Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af teaterloven

(Godkendelse af kollektive overenskomster for visse teatre)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, lov nr. 519 af 21. juni 2005, lov nr. 459 af 23. maj 2007 og lov nr. 460 af 23. maj 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 31 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg samt Den Jyske Opera, folketeatret.dk og Københavns Teater skal godkendes af finansministeren.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2008.

Givet på Schackenborg Slot, den 20. februar 2008

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/ Brian Mikkelsen