Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulærskrivelse af 11. juli 1977 om uddannelse af kirketjenere

(Til menighedsrådene)

 

Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har Kirkeministeriet i brev af 9. marts 2000 modtaget meddelelse om, at en række arbejdsmarkedsuddannelser pr. 1. april 2000 er omlagt til indtægtsdækket virksomhed (IDV).

Blandt de berørte arbejdsmarkedsuddannelser er Kirketjeneruddannelsens kursus nr. 2, Samarbejde, kommunikation og, faglig etik, der er et led i den obligatoriske grunduddannelse for kirketjenere. De øvrige kurser under Kirketjeneruddannelsen er ikke berørt af omlægningen.

Omlægningen af Kirketjeneruddannelsens kursus nr. 2 til indtægtsdækket virksomhed indebærer, at den samlede kursusudgift på 5.383,00 kr. skal afholdes af menighedsrådet. Der er ikke længere mulighed for fra AMU-centrene at få refunderet 80 % af den maksimale dagpengesats.

Herudover skal menighedsrådet som hidtil på sædvanlig vis udbetale fuld løn til kirketjenerens under deltagelsen i kurset, samt afholde eventuelle udgifter til vikar under kirketjenerens fravær.

Omlægningen betyder samtidig, at retten til befordringstilskud eller tilskud til kost og /eller logi bortfalder.

Der kan således fortsat udbetales time/dagpenge samt rejsegodtgørelse efter tjenesterejseaftalens regler til kirketjeneren i forbindelse med deltagelse i kurset, men menighedsrådets mulighed for at få disse udgifter refunderet fra den ansattes A-kasse bortfalder. Hele udgiften påhviler herefter menighedsrådet.

Alle ændringerne træder i kraft pr. 1. april 2000, og gælder for kurser, der afholdes efter denne dato, uanset om tilmeldingen til kurset er sket inden den 1. april.

Ovenstående gælder også for de gravere, der deltager i Kirketjeneruddannelsens kursus nr. 2.

 

 

Kirkeministeriet, den 7. april 2000

Steffen Brunes
kt.chef