Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Orientering om regulering af beløb i henhold til den hidtil gældende arvelov (ægtefællers suppleringsarv)

(Til samtlige retter)

Den nye arvelov (lov nr. 515 af 6. juni 2007) trådte i kraft den 1. januar 2008. Loven ophævede samtidig den hidtil gældende arvelov (jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001). Efter den hidtil gældende arvelovs § 7 b, stk. 2, havde den længstlevende ægtefælle altid ret til at udtage så meget af boet, at værdien heraf sammen med den længstlevendes boslod og eventuelle særeje udgjorde 150.000 kr. 1)(ægtefællens suppleringsarv). Beløbet reguleredes årligt efter lov om en satsreguleringsprocent og udgjorde i 2007 210.000 kr.

Reglerne i den nye arvelov finder som udgangspunkt anvendelse, når arveladeren er død efter lovens ikrafttræden. Efter overgangsbestemmelsen i § 99, stk. 2, er det imidlertid de hidtil gældende regler, der finder anvendelse, når arveladeren er død før lovens ikrafttræden, jf. dog § 103.

Regulering af beløbsgrænsen efter den hidtil gældende arvelov kan således være relevant ved skifte af uskiftede boer, hvor førstafdøde er død før lovens ikrafttræden.

Efter den hidtil gældende arvelovs § 7 b, stk. 3, reguleres den i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløbsgrænse med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

Tilpasningsprocenten for finansåret 2008 udgør 1,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1021 af 21. august 2007 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2008.

Justitsministeriet skal på den baggrund oplyse, at det i den hidtil gældende arvelovs § 7 b, stk. 2, nævnte beløb med virkning for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 udgør 210.000 kr.

Justitsministeriet, den 31. januar 2008

Rasmus Blaabjerg

Officielle noter

1) Den gældende arvelov viderefører i § 11, stk. 2, den tidligere lovs § 7 b, stk. 2, med en række ændringer og præciseringer. Disse ændringer indebærer bl.a., at den nævnte beløbsgrænse forhøjes til 500.000 kr.(2008).