Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto

(Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1580 af 20. december 2006 og § 12 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 5, 4. pkt., ændres »80« til: »68«.

2. I § 7, stk. 5, 5. pkt., ændres »70« til: »58«.

3. I § 7, stk. 10, 2. pkt., ændres »65« til: »55« og »35« til: »45«.

4. I § 7, stk. 10, 3. pkt., ændres »35« til: »45«.

5. I § 7, stk. 10, 4. pkt., ændres »77« til: »65« og »23« til: »35«.

6. I § 7, stk. 10, 5. pkt., ændres »23« til: »35«.

7. I § 7, stk. 11, 4. pkt., ændres »65« til: »55« og »6,5« til: »5,5«.

8. I § 7, stk. 11, 5. pkt., ændres »60« til: »50« og »6« til: »5«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2007.

Givet på Schackenborg Slot, den 20. februar 2008

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/ Kristian Jensen