Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (21. februar 2008)

Kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding. (Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser m.v.).

(Lovforslag nr. L 75).

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til, at kommuner kan anlægge begravelsespladser, herunder i skove eller for eksempel plæner, uden at der i den forbindelse stilles krav om opførelse af kapel, når der alene skal ske urnenedsættelser på begravelsespladsen.

Det er endvidere hensigten at overføre dele af Kirkeministeriets kompetence i medfør af begravelsesloven til stiftsøvrighederne.

Endvidere tilsigter lovforslaget at forenkle proceduren vedrørende spredning af asken efter afdøde personer over åbent hav.

Lovforslaget har været i høring, hvor interessenter har haft mulighed for at givet deres mening til kende over et udkast til lovforslaget.

Lovforslaget er en opfølgning på Forslag til Folketingsbeslutning B 150 fremsat den 10. april 2007 (Forslag til folketingsbeslutning om etablering af neutrale begravelsespladser). Under 1. behandlingen af forslag til B 150 tilkendegav kirkeministeren, at regeringen var indstillet på, at fremsætte et forslag til ændring af begravelsesloven, der havde til formål at tilgodese intentionerne i beslutningsforslaget. Med lovforslaget kan kommuner med kirkeministerens tilladelse anlægge begravelsespladser, herunder i skove (med respekt af skovloven m.v.) eller for eksempel plæner, uden at der i den forbindelse stilles krav om opførelse af kapel, når der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen.

Herudover indebærer lovforslaget, at kompetencen til at træffe afgørelse i sager vedrørende urnenedsættelse på privat ejendom samt i sager vedrørende deling af asken efter afdøde personer flyttes fra Kirkeministeriet til stiftsøvrighederne. Flytningen af kompetencen til stiftsøvrighederne tilsigter ikke ændring i den af Kirkeministeriet hidtidige fulgte praksis på området, idet det forudsættes at hidtidig praksis videreføres. Samtidig indføres en klageadgang, således at stiftsøvrighedens afgørelse kan påklages til kirkeministeren inden for en 4 ugers frist.

Lovforslaget indebærer samtidig en forenkling af proceduren vedrørende spredning af asken efter afdøde personer over åbent hav. Lovforslaget indebærer, at der ikke længere skal ansøges om Kirkeministeriets tilladelse hertil. Med lovforslaget fastslås det, at asken kan spredes over åbent hav, når afdøde i skriftlig form har givet udtryk for et ønske herom. Samtidig bortfalder den nuværende mulighed for de pårørende til efter dødsfaldet at ansøge om tilladelse til spredning af asken.

Endelig indebærer forslaget ophævelse af en utidssvarende bestemmelse om medlemskab af en ligbrændingsforening.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg indstille dette til velvillig behandling i det høje Ting.