Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

(Elektronisk berigtigede valglister og elektronisk brevstemmeafgivning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Valgbestyrelsen vælges på menighedsrådets konstituerende møde.«

2. I § 6, stk. 3, indsættes efter »biskoppen« », jf. § 30«.

3. § 7, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

4. § 8 affattes således:

»§ 8. Vælgerne optages på valglisten i den menighedsrådskreds eller det sogn eller kirkedistrikt, hvor de har fast bopæl.

Stk. 2. På valglisten optages vælgere, der senest 11.-dagen før valget er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest på denne dag har anmeldt dette til kommunens folkeregister.

Stk. 3. Vælgere, der senest 11.-dagen før valget er flyttet fra en bopæl til en anden inden for samme menighedsrådskreds, og som senest denne dag har anmeldt dette til kommunens folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl.

Stk. 4. Vælgere, der senere end 11.-dagen før valgdagen er flyttet fra en bopæl til en anden inden for samme menighedsrådskreds, eller som senere end denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.

Stk. 5. Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 6. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om udarbejdelse af valglister samt disses indretning, herunder om udfærdigelse af elektronisk berigtigede valglister og elektronisk afkrydsning af valglisten.«

5. I § 16, 1. pkt., ændres »2 uger« til: »2 dage«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2008.

Stk. 2. Kirkeministeren kan for menighedsrådsvalget 2008 fastsætte regler om muligheden for elektronisk brevstemmeafgivning for vælgere, som er indehavere af en digital signatur (OCES).

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 13. februar 2008

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech