Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. december 2006 i sag 47.2006

A v/ B (Dansk Byggeri v/Søren Hofmann Sørensen)

mod

C (Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark v/Finn Nielsen)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget konsulent Henrik Olsen, Dansk Byggeri og faglig sekretær Per Nielsen, TIB.

Mellem indklagede, elev C, født den 28. marts 1985, og klageren, A, blev den 25. april 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bygningssnedker med uddannelsesperiode fra den 16. november 2004 til den 22. juni 2007.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Byggeri, ved klageskrift modtaget den 3. november 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at Tvistighedsnævnet ophæver uddannelsesaftalen.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 11. december 2006.

Parterne, klageren ved direktør B, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Indklagede, C, var som følge af et færdselsuheld sygemeldt fra den 20. april til den 6. juni 2005.Den 13. september 2005 kom C på arbejdspladsen til skade med sit ene øje og sygemeldte sig fra den 14. september 2005. C er stadig sygemeldt. I en erklæring af 25. juli 2006 fra Århus Universitetshospital til klageren anføres:

»På grund af hornhindetransplantation på højre øje gennemført i april 2006 og påfølgende irritative gener i højre øje sammenholdt med patientens normale arbejde i støvede omgivelser (snedker- og maskinværksted samt byggepladser) sygemeldes patienten indtil videre i 6 måneder.

Når højre øje er færdigbehandlet (trådfjernelse og evt. suppl. indgreb) om 1 – 1½ år, skønnes det, at patienten burde kunne gennemføre en uddannelse som tømrer og snedker – selv i støvede omgivelser.«

Parterne har samstemmende forklaret, at man ikke har drøftet spørgsmålet om evt. forlængelse af uddannelsestiden, jf. erhvervsuddannelsesloven § 58.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at varigheden af C’s sygdom sammenholdt med den omstændighed, at C næppe kan forventes raskmeldt før udløbet af uddannelsesperioden, bevirker, at en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen er bristet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, hvorfor uddannelsesaftalen bør ophæves, jf. § 65, stk. 1.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke er grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen, idet det af erklæringen af 25. juli 2006 fremgår, at C vil være i stand til at gennemføre uddannelsen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer af nævnet bemærker:

C har været sygemeldt siden den 14. september 2005. Lægeerklæringen af 25. juli 2006 må forstås således, at indklagede tidligst kan forventes at genoptage arbejdet i sommeren 2007 og muligt først i begyndelsen af 2008. Under disse omstændigheder finder vi, at en væsentlig forudsætning for klagerens indgåelse af uddannelsesaftalen er bristet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2. Vi finder derfor, at uddannelsesaftalen, som begæret af klageren, bør ophæves, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1.

3 medlemmer af nævnet bemærker:

Henset til, at det af lægeerklæringen af 25. juli 2006 fremgår, at C kan forventes at kunne gennemføre sin uddannelse, muligt fra sommeren 2007, finder vi, at der - uanset varigheden af Tommy Alsbjerg Skrivers sygdom – ikke er grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen, hvorfor vi stemmer for at frifinde indklagede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at uddannelsesaftalen ophæves.

T h i b e s t e m m e s :

Uddannelsesaftalen mellem C og A, ophæves med virkning fra denne kendelses afsigelse.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.