Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale

(Forlængelse af revisionsklausul)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale foretages følgende ændring:

1. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Kulturministeren fremsætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2010-11.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Schackenborg Slot, den 20. februar 2008

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/ Brian Mikkelsen