført,

12) at tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til direktoratet, jf. § 14, stk. 2,

13) at investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på 5 år fra det tidspunkt, hvor tilsagn om tilskud er meddelt, eller i den i tilsagnet om tilskud fastsatte periode, og

14) at tilsagnshaver holder udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængeligt i 5 år, regnet fra udbetalingsdatoen.

Stk. 2. Hvis tilskuddet ydes som de minimisstøtte, jf. § 13, stk.4, skal tilsagnshaver opbevare alt materiale til brug ved dokumentationen af, at samtlige tilskudsbetingelser er opfyldt, i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget.

Stk. 3. Direktoratet fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 4. Direktoratet kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 10. Der ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projekter om børne- og ungdomsaktiviteter.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til følgende:

1) Udgifter, som ansøger har betalt, inden Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 5, stk. 2.

2) Værdien af eget og ansattes arbejde. Dog kan der ydes tilskud til løn, hvis der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for den pågældende medarbejder.

3) Brugt og renoveret udstyr, medmindre det fremgår af tilsagnet.

4) Udgifter, hvortil der gives andre EU -tilskud.

5) Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed.

6) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

7) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord og andre langsigtede investeringer.

8) Aktiviteter, der ikke indeholder faglighed og læring.

9) Information om ansøgers organisation.

10) Udgifter til fortæring og drikkevarer, med mindre det er en nødvendighed for at projektet kan gennemføres.

11) Organisationernes almindelige drift.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 11. Ændring af et projekt kan godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv på betingelse af, at projektets overordnede formål overholdes. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af direktoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 12. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud, med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet om tilskud.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 13. Der kan efter denne bekendtgørelse ydes tilskud på højest 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til børne- og ungdomsaktiviteterne i landdistrikterne.

Stk. 2. Tilskudsordningen for børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne finansieres af midler fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og midler fra EU.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der påregnes billetindtægter eller andre former for indtægter i forbindelse med projektet, modregnes summen af indtægterne i de samlede projektudgifter.

Stk. 4. Til projekter, som kan være konkurrenceforvridende, ydes tilskuddet under forudsætning af, at ansøger overholder EU ’s de minimis regler, hvilket indebærer, at summen af tilskud efter denne bekendtgørelse og anden de minimisstøtte over en treårig periode maksimalt må udgøre, hvad der svarer til 200.000 Euro.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 14. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor og en projektrapport. Skema og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at der udarbejdes en detaljeret projektrapport, hvor det fremgår hvor mange aktiviteter, der er gennemført, hvad aktiviteterne indeholdt og i hvilken sammenhæng, de er gennemført.

Stk. 3. Ansøger skal udarbejde en evaluering, der beskriver deltagernes udbytte af projektet, og evalueringen skal vedlægges udbetalingsanmodningen.

Stk. 4. Udbetalingsanmodning og projektrapport skal være modtaget i direktoratet senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Direktoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

Stk. 5. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 15. En tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 16.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 16. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, jf. kapitel 4,

2) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) projektet ikke er gennemført i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, og tilsagnet,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,

5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 15, eller

6) der er gennemført aktiviteter i tilknytning til det støttede projekter, der ikke har en naturlig sammenhæng med projektet.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde kan Direktoratet for FødevareErhverv bestemme, at tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, til tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling(Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 17. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for tilsagnshavers modtagelse af tilsagnet.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles direktoratet skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 18. Afgørelser, truffet af Direktoratet for FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem direktoratet. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Direktoratet kan genoptage en sag efter, at der er indgivet klage.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 19. Efter landdistriktslovens § 14 straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 387 af 26. april 2007 om tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger modtaget inden den 31. december 2007.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 14. februar 2008

Arent B. Josefsen

/ Bjarne Bak Pedersen