Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005D0734
 
32006D0474
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner

Kapitel 2   Beskyttelsesforanstaltninger i situationer med lavt risikoniveau

Kapitel 3   Beskyttelsesforanstaltninger i situationer med middel risikoniveau

Kapitel 4   Beskyttelsesforanstaltninger i situationer med højt risikoniveau

Kapitel 5   Offentliggørelse af risikoniveau

Kapitel 6   Straf og ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza1)

I medfør af § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 32, § 67 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som senest ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Fjerkræ«: Alle fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på produktion af kød eller æg til konsum, produktion af andre varer, genopbygning af fuglevildtbestande, herunder opdrættet fjervildt til udsætning, eller med henblik på avlsprogrammer for produktion af disse kategorier af fugle. Dog finder reglerne i bekendtgørelse om opdræt af fjervildt anvendelse, hvis den årlige fjervildtproduktion udgør over 100 fugle eller 200 æg.

2) »Andre fugle i fangenskab«: Andre fugle end fjerkræ, som holdes i fangenskab til ethvert andet formål end de i nr. 1 nævnte, herunder med henblik på skuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller salg.

3) »Situation med lavt risikoniveau«: Situation, hvor der ikke er etableret beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder i et defineret område, eller hvor Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoniveauet i et defineret område er lavt.

4) »Situation med middel risikoniveau«: Situation, hvor der er etableret beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder i et defineret område, eller hvor Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoniveauet i et defineret område er forhøjet.

5) »Situation med højt risikoniveau«: Situation i beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder.

6) »Beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder«: Zoner eller områder etableret i medfør af bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza eller bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle.

Kapitel 2

Beskyttelsesforanstaltninger i situationer med lavt risikoniveau

§ 2. Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs, skal sådanne dyr holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke zoologiske anlæg.

§ 3. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag, der sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med foder og vand, som er tiltænkt det pågældende fjerkræ m.v.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke fodring med friskt grønt.

§ 4. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab må ikke vandes med vand fra overfladevandreservoirer, herunder opsamlet regnvand, som vilde fugle har adgang til.

§ 5. Udendørsbassiner m.v., som fjerkræ og andre fugle i fangenskab har adgang til, skal være afskærmet således, at større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke fjerkræ og andre fugle, der er vaccineret i henhold til bekendtgørelse om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver.

§ 6. Gæs og ænder må ikke tilføres samling, dyrskue, udstilling, marked, auktion m.v., hvor der er andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab. Fødevareregionen kan dog efter en konkret risikovurdering tillade, at gæs og ænder udstilles på udstilling med andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Fødevareregionen kan fastsætte betingelser for tilladelser i henhold til stk. 1.

Kapitel 3

Beskyttelsesforanstaltninger i situationer med middel risikoniveau

Generelt

§ 7. Reglerne i §§ 2-5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Dog må fjerkræ og andre fugle i fangenskab kun holdes udendørs, hvis de går i en overdækket indhegning. Indhegningen skal være dækket af fast tag eller et net med en maskestørrelse på maksimum 10 cm gange 10 cm, som sikrer, at større vilde fugle holdes ude af indhegningen.

§ 8. Der må ikke afholdes dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Fødevareregionen kan dog efter en konkret risikovurdering tillade samling af fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Fødevareregionen kan fastsætte betingelser for tilladelser i henhold til stk. 1.

Særligt vedrørende strudsefugle, vaccinerede fugle i zoologiske anlæg samt udegående slagtegæs eller slagteænder, der holdes i erhvervsmæssigt øjemed

§ 9. Bestemmelsen i § 7, stk. 2, gælder ikke:

1) Strudsefugle.

2) Fjerkræ og andre fugle, der er vaccineret i henhold til bekendtgørelse om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver.

3) Udegående slagtegæs eller slagteænder, der holdes i indhegning i erhvervsmæssigt øjemed, hvis indhegningen er afskærmet mod større, vilde fugle ved udspændte tråde med en trådafstand på maksimum 10 cm.

Særligt vedrørende duer

§ 10. Bestemmelsen i § 7, stk. 2, gælder ikke for duer, der foretager motionsture omkring dueslaget samt træningsture. I forbindelse med træningsture må duer fra samme dueslag transporteres væk fra dueslaget med henblik på hjemflyvning.

Særligt vedrørende rovfugle i fangenskab

§ 11. Bestemmelsen i § 7, stk. 2, gælder ikke rovfugle i fangenskab, der foretager motionsture udendørs uden for indhegningen. Fødevareregionen kan tillade, at rovfugle i fangenskab giver opvisning.

Stk. 2. Fødevareregionen kan fastsætte betingelser for tilladelser i henhold til stk. 1.

Kapitel 4

Beskyttelsesforanstaltninger i situationer med højt risikoniveau

§ 12. I situationer med højt risikoniveau finder reglerne om beskyttelsesforanstaltninger, som fremgår af bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza eller bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza hos vilde fugle, anvendelse i beskyttelses- og overvågningszoner eller kontrol- og moniteringsområder ved fund af højpatogen aviær influenza i fjerkræ, andre fugle i fangenskab eller i vilde fugle.

Kapitel 5

Offentliggørelse af risikoniveau

§ 13. Fødevarestyrelsen fastsætter ved bekendtgørelse, hvilket risikoniveau som aktuelt er gældende.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden

§ 14. Med bøde straffes den, som

1) overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, §§ 4-6, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 1 og 2, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 2, § 8, stk. 2, og § 11, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 941 af 14. september 2006 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.

Fødevarestyrelsen, den 26. februar 2008

P.S.V.
Jan Mousing

/ Christian Strøyer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenzatype A, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko (EU-Tidende 2005 L 274, s. 105ff) samt dele af Kommissionens beslutning 2006/474/EF af 6. juli 2006 om foranstaltninger for at forebygge spredning af højpatogen aviær influenza for forårsaget af influenzatype A-virus af subtype H5N1 hos fugle, der holdes i zoologiske haver og officielt godkendte organer, institutter eller centre i medlemsstaterne, og om ophævelse af beslutning 2005/744/EF (EU-Tidende 2006 L 187, s. 37ff).